Neidio i'r prif gynnwy

OHLlCP

Croeso i hafan ddiwygiedig Offeryn Hunanasesu Llywodraethu Clinigol Practisau (OHLlCP) Cymru Gyfan.

Wedi'i ddatblygu mewn partneriaeth, drwy Grŵp Gorchwyl a Gorffen aml-gynrychioliadol, mae'r OHLlCP newydd wedi'i ddiweddaru i adlewyrchu Safonau Ansawdd Iechyd a Gofal 2023, a'r Rheoliadau GIG (Contractau Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol) (Cymru) 2023 (Rheoliadau 2023) gyda'r Contract GMC Unedig (Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol) sylfaenol a ddaeth i rym ar 1 Hydref 2023. Mae rôl yr OHLlCP yn y fframwaith cytundeb meddygol unedig_0.pdf (llyw.cymru)(uniaith Saesneg) wedi’i gydnabod.

Mae rhagor o wybodaeth am ddatblygiad yr OHLlCP newydd, gan gynnwys awgrymiadau gwybodaeth cyffredinol ar ddefnydd, i'w gweld yn y bennod CYFLWYNIAD isod.

Beth sydd wedi newid?

Y newidiadau mwyaf arwyddocaol yw: 

 1. Mae'r llwyfannau digidol wedi cael eu diweddaru. Mae’r ffurflen graddfeydd hunan-sgorio nawr ar Carforb, ac mae’r canllaw yma. 
 2. Bydd y canllawiau a'r adnoddau ar-lein yn cael eu diweddaru'n barhaus drwy gydol y flwyddyn. 
 3. Mae nifer y matricsau/graddfeydd hunan-sgorio sydd i'w cwblhau wedi’u haneru.
 4. Mae'r graddfeydd hunan-sgorio bellach yn seiliedig ar ba mor dda y gall Practis ddangos ei fod yn ymgorffori dysgu fel busnes fel arfer. 
 5. Gall practisau ddefnyddio eu prosesau/dogfennau presennol i adeiladu eu system effeithiol o lywodraethu clinigol, yn seiliedig ar y 12 Safon Ansawdd. 
 6. Nid oes angen i bractisau uwchlwytho tystiolaeth o gyflawniad, dim ond cynllun ymarfer datblygiad. Gall y Bwrdd Iechyd ddewis adolygu'r cynlluniau hyn a thrafod cynnydd mewn ymweliadau ymarfer llywodraethu.

Mae OHLlCP yn cynnwys dwy gydran:

Ffurflen Ar-lein (Caforb) i bractisau fewnbynnu:  

•    Graddfeydd a matricsau hunan-sgorio sy'n cyd-fynd â 12 Safon Ansawdd 2023. 
•    Cofnod gwirfoddol o dystiolaeth i gefnogi hunan-sgorio. 
•    Lanlwytho tystiolaeth pe bai practis yn dewis gwneud e.e. rhannu arfer da.  
•    Awgrym o dempled ar-lein ar gyfer cofnodi Cynllun Gwella Practis. 
•    Datganiadau cywirdeb ar gyfer cyflwyno. 

Ewch i ffurflen OHLlCP yma

Pecyn Cymorth canllaw ar-lein

 • 12 Pennod, pob un yn cyd-fynd ag un o 12 Safon Ansawdd 2023. 
 • 23 matrics sy'n canolbwyntio ar nodweddion allweddol llywodraethu clinigol.
 • Mae pob matrics yn cynnwys adnoddau i gefnogi Practis i wella perfformiad yn erbyn 12 Safon Ansawdd 2023.
 • Mae penodau byw yn cael eu diweddaru'n rheolaidd, wrth i ganllawiau ac adnoddau newydd ddod ar gael. 

Ewch i Benodau Canllaw y Pecyn Cymorth isod

Mae Pecyn Cymorth Hunanasesu Llywodraethu Clinigol Practisau yn berthnasol i bob practis cyffredinol yng Nghymru, sy'n cynnwys yr holl Gontractwyr Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol (GMC), Practisau Gwasanaethau Meddygol Darparwyr Amgen (GMDA) a phractisau meddygon teulu a reolir gan y Byrddau Iechyd. 

Mae adolygiad OHLlCP yn seiliedig ar ddehongliad o 12 Safon Ansawdd 2023 yng nghyd-destun Practis Cyffredinol. Ceisiwyd alinio'r safonau newydd â fersiwn 2015 o'r OHLlCP ond nid oedd yn bosibl, gan fod matricsau blaenorol yn aml yn cynnwys mwy nag un safon, ac nid yw rhai bellach yn ffitio'n daclus i unrhyw safon.   

Mae'n ofynnol i bractisau 

 

 • adolygu eu hymatebion OHLlCP blaenorol (os ydynt ar gael).
 • rhoi 'lefel' hunan-sgorio ar gyfer pob matrics yn yr OHLlCP (ystyriwch beth fydd ysgôr 'gyfartalog’ neu 'nodweddiadol' ar gyfer y pynciau a gwmpesir gan y matrics, ac nid canolbwyntio ar y gorau na'r gwaethaf).
 • ysgrifennu Cynllun Datblygu Practis, gan ganolbwyntio ar y matricsau i flaenoriaethu.
 • cwblhau’r cyflwyniad terfynol erbyn 31 Mawrth.

Cwestiynau Cyffredin

 • Rwy'n cael problemau mewngofnodi neu gofrestru am y tro cyntaf.

   Os ydych eisoes wedi cofrestru i lenwi ffurflen arall, er enghraifft Pecyn Cymorth Llywodraethu Gwybodaeth Cymru (WIGTK) bydd angen i chi:
  1. Mewngofnodi i'r Caforb
  2. Cliciwch ar yr eicon "DHCW" ar frig dde y sgrin
  3. Cliciwch ar "Register.."
  4. Dewiswch ffurflen gofrestru tîm CGPSAT o'r rhestr
  Byddwch yn cael eich llywio i dudalen gofrestru CGPSAT.  Bydd eich manylion personol eisoes yn cael eu gosod felly y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw dewis eich ymarfer o'r rhestr.
  Os nad ydych wedi cofrestru eisoes, mae angen i chi gofrestru gan ddefnyddio tudalen gofrestru CGPSAT. Dyma'r ddolen: https://caforb.nhs.wales/en/Registration/6
  Os nad yw'r naill na'r llall o'r atebion hyn yn datrys eich problem, e-bostiwch nwssp-primarycareservices@wales.nhs.uk a theitliwch eich ymholiad ‘CGPSAT registration issue’. Mae ergydion sgrin a manylion penodol o'r mater sy'n cael ei brofi yn cael ei annog.
 
 • Rwyf wedi anghofio neu golli cyfrinair; sut ydw i'n ei adfer? 
  Cyflwynwch gais i ail-osod eich cyfrinair i’r tîm Caforb yma

 • Pwy ydw i’n cysylltu ag ef os ydw i'n cael problemau technegol gyda'r ffurflen?
   
  Gwnewch gais am gymorth technegol mewn perthynas â Caforb yma.
   
 • Pwy ydw i'n cysylltu ag ef ynglŷn ag ymholiadau cynnwys yn ymwneud â Chanllaw Pecyn Cymorth OHLlCP?
   
  Bydd ymholiadau a gyflwynir drwy Gofal Sylfaenol Un yn cael eu cyfeirio i’r curadwyr cynnwys. Byddant yn eu hadolygu ac yn adrodd yn ôl.
   
 • Ble gallaf ddod o hyd i gopi o'r cyflwyniad OHLlCP diwethaf?
   
  Unwaith y bydd y ffurflen wedi’i chyflwyno, gall defnyddwyr fynd i’r dudalen Adroddiadau ar Caforb a gweld rhestr o adroddiadau ar gyfer ceisiadau cyfredol a cheisiadau sydd wedi’u gwneud yn y gorffennol
   
 • Pwy ydw i'n cysylltu ag ef i hysbysu am gyfuno practisau neu ad-drefnu tebyg? 
  Gan fod Caforb yn cael ei weinyddu gan Bartneriaeth Cyd-wasanaethau GIG Cymru, bydd unrhyw bractisiau sy’n uno neu’n cael eu hailstrwythuro yn cael eu gosod ar CGPSAT yn awtomatig.
   
 • A all mwy nag un person yn y practis ychwanegu at y cyflwyniad?
   
  Ie. Gall defnyddwyr lluosog (sydd â chyfrifon Porth gwahanol) gwblhau ffurflen gyda’u gilydd. Fodd bynnag, dim ond un defnyddiwr all wneud newidiadau i Adran ar y tro.
   
 • A ellir ail-agor ffurflen OHLlCP a gyflwynwyd eisoes? Gellir caniatáu ceisiadau ychwanegol ar gyfer y cyfnod cyflwyno cyfredol. Bydd hyn yn galluogi Practisiau i ail-gyflwyno yn ystod y cylch cyfredol.  Os ydych chi wedi gwneud camsyniad wrth gyflwyno, yna Cyflwynwch geisiadau am gymorth technegol i Caforb yma.
   
 • Mae gennych gwestiwn arall nad yw wedi'i restru yma? Bydd ymholiadau a gyflwynir drwy Gofal Sylfaenol Un yn cael eu cyfeirio at y person mwyaf priodol a byddant yn eu hadolygu ac yn adrodd yn ôl.

Mae'r Offeryn Hunanasesu Llywodraethu Clinigol Practisau Clinigol (OHLlCP) yn fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r OHLlCP sy'n cael ei ddefnyddio ers 2015. Mae’n berthnasol i bob practis cyffredinol yng Nghymru, sy'n cynnwys yr holl Gontractwyr Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol (GMC), Practisau Gwasanaethau Meddygol Darparwyr Amgen (GMDA) a phractisau cyffredinol a reolir gan y Byrddau Iechyd. 

Fe'i datblygwyd gan Grŵp Gorchwyl a Gorffen a oedd yn cynnwys cynrychiolwyr o GPC Cymru, Llywodraeth Cymru, CMC mewn Gofal Sylfaenol, Penaethiaid Gofal Sylfaenol, PGRGC, IGDC, Iechyd Cyhoeddus Cymru, a'r Rhaglen Strategol Gofal Sylfaenol. Arsylwodd Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) ddatblygiad OHLlCP hefyd. Rhoddodd detholiad o Reolwyr Practisau adborth yn ystod y datblygiad hefyd. 

Nodau a Diben diweddariad OHLlCP 

Mae'r fersiwn hwn o OHLlCP wedi'i gynllunio i:

 1. Ddarparu offeryn y cytunwyd arno yn genedlaethol i Bractisau Cyffredinol fyfyrio ar a chynllunio ar gyfer gwella eu prosesau a'u systemau Llywodraethu Clinigol. 
 2. Darparu offeryn i Bractisau ddangos cydymffurfiaeth â gofynion Contract GMC i 'gael system effeithiol o lywodraethu clinigol.' [GMC] Rheoliadau y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Contractau Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol) (Cymru) 2004 (legislation.gov.uk) Rhan 9 Llywodraethu Clinigol Amrywiol 119].  
 3. Darparu cydran hunanasesu y Fframwaith Cytundeb Meddygol Unedig ar gyfer GMC Fframwaith sicrwydd contract unedig: byrddau iechyd a phractisiau | llyw.cymru (Saesneg yn unig) [2 Hydref 2023].
 4. Darparu tystiolaeth i gyrff allanol (megis Llywodraeth Cymru, Byrddau Iechyd neu Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru) sy'n gofyn am sicrwydd o system effeithiol o lywodraethu clinigol mewn Practisau Cyffredinol.

Mae angen y diweddariad hwn er mwyn i'r OHLlCP fodloni’r heriau canlynol: 

 1. Nid yw'r llwyfan TG presennol sy'n cynnal yr OHLlCP bellach yn cael ei gynnal gan IGDC, ac roedd llwyfan newydd wedi'i greu (Caforb). Mae'r llwyfan newydd hwn yn eistedd ar yr un llwyfan sydd eisoes yn cael ei ddefnyddio ar gyfer Offeryn IG. 
 2. Roedd y fframwaith a ddefnyddiwyd ar gyfer yr OHLlCP blaenorol yn seiliedig ar Safonau Iechyd a Gofal 2015, ac mae'r safonau hyn bellach wedi'u disodli gan Safonau Ansawdd 2023. 
 3. Mae'r Contract GMC, yn seiliedig ar fersiwn 2004, wedi'i ddiweddaru. Daeth Rheoliadau GIG (Contractau Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol) (Cymru) 2023 (Rheoliadau 2023) sy'n sail i'r Contract Unedig i rym ar 1 Hydref 2023.  
 4. Mae rôl yr OHLlCP yn y fframwaith sicrwydd cyffredinol wedi'i egluro Fframwaith sicrwydd contract unedig (llyw.cymru) (Saesneg yn unig) a’i gyhoeddi Hydref 2023.
 5. Y fersiwn wedi'i ddiweddaru o Arfer Meddygol Da y Cyngor Meddygol Cyffredinol a chwe chanllaw manylach, a ddaeth i rym ar 30 Ionawr 2024. Arfer meddygol da 2024 - CMC (gmc-uk.org) (Saesneg un unig).

Cydrannau a Fformat OHLlCP newydd

Mae OHLlCP yn cynnwys dwy gydran:

 • Ffurflen Ar-lein (Caforb) i bractisau fewnbynnu:
  • Graddfeydd hunan-sgorio i'r practis fyfyrio ar y ffordd y mae’n perfformio yn erbyn y matricsau sy'n cyd-fynd â 12 Safon Ansawdd 2023. 
  • Cyfleuster ar gyfer cofnodi bodolaeth tystiolaeth a enwir i gefnogi hunan-sgorio.  
  • Cyfleuster i lanlwytho tystiolaeth pe bai'r Practis yn dewis e.e. i rannu arfer rhagorol. 
  • Templed ar-lein ar gyfer cofnodi eu Cynllun Gwella Practis. 
  • Datganiadau cywirdeb ar gyfer cyflwyno. 
 • Offeryn canllaw ar-lein yn cynnwys adnoddau i gefnogi Practis i wella perfformiad yn erbyn 12 Safon Ansawdd 2023. Bydd hwn yn fyw ac yn cael ei ddiweddaru'n rheolaidd, wrth i ganllawiau ac adnoddau newydd ddod ar gael.

Mae ffurflen OHLlCP yn cynnwys: 

 • 12 Pennod, pob un yn cyd-fynd ag un o 12 Safon Ansawdd 2023. 
 • O fewn pob pennod, o leiaf un matrics sy'n ymwneud â phwnc llywodraethu penodol (sy'n cyfateb yn fras i un o'r matricsau a ddefnyddir yn OHLlCP 2015). 
 • O fewn bob adran:
  • Graddfa hunan-sgorio ar gyfer pob pwnc llywodraethu.
  • Aide-Memoire – cyfle i Bractisau gofnodi meddiant o ddogfennau neu dystiolaeth arall i gefnogi'r lefel a ddewiswyd yn y raddfa hunan-sgorio.
 • Ar ddiwedd pob pennod, mae'r Practis yn gyfrifol am:
  • Lofnodi datganiad ynghylch cywirdeb y graddfeydd hunan-sgorio yn y bennod.
 • Ar ddiwedd ffurflen OHLlCP, mae'r Practis yn gyfrifol am:
  • Gwblhau cynllun gwella un practis.

Sut i ddefnyddio OHLlCP

Nod allweddol OHLlCP yw darparu offeryn safonol i Bractisau ei ddefnyddio i gefnogi adlewyrchiad gweithredol o'u system Llywodraethu Clinigol. Bydd hefyd yn darparu offeryn safonol ar gyfer cofnodi cynllun eu Practis ar gyfer gwella eu system lywodraethu. 

Mae’n rhaid i'r Practis gwblhau pob graddfa hunan-sgorio, datganiad a chynllun, a chyflwyno OHLlCP ar-lein erbyn 31 Mawrth bob blwyddyn. Fodd bynnag, penderfyniad unigol y Practis yw’r ffordd y mae’n dewis defnyddio OHLlCP i gefnogi system llywodraethu clinigol effeithiol. Er enghraifft, gall rhai Practisau ddewis:  

 • Trafod un bennod ar y tro mewn cyfarfodydd partneriaeth neu dîm (e.e. un bennod y mis), neu
 • ddewis rhannu'r penodau yn unol â'r cyfrifoldebau arweinyddiaeth presennol o fewn y tîm, neu
 • weithio drwy'r OHLlCP mewn un eisteddiad.

Bydd canllawiau'r offeryn ar-lein yn caniatáu i unrhyw aelod o'r tîm weld y gofynion i fodloni'r safonau, adolygu'r dystiolaeth a'r adnoddau addysgol sydd ar gael, a darllen dogfennau 'safon aur' a gyflwynir gan Bractisau eraill i'w cymharu ac fel ysbrydoliaeth.  

Nid oes angen i'r Practis ddangos ei fod wedi cwblhau Cynllun Gwella’r Practis erbyn 31 Mawrth.

 • Mae’r Dangosyddion Sicrwydd a grëwyd fel rhan o'r Contract Unedig (Fframwaith sicrwydd contract unedig (llyw.cymru) (Saesneg yn unig) a gyhoeddwyd ym mis Hydref 2023) yn cynnwys y gofyniad i gwblhau pob rhan o OHLlCP. Gellir ystyried methu â chwblhau unrhyw ran neu bob rhan, neu ddirywiad mewn sgôr, fel methiant i ddangos system effeithiol o Lywodraethu Clinigol, a gellir ei ddefnyddio i sbarduno lefel uwch o graffu, fel ymweliad llywodraethu Practis manwl.
 • Fel rhan o'r ymweliadau Practis a gynhaliwyd gan Fyrddau Iechyd o dan Fframwaith Cytundeb Meddygol Unedig 2023, efallai y gofynnir i Bractisau rannu rhywfaint o'u Cynllun Gwella Practis.
 • Ar ben hynny, dywed Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) ar ei gwefan, 'Sut rydyn yn cynnal arolygiadau' Practisau Meddygon Teulu  Practisau Meddygon Teulu | Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (hiw.org.uk) (Saesneg yn unig), "Rydym hefyd yn ystyried gwybodaeth o ddulliau hunanasesu megis yr Offeryn Hunanasesu Llywodraethu Clinigol Practisau (OHLlCP)".

 

Beth yw Llywodraethu Clinigol Effeithiol?

Mae'r offeryn hwn yn bennaf i helpu tîm Practis i fyfyrio ar eu prosesau a'u systemau Llywodraethu Clinigol, a chynllunio’r ffordd y gallant wella neu gynnal eu perfformiad. Mae’n rhaid i bob Practis 'gael system effeithiol o lywodraethu clinigol'. Mae hyn yn cael ei ddiffinio'n ddefnyddiol yn y contract GMC fel...'fframwaith lle mae'r contractwr yn ymdrechu'n barhaus i wella ansawdd ei wasanaethau a diogelu safonau gofal uchel trwy greu amgylchedd lle gall rhagoriaeth glinigol ffynnu.'

Felly er mwyn dangos cydymffurfiaeth â'r contract, rhaid i bob Practis ystyried...

 • A oes fframwaith sydd eisoes yn bodoli ar gyfer y pwnc llywodraethu hwn? Beth yw ei gydrannau?
 • Ydyn ni'n 'ymdrechu'n barhaus i wella ansawdd [ein] gwasanaethau'?'
 • Ydyn ni'n 'diogelu safonau gofal uchel?'
 • Ydyn ni wedi creu amgylchedd lle gall rhagoriaeth glinigol ffynnu?

A oes fframwaith ar gyfer hyn?

Mae'r OHLlCP yn seiliedig ar Canllawiau Statudol y Ddyletswydd Ansawdd 2023.pdf (llyw.cymru),  Llywodraeth Cymru, Dyletswydd Safonau Ansawdd 2023 yn benodol. Ar ben hynny, mae'r OHLlCP yn rhan annatod o'r Fframwaith Cytundeb Meddygol Unedig y cytunwyd arno yn genedlaethol 2023. Felly, mae defnyddio OHLlCP fel sail trafodaethau yn nhîm y practis, cwblhau pob graddfa'r sgôr ac ymrwymo i Gynllun Gwella Practis, ac yna ei gyflwyno ar-lein cyn 31 Mawrth, ynddo'i hun yn dystiolaeth bod y Practis yn cymryd rhan mewn system gydnabyddedig o lywodraethu clinigol.

Ar gyfer rhai adrannau o Safonau, gall fframweithiau manylach fodoli, ac efallai mai'r rhain yw'r rhai y mae'r Practis yn eu defnyddio i osod eu hunain, e.e. Canllawiau ICC ar Reoli Heintiau yn yr Ystafell Driniaeth. Bydd Fframwaith yn aml yn disgrifio'r cydrannau sy'n ofynnol i greu system effeithiol (e.e. polisi neu brotocol, rhestr wirio, archwiliad, amserlenni i'w hadolygu, nodiadau cyfarfod, hyfforddiant a sefydlu, llwybrau a chanllawiau a gytunir yn genedlaethol ac ati) O ganlyniad, bydd angen i'r Practis ystyried a yw'r cydrannau angenrheidiol yn cael eu mabwysiadu yn y Practis, wedi eu diweddaru ac yn cael eu defnyddio.

Ydyn ni'n 'ymdrechu'n barhaus i wella ansawdd [ein] gwasanaethau'?'

Mae’r gair 'yn barhaus' yn awgrymu cylch – lle mae Practis yn adolygu perfformiad yn ailadroddus yn erbyn safonau ac yn gwneud newidiadau i weld a yw'r canlyniadau'n well nag o'r blaen ac yn ailadrodd y broses.

Mae 'gwella ansawdd gwasanaethau' yn awgrymu bod yn rhaid i'r Practis gael rhyw ffordd o fesur neu sefydlu pa mor dda y mae’n perfformio, a rhyw broses o gynllunio newidiadau i brosesau, gwneud y newidiadau hynny, ac adolygu a oedd y newidiadau hynny'n gweithio. Mae dulliau cydnabyddedig o wella ansawdd yn cynnwys cylchoedd 'Cynllunio, Gwneud, Astudio, Gweithredu' (CGAG), dulliau Gwella Ansawdd, ac Adolygiadau Digwyddiadau Arwyddocaol, gyda thrafodaeth ar ddysgu mewn Cydweithrediadau GMC. Gellir crynhoi'r holl ddulliau hyn fel 'Cynllunio-Gwerthuso-Gweithredu' neu 'Ymateb-Gwerthuso-Gweithredu'.

Mae’r gair 'ymdrechu' yn syml yn adlewyrchu nad yw pob ymgais wirioneddol i wella prosesau a chanlyniadau yn arwain at welliannau. Mae hyn i'w ddisgwyl, a dylid ystyried unrhyw gylchoedd aflwyddiannus fel cyfleoedd dysgu, nid methiannau.  Nid oes disgwyl i Bractis ei gael yn iawn bob tro, ond mae disgwyl i’r Practis ddysgu.

Ydyn ni'n 'diogelu safonau gofal uchel?' 

Yma mae'n rhaid i'r Practis ystyried sut mae'r tîm yn parhau i gyflawni safonau gofal uchel. Gall hyn gynnwys cydnabod bod safonau wedi'u cyflawni yn y lle cyntaf (a dathlu!), ac yna monitro cyflawniad yn systematig i weld a yw’r perfformiad yn gostwng. Byddai gan system effeithiol o lywodraethu clinigol sbardunau ar waith i ganfod arwyddion cynnar o ostyngiad yn ansawdd darpariaeth gwasanaeth, gyda phrosesau wedi eu cytuno ar waith i uwchgyfeirio unrhyw bryderon, a chynlluniau gweithredu yn barod, os oes angen, i gywiro'r trywydd tuag i lawr.

Os yw Practis yn credu ei fod wedi cyrraedd safon neu fatrics ar y lefel uchaf, bydd angen iddo ddangos sut y bydd yn sicrhau ei fod parhau i gyflawni hyn. Ar ben hynny, efallai y bydd yn dymuno rhannu ei ddogfennau neu brosesau 'safon aur' yn ehangach i sicrhau y gall hysbysu a chefnogi Practisau eraill ledled Cymru.

Ydyn ni wedi creu amgylchedd lle gall rhagoriaeth glinigol ffynnu?

Mae'r cwestiwn hwn yn anoddach ei ddiffinio neu ei ateb ac mae'n dibynnu'n sylweddol ar sut mae'r cwestiynau blaenorol wedi'u hateb. Fodd bynnag, mae'n cael ei ddisgrifio'n dda gan y Cyngor Meddygol Cyffredinol yn

Llawlyfr llywodraethu 2018 (gmc-uk.org) (Saesneg yn unig). Mae'r CMC yn awgrymu bod "Sefydliadau yn creu amgylchedd sy'n cyflawni llywodraethu clinigol effeithiol [drwy sicrhau bod gan arweinwyr y sefydliad] y wybodaeth, y sgiliau, y cymwyseddau a'r mynediad at wybodaeth berthnasol i'w galluogi i ymarfer [eu] cyfrifoldebau yn effeithiol ". Dylai'r arweinwyr hynny ddarparu 'arweinyddiaeth ar hyrwyddo pwysigrwydd llywodraethu clinigol' ac '[annog] diwylliant o onestrwydd, dysgu a gwella yn weithredol'. Yn olaf, dylai'r arweinwyr fonitro "risgiau sy'n gysylltiedig â systemau llywodraethu clinigol".

Diwedd y gân i Glinigwyr a Rheolwyr Practisau prysur?

Yn fyr, mae angen i Bractisau ddangos a chofnodi eu bod yn gweithredu system effeithiol o lywodraethu clinigol. Mae hyn yn golygu nodi pa fframweithiau/polisïau/protocolau y maent yn eu dilyn, cofnodi digwyddiadau/gweithgareddau/canlyniadau perthnasol, cofnodi bod y mesurau hyn wedi cael eu gwerthuso/adrodd/trafod, a bod penderfyniad ar weithredu yn y dyfodol wedi'i wneud naill ai i wella neu gynnal ansawdd. Mae'n debyg bod Practisau eisoes yn gwneud llawer os nad hyn i gyd - ond efallai nad ydynt bob amser wedi cysylltu'r prosesau yn ffurfiol gyda'i gilydd i greu system effeithiol o lywodraethu clinigol.

Pa ganllawiau sydd yn y Penodau isod?

Mae pob pennod yn ymwneud ag un o Safonau Ansawdd 2023.

 • Crynodeb o'r diffiniad cenedlaethol o Safon Ansawdd.
 • Disgrifiad o’r ffordd y gellir cymhwyso hyn i Bractisau Cyffredinol.
 • Crynodeb o unrhyw newidiadau mewn matricsau perthnasol ers y rhifyn diwethaf
 • Un neu fwy o fatricsau – pynciau llywodraethu penodol sydd wedi eu nodi fel rhai sy'n deilwng o fyfyrdod gan y Practis. Mae llawer yn syml yn barhad o'r matricsau a ddefnyddir yn OHLlCP 2017. Lle bo'n bosibl, cyfunwyd matricsau presennol, ond ychwanegwyd rhai newydd i adlewyrchu heriau clinigol newydd, newidiadau cytundebol a deddfwriaethol. Mae matricsau wedi'u dyrannu i'r safon ansawdd fwyaf perthnasol i ddosbarthu llwyth gwaith yn gyfartal, er i lawer o fatricsau, efallai y bydd mwy nag un safon ansawdd yn berthnasol. Mae pob Matrics yn cynnwys:
  • Disgrifiad byr o'r hyn sydd yn y cwmpas a’r hyn sydd y tu allan i’r cwmpas yn y matrics.
  • Enghreifftiau o'r math o dystiolaeth berthnasol i gefnogi pob lefel hunanasesu.
  • Botwm i glicio arno os ydych am rannu enghreifftiau pellach o dystiolaeth i'r rhestr hon.

Pwy ddylai ddarparu'r hunan-sgôr ar ran y Practis?

Gall y Practis ddewis pwy sy'n cwblhau'r hunan-sgorio - gall fod yn unigolyn, yn grŵp o weithwyr proffesiynol (e.e. tîm nyrsio Practis neu'r Partneriaid) neu hyd yn oed tîm cyfan y Practis. 
Mae'r canllawiau ar-lein ar gael i'r cyhoedd ac felly gellir annog pob aelod o'r tîm i'w defnyddio, i lywio eu hymgysylltiad ag unrhyw drafodaethau’r practis am OHLlCP a'r Safonau Ansawdd.

Wrth hunanasesu, beth ddylai'r practis ei ddefnyddio fel ei feincnod ar gyfer unrhyw un matrics? h.y. ei enghraifft orau, ei enghraifft waethaf neu rywle yn y canol?

Mae'r matricsau yn OHLlCP yn tueddu i gwmpasu ystod ehangach o bynciau nag mewn fersiynau blaenorol o’r OHLlCP. O ganlyniad, efallai y gwelwch y gallech hunanasesu rhai pynciau mewn matrics ar lefel uchel, ac eraill ar lefel is. Nid oes unrhyw hawl absoliwt nac anghywir gyda hunan-sgorio. 
Rydym yn eich cynghori i ystyried yr holl bynciau o fewn un matrics a phenderfynu beth fyddai'r lefel hunan-sgorio 'nodweddiadol' ar gyfer y rhan fwyaf ohonynt. Defnyddiwch y lefel 'nodweddiadol' hynny wedi ei hunan-sgorio fel y lefel hunanasesu gyffredinol rydych chi'n ei chofnodi ar y ffurflen Caforb ar gyfer y matrics hwnnw.    
Felly gallai fod yn ddefnyddiol hunan-raddio'r Practis yn ôl yr hyn sy'n digwydd bob dydd fel arfer, a pheidio â chanolbwyntio ar yr un diwrnod hwnnw pan y collwyd rhywbeth, neu’r un diwrnod pan gafodd pawb 3 Weetabix! Mae hefyd yn hollol iawn ystyried yr un deunydd mewn mwy nag un matrics, gan fod gorgyffwrdd yn aml.
Yn y pen draw, bydd angen i chi wneud Cynllun Gwella Practis, a dylai hyn ganolbwyntio ar y matricsau gyda'r lefelau hunan-sgorio isaf, yn enwedig unrhyw un ar lefel 1 neu 2. Mae'r matricsau yn OHLlCP yn tueddu i gwmpasu ystod ehangach o bynciau nag mewn fersiynau blaenorol o’r OHLlCP. O ganlyniad, efallai y gwelwch y gallech hunanasesu rhai pynciau mewn matrics ar lefel uchel, ac eraill ar lefel is. Nid oes unrhyw hawl absoliwt nac anghywir gyda hunan-sgorio. 
Rydym yn eich cynghori i ystyried yr holl bynciau o fewn un matrics a phenderfynu beth fyddai'r lefel hunan-sgorio 'nodweddiadol' ar gyfer y rhan fwyaf ohonynt. Defnyddiwch y lefel 'nodweddiadol' hynny wedi ei hunan-sgorio fel y lefel hunanasesu gyffredinol rydych chi'n ei chofnodi ar y ffurflen Caforb ar gyfer y matrics hwnnw.    
Felly gallai fod yn ddefnyddiol hunan-raddio'r Practis yn ôl yr hyn sy'n digwydd bob dydd fel arfer, a pheidio â chanolbwyntio ar yr un diwrnod hwnnw pan y collwyd rhywbeth, neu’r un diwrnod pan gafodd pawb 3 Weetabix! Mae hefyd yn hollol iawn ystyried yr un deunydd mewn mwy nag un matrics, gan fod gorgyffwrdd yn aml.
Yn y pen draw, bydd angen i chi wneud Cynllun Gwella Practis, a dylai hyn ganolbwyntio ar y matricsau gyda'r lefelau hunan-sgorio isaf, yn enwedig unrhyw un ar lefel 1 neu 2.
 

Y Raddfa Hunan-sgorio Generig

Mae'r rhan fwyaf o fatricsau yn defnyddio'r raddfa hunan-sgorio ganlynol: 

Lefel 1 - Dim sicrwydd - Ni allwn ddangos ein bod wedi cyflawni unrhyw un o'r lefelau eraill, ond rydym yn gweithio tuag at hyn.

Lefel 2Sicrwydd Cyfyngedig - Gallwn ddangos rhai elfennau proses (e.e. fframwaith, rhestr wirio, polisi neu brotocol, hyfforddiant staff, cynllun, mesurau, arweinydd ymarfer a enwir ar gyfer y prosiect), ond nid ydym wedi cwblhau cylch eto.

Lefel 3Sicrwydd Rhesymol Gallwn ddangos ein bod wedi cwblhau cylch dysgu fel practis a gwneud newidiadau i brosesau o ganlyniad i hynny.

Lefel 4Sicrwydd Sylweddol - Gallwn ddangos bod tîm y practis yn gweithio gyda system fonitro effeithiol, gyda chylchoedd dysgu lluosog ar draws ehangder y matrics.

Lefel 5Enghreifftiol - Gallwn ddangos bod gennym ni system fonitro effeithiol, gyda chylchoedd dysgu lluosog, A gallwn ddangos ein bod wedi trafod ein dysgu gyda chymheiriaid y tu allan i'n practis (e.e. mewn cyfarfod Cydweithredfa/Clwstwr GMC, Cydweithredfa Nyrsio Gofal Sylfaenol, Asesiad Hyfforddiant Safle Practis Meddygon Teulu ac ati).

Sut gallwn ddangos cylchoedd dysgu?

Mae sawl model ar gyfer dangos bod gennych system effeithiol o lywodraethu clinigol. Gallwch ddewis pa fodelau i'w defnyddio, ac efallai yr hoffech ddefnyddio modelau gwahanol ar gyfer pynciau gwahanol ar adegau gwahanol. Er enghraifft: Dadansoddi Digwyddiadau Arwyddocaol, Gwella Ansawdd ac ati

Mae dau ddull gweithredu bras:

 1. Ymateb- Gwerthuso-Gweithredu
 2. Cynllunio – Gwerthuso -Gweithredu

Yn y categori cyntaf –Ymateb-Gwerthuso-Gweithredu, mae’r practis yn ymateb i ddigwyddiad, cwyn neu bryder, drwy ymchwilio a thrafod y canfyddiadau, cyn gwneud newidiadau yn y diwedd i leihau'r risg o ail-ddigwydd neu gynnal safonau uchel.

Er enghraifft, mae claf yn cwyno am oedi wrth gael diagnosis, nid yw canlyniad prawf yn cael ei ddarllen am wythnos, neu mae’r practis yn cael ei nodi fel allanolyn wrth ragnodi cyffur penodol.

Bydd practis gyda system effeithiol o lywodraethu clinigol wedi ymchwilio i'r digwyddiad, - efallai gan ddefnyddio Dadansoddiad neu Adolygiad Digwyddiad Arwyddocaol, gweithdrefnau 'Gweithio i Wella', Dadansoddiad Gwir Achos ac ati, ac yna wedi trafod y canfyddiadau ar lefel briodol yn y Practis fel cyfarfod partneriaid, cyfarfod tîm y practis, cyfarfod tîm nyrsio’r practis, cyfarfodydd tîm gweinyddol ac ati)

Yn olaf, bydd y Practis wedi cytuno ar unrhyw gamau sy'n angenrheidiol i geisio gwella cydymffurfiaeth neu berfformiad, neu hyd yn oed gynnal perfformiad os yw'r Practis wedi cyflawni safon uchel o gyflawniad. Byddai angen i'r Practis ystyried sut y gellid lleihau'r risg o ail-ddigwydd ar gyfer y claf neu’r aelod o staff hwn  nawr, ac ar gyfer unrhyw glaf neu aelod o staff, nawr ac yn y dyfodol.  

Yn yr ail gategori – Cynllunio–Gwerthuso–Gweithredu,

Mae'r Practis wedi cytuno ymlaen llaw beth yw ei broses swyddogol ar gyfer pwnc penodol, yna wedi gwirio pa mor dda yr oedd yn cael ei gymhwyso, ac yn olaf wedi gwneud newidiadau i wella neu gynnal perfformiad.

Er enghraifft, mae ganddo bolisi archebu presgripsiwn dro ar ôl tro, polisi rheoli heintiau, llyfr monitro tymheredd oergell brechlynnau, neu bolisi stiwardiaeth gwrthfiotigau ac ati.

Bydd Practis â system effeithiol o lywodraethu clinigol wedi gwerthuso'r broses swyddogol mewn rhyw ffordd – efallai gan ddefnyddio offeryn archwilio, prosiect gwella ansawdd, proses CGAG, arolwg neu restr wirio, ac yna wedi trafod y canfyddiadau ar lefel briodol y Practis (fel cyfarfod partneriaid, cyfarfod tîm y practis, cyfarfod tîm nyrsio’r practis, cyfarfodydd tîm gweinyddol ac ati).

Yn olaf, bydd y Practis wedi cytuno ar unrhyw gamau sy'n angenrheidiol i geisio gwella cydymffurfiaeth neu berfformiad, neu hyd yn oed cynnal perfformiad os yw'r Practis eisoes wedi cyflawni safon uchel o gyflawniad.

Beth yw elfennau proses a chylch dysgu?

Gellir mapio'r elfennau yn fras i dri cham Cynllunio-Gwerthuso-Gweithredu, neu bedwar cam CGAG neu gylch Archwilio. Er enghraifft:

Ar gyfer Cynllunio-Gwerthuso-Gweithredu, byddai disgwyl i’r Practis ddangos o leiaf un darn o dystiolaeth i ddangos:

Yr hyn yr oedd y practis wedi bwriadu ei wneud

 • Tystiolaeth bod gennych ffordd y cytunwyd arni o wneud pethau drwy gael:
  • Polisi, protocol neu broses ysgrifenedig wedi’i diweddaru y cytunwyd arni ar gyfer y Practis.
  • Cymeradwyaeth leol o ddogfen Genedlaethol neu Fwrdd Iechyd e.e. Llwybr Iechyd.
 • Arweinyddiaeth a nodwyd yn glir, fel arweinydd a enwir.
 • Tystiolaeth bod staff wedi'u hyfforddi a’u diweddaru yn briodol, sefydlu ac ati.
 • Asesiad Risg/Cofrestr.
 • Safonau archwilio i gael eu gweithredu e.e. 95% o bobl â diabetes i gael gwiriad o bob un o'r 8 proses adolygu gofal hanfodol yn flynyddol.
 • Cytuno ar godio, tynnu sylw neu ddull safonol o gofnodi gweithgaredd neu ganlyniadau.
 • Defnyddio Offer Cyfathrebu (e.e. Posteri, cylchlythyrau, negeseuon testun, e-bost, cyfeirlyfrau gwasanaeth).

Pa gamau a gytunwyd o ganlyniad. 

 • Cynlluniau Dysgu/Gweithredu yn dilyn adroddiadau DDdA.
 • Adroddiadau o Archwiliadau / prosiectau Gwella Ansawdd, gyda chynlluniau gweithredu.
 • Cofnodion Cyfarfodydd lle trafodwyd y pwnc, a chytunwyd ar y camau gweithredu.
 • Diweddaru protocolau, polisïau a gweithdrefnau i adlewyrchu ac ymgorffori camau gweithredu y cytunwyd arnynt.

Nid yw’r rhestr hon yn hollgynhwysol. Gallai rhywfaint o'r dystiolaeth gynnwys mwy nag un cam e.e. gallai adroddiad archwilio gynnwys sawl cam.

Mae defnyddio'r dull hwn yn helpu i'w gwneud hi'n hawdd gweld y tri cham allweddol lleiaf sydd eu hangen i ddangos tystiolaeth o gyflawni lefel 3. Nid yw’n angenrheidiol darparu'r holl ddogfennau a restrir ym mhob un o'r pwyntiau bwled, ond byddai disgwyl i'r Practis ddangos o leiaf un darn o dystiolaeth gan bob un i ddangos yr hyn yr oedd y practis wedi bwriadu ei wneud, pa werthusiad a wnaed, ac yn olaf pa gamau y cytunwyd arnynt o ganlyniad i hynny.

Byddai cyflawni lefel 4 yn gofyn am dystiolaeth ddyddiedig o ddau gylch dysgu o leiaf sy’n cael eu cynnal a'u trafod ar lefel ehangach y practis.

Byddai tystiolaeth ar gyfer lefel 5 yn gofyn am dystiolaeth bod adolygydd allanol, adolygiad cymheiriaid, neu drafodaeth gydweithredol/clwstwr GMC wedi digwydd (e.e. y dystiolaeth ar gyfer lefel 4, ynghyd â'r cofnodion o gyfarfod Cydweithredol GMC yn nodi bod y practis wedi cyflwyno a thrafod yr hyn a ddysgwyd ar bwnc llywodraethu).

Ar gyfer y model Ymateb–Gwerthuso-Gweithredu, mae'n debygol y byddai ymchwiliad o’r digwyddiad yn cynnwys disgrifiad o'r digwyddiad sy'n sbarduno'r ymchwiliad. Felly, mae'n debyg y bydd Adolygiad o Ddigwyddiad Arwyddocaol, Dadansoddiad Gwir Achos, neu lythyr Gweithio i Wella mewn ymateb i gŵyn yn ymdrin â'r elfennau 'ymateb' a 'gwerthuso'. Byddai hefyd angen datganiad clir neu recordiad o unrhyw gamau i'w cymryd ar ôl i'r adroddiad gael ei drafod ar lefel briodol yn y practis.

Bydd gwybodaeth fanylach am dystiolaeth addas sy'n ymwneud â phob matrics llywodraethu i'w gweld yn adrannau cysylltiedig canllawiau ar-lein OHLlCP.

Pwy ddylai ddarparu'r hunan-ddatganiad ar ran y Practis?

Yr hunan-ddatganiad yw pan fydd y Practis yn llofnodi bod y cofnodion yn adlewyrchiad cywir o berfformiad y Practis bryd hynny. Dylid llofnodi hyn gan neu gyda chytundeb y Partner neu'r Rheolwr sy'n gyfrifol am lywodraethu clinigol yn y Practis.

Cynllun Gwella Practis

O ystyried bod y raddfa hunan-sgorio yn seiliedig ar y graddau y gall y Practis roi sicrwydd ei bod yn gweithio o fewn system o lywodraethu clinigol effeithiol, mae'n bwysig bod y Practis yn gallu dangos ei fod yn ymdrechu i wella ei wasanaethau. Mae’n rhaid i'r Practis felly gytuno ar un Cynllun Gwella Practis i gynnwys pob un o 12 Safon Ansawdd 2023. Fodd bynnag, nid oes angen camau gweithredu arnoch ar gyfer pob matrics, safon neu bennod, dim ond y meysydd yr ydych yn eu hystyried yn flaenoriaeth ar gyfer y flwyddyn i ddod.

Mae tudalen dempled ar gyfer y Cynllun Gwella Practis i'w gweld ar ddiwedd y Ffurflen OHLlCP.
Mater i'r Practis yw penderfynu pa gamau gweithredu yn y cynllun sy'n flaenoriaeth, a dylai seilio hyn ar ei benderfyniadau hunan-sgorio, y gweithlu a heriau’r boblogaeth. Fodd bynnag, disgwylir, lle na chofnodir unrhyw sicrwydd (Lefel 1) na sicrwydd cyfyngedig (Lefel 2) yn erbyn matrics, mai nod y Practis fyddai mynd i'r afael â'r matricsau hyn yn gyntaf cyn gwella matrics sydd eisoes ar lefel uwch. 


Cwestiynau Cyffredin

Pa mor aml mae angen i bob cylch dysgu ddigwydd?

Mae hyn yn dibynnu ar y pwnc sy'n cael sylw gan y cylch dysgu. Mae rhai yn risg uwch ac mae angen gwyliadwriaeth gyson arnynt sawl gwaith y flwyddyn (e.e. rheoli heintiau), efallai na fydd eraill angen cael eu monitro mor agos a gallent ddigwydd bob blwyddyn neu ddwy (e.e. cymhwyso polisi cynhwysiant).

Pa mor fanwl y mae'n rhaid i Gynllun Gwella Practis fod?

Mae’r cynllun i'r Practis ei ddefnyddio i wneud ei system llywodraethu clinigol yn fwy effeithiol. Felly, rhaid i'r cynllun fod yn ddigon manwl i dîm y Practis wybod beth sydd angen iddo ei wneud i 'ymdrechu'n barhaus i wella ansawdd [ein] gwasanaethau'. Byddai methu â symud ymlaen a gwella lefelau hunan-sgorio dros amser yn awgrymu bod y prosesau hunan-sgorio neu gynllunio yn aneffeithiol.

Beth yw'r lefel isaf y mae'n rhaid i Bractis ei chyflawni i 'basio'?

Nid oes unrhyw isafswm absoliwt 'marc pasio' fel y cyfryw. Yr hyn sy'n absoliwt yw bod yn rhaid i'r Practis ddangos ei fod yn ymdrechu'n barhaus i wella ansawdd ei wasanaethau. Gellir cyflawni hyn drwy nodi tystiolaeth o holl elfennau cylch dysgu a chreu cynllun credadwy i symud o lefel hunan-sgorio is i lefel uwch neu ddangos bod systemau ar waith i gynnal un uchel.

Faint o dystiolaeth o elfennau cylch dysgu y mae angen i ni eu darparu?

Fel isafswm, er mwyn cyflawni lefel 2, mae’n rhaid i Bractis allu dangos tystiolaeth ar gyfer rhai o gamau cylch dysgu – Cynllunio-Gwerthuso–Gweithredu neu Ymateb-Gwerthuso-Gweithredu.

Ar gyfer lefel 3, mae’n rhaid i Bractis allu dangos tystiolaeth ar gyfer holl gamau cylch dysgu. Er enghraifft, gall Practis fod wedi cyflawni gwelliant o ran ansawdd, trwy brosiect untro a wnaed gan un clinigwr i edrych ar roi statinau ar bresgripsiwn gyda chlefyd y galon.

Ar gyfer lefelau 4 a 5, mae angen yr un dystiolaeth ag ar gyfer lefel 3, ond wedi ei ailadrodd i ddangos mwy nag un cylch. Mae’n rhaid i'r dystiolaeth hon gael ei dyddio i ddangos pa gylchoedd y mae'n ymwneud â nhw. Ar ben hynny, bydd cyrhaeddiad Lefel 4 yn adlewyrchu bod prosiect o'r fath wedi dod yn brif ffrwd ar gyfer y Practis, gan gynnwys y tîm cyfan, ac wedi dod yn rhan annatod o ddiwylliant y Practis, yn hytrach nag un clinigwr yn unig yn ailadrodd yr un prosiect heb rannu gydag eraill. Mater i arweinyddiaeth y Practis yw sicrhau bod y cyfranogiad ehangach hwn gan y tîm yn digwydd.

Mae Lefel 5 yn gofyn am dystiolaeth ychwanegol o adolygiad allanol neu gymheiriaid, o'r tu allan i'r Practis.

Os yw meddyg wedi gwneud prosiect archwilio neu wella ansawdd ar gyfer ei arfarniad, a allwn ni ddefnyddio hynny fel tystiolaeth?

Os yw meddyg teulu wedi gwneud prosiect archwilio neu wella ansawdd, ac wedi cyflwyno hyn fel cofnod arfarnu, byddai hyn ond yn caniatáu i'r practis ei hunanasesu fel lefel 3 os oedd canfyddiadau'r cylch dysgu wedi cael eu rhannu o fewn y practis a'r newidiadau wedi eu gweithredu ar draws y practis. Ni fyddai archwiliad lle nad yw’r canlyniadau wedi cael eu rhannu o fewn y practis yn gymwys fel lefel 3.

Fel arfer, archwiliad "8 pwynt," lle mae dau gylch dysgu wedi'u cwblhau, yw'r safon isaf a dderbynnir ar gyfer arfarniadau meddygon teulu. Felly, mae'n ddefnyddiol iawn ar gyfer OHLlCP gan y byddai'n cyfrif yn awtomatig fel tystiolaeth ar gyfer hunan-sgorio ar lefel 4, pe bai'r canfyddiadau wedi cael eu rhannu gyda thîm ehangach y practis a bod camau gweithredu wedi'u cytuno.

Pa mor hen y gall tystiolaeth fod a chael ei defnyddio?

Mae’n rhaid i'r Practis ddangos ei fod 'yn ymdrechu'n barhaus i wella ansawdd ei wasanaethau a diogelu safonau gofal uchel'.   'Gellir diffinio ‘parhaus’ i fod 'heb ymyrraeth na bylchau' neu 'dro ar ôl tro heb eithriadau na gwrthdroi'. Er nad oes unrhyw isafswm amlder absoliwt ar gyfer diweddaru tystiolaeth, mae'n hanfodol ystyried oedran neu pa mor gyfredol yw’r dystiolaeth a ddefnyddir i ddangos cylch dysgu.  Er enghraifft: mae defnyddio polisi Practis nad yw wedi'i adolygu na'i ddiweddaru ers 5 mlynedd fel tystiolaeth ar gyfer cam 'cynllunio' cylch dysgu yn debygol o arwain at Gynllun Gwella Practis sy'n cynnwys cam gweithredu i 'ddiweddaru polisi’r Practis'.

A oes angen i ni wneud Cylchoedd Dysgu ar gyfer pob matrics?

Mae’n rhaid i'r Practis ddangos sut mae'n gweithredu "system effeithiol o lywodraethu clinigol".Mae'r matricsau yn bynciau allweddol y dylai Practisau geisio eu hystyried, a'u dangos, sut mae'n dysgu o ddigwyddiadau ac yn monitro ei berfformiad yn y pwnc hwnnw. Os nad yw Practis yn gallu dangos cylch neu gylchoedd wedi'u cwblhau, yna bydd yn dewis Lefel 1 neu 2 fel ei hunan-sgôr.

Beth am ddysgu o ddigwyddiadau unigol neu DDdAau? Sut gall y rhain fod yn 'gylchoedd dysgu'?

Mae Dadansoddiad o Ddigwyddiad Arwyddocaol (DDdA) neu Adolygiad yn sicr yn broses ddysgu y gellir ei defnyddio fel tystiolaeth mewn OHLlCP. Byddai DDdA fel arfer yn cynnwys rhai aelodau o'r tîm.

Ar gyfer 'Cynllun', byddai angen i Bractisau fod â ffordd gytûn o ymateb i ddigwyddiadau, cwynion a phryderon, fel gweithdrefnau neu brotocolau Practis yn seiliedig ar 'Weithio i Wella'. Ystyriwch sut mae aelod o'r tîm yn hysbysu Rheolwr y Practis neu Bartner, neu'n cofnodi bod digwyddiad wedi digwydd; ydyn nhw'n defnyddio DATIX RL, ffurflen bapur neu neges electronig neu ryw broses arall? Dylai'r broses safonol honno y cytunwyd arni fod yn rhan o bolisi neu brotocol ysgrifenedig y Practis ar gyfer ymateb i ddigwyddiadau.

Ar gyfer 'Gwneud', byddai Practisau'n dangos dulliau cytûn o ymchwilio i ddigwyddiadau mewn modd cymesur, fel penodi Swyddog Ymchwilio i gyfweld â staff neu gleifion dan sylw. Byddai tystiolaeth o hyn yn cynnwys adroddiad yr ymchwiliad mewn digwyddiad neu nodiadau o gyfweliadau.

Ar gyfer 'Astudio', byddai Practis yn cynnal adolygiadau o ddigwyddiadau arwyddocaol, neu'n cofnodi trafodaeth adroddiad ymchwiliad mewn cyfarfod tîm neu Bartneriaid.

Ar gyfer 'Gweithredu', byddai'r Practis yn cofnodi unrhyw newidiadau y cytunwyd arnynt mewn trafodaethau o'r fath, fel cytundeb i ymddiheuro i'r achwynydd, newid polisi Practis neu benderfyniad i gynnal prosesau cyfredol.

Mae hyn yn debygol o fod yn ddigon i gyfiawnhau lefel 3 ar gyfer rhai matricsau. Fodd bynnag, os bydd practis yn anelu at lefel 4, byddai angen dull wedi ei ymgorffori a’i gynllunio’n fwy, a fyddai fel arfer yn gofyn am fwy nag DDdAau dro ar ôl tro (a fyddai yn ôl eu natur yn ddigwyddiadau untro yn ysgogi dadansoddi/astudio/gweithredu adweithiol). Er enghraifft, sut byddai'r Practis yn dangos nid yn unig bod yr hyn a ddysgwyd o ganlyniad i'r digwyddiad cyntaf wedi arwain at newidiadau a gynlluniwyd ar gyfer yr un claf hwn, ond ar gyfer pob claf mewn sefyllfa debyg, ac ar gyfer pob claf tebyg bob tro?

Ffordd arall o ddefnyddio DDdAauAAA i ddangos llywodraethu effeithiol ar lefel 4, yw adolygu'r holl ddigwyddiadau o un math o dro i dro a chwilio am themâu. Felly, os yw'r Practisau eisoes yn cyflawni lefel 3 trwy ddefnyddio DDdAau yn effeithiol, yna gallai myfyrdod a thrafodaeth bellach ar bob digwyddiad yn ystod y 3 neu 6 mis diwethaf, nodi themâu cyffredin. Gellid gwneud hyn fel rhan o gyfarfod presennol neu gyfarfod ar wahân ei hun. Dylid cofnodi'r drafodaeth yn ogystal ag unrhyw benderfyniadau ar gamau gweithredu.

A oes angen i mi lanlwytho dogfennau fel tystiolaeth ar gyfer pob matrics?

Na. Ni fydd unrhyw un yn edrych arnynt. Fodd bynnag, gofynnwn i'r Practis gofnodi enw’r ddogfen a/neu leoliad pob darn o dystiolaeth ar Caforb fel bod ganddynt gofnod archwiliadwy eu hunain. Efallai y gofynnir i chi am bolisi neu brotocol neu dystiolaeth yn ystod ymweliad Practis gan y Bwrdd Iechyd neu'r AGIC, ac mae'n arbed amser ac embaras os gallwch weld beth oeddech chi'n meddwl amdano sawl mis cyn hynny.

Yr un eithriad yw pan fyddwch yn dewis lanlwytho dogfen oherwydd eich bod yn credu ei bod yn werth ei rhannu â chynulleidfa ehangach. Er enghraifft, polisi Practis, protocol neu adroddiad y credwch sy'n gadarn ac yn ddefnyddiol ac yn haeddu cydnabyddiaeth ehangach. Yn yr achos hwn gallwch ei rannu gan ddefnyddio'r botwm lanlwytho ym mhob pennod o'r Caforb (Tîm Gofal Sylfaenol IGDC). Bydd yn cael ei anfon ymlaen i dîm golygyddol Gofal Sylfaenol Un (GPCW, Bwrdd Iechyd, LlC a ICC) i'w ystyried ar gyfer ei gyhoeddi ar wefan OHLlCP. Peidiwch â chynnwys unrhyw ddata lle gellir adnabod cleifion neu staff cyn ei anfon. Dyma gyfle i sicrhau bod gwaith caled a doniau eich tîm yn cael eu cydnabod a'u rhannu!

Pam fod rhaid i mi lofnodi hunanddatganiad ar ddiwedd pob pennod?

Ein bwriad yw sefydlu ffurflen OHLlCP fel bod tystiolaeth a hunan-sgorau o'r flwyddyn flaenorol i'w gweld y flwyddyn ganlynol, er mwyn lleihau cofnodi data ailadroddus a biwrocratiaeth. Er mwyn sicrhau bod PHLlCP yn parhau i fod yn offeryn dilys a chredadwy ar gyfer sicrhau llywodraethu clinigol, mae'r hunan-ddatganiad ar ddiwedd pob pennod yn creu 'saib' ac yn ysgogi myfyrdod ar bob un o Safonau Ansawdd 2023, i sicrhau na chollir yr un ohonynt.

A yw cyflwyno mewn cyfarfod Cydweithredol yn gymwys yn awtomatig ar gyfer lefel 5?

Na. Er y byddai'r GMC neu'r Gydweithredfa Nyrsio Proffesiynol yn sicr yn gymwys fel cynulleidfa allanol neu adolygu cymheiriaid at ddibenion Lefel 5, byddai angen i'r Practis allu dangos ei fod hefyd wedi bodloni'r meini prawf ar gyfer lefel 4 gyda thystiolaeth o gylchoedd dysgu lluosog.

Mae'r Contract GMC yn gofyn bod rhywfaint o waith Practis yn cael ei drafod yng Nghydweithredfa’r GMC, fel Projectau Gwella Ansawdd neu ddigwyddiadau/cwynion. Unwaith eto, byddai angen i'r Practis allu dangos ei fod hefyd wedi bodloni'r meini prawf ar gyfer lefel 4 gyda thystiolaeth o gylchoedd dysgu lluosog er mwyn defnyddio'r drafodaeth hon fel tystiolaeth ar gyfer lefel 5. Bydd cyflwyno prosiect Gwella Ansawdd da yn dangos bod sawl cylch dysgu wedi digwydd o fewn y prosiect; os felly, byddai'n gymwys ar gyfer lefel 5 ar ôl ei gyflwyno yng nghydweithredfa’r GMC.

Beth yw'r gwahaniaeth rhwng elfennau, proses a system?

Elfennau cylch dysgu yw'r eitemau tystiolaeth unigol ar wahân sy'n dangos bod cam penodol o gylch dysgu wedi digwydd. Er enghraifft: mae polisi Practis ar gyfer Rheoli Heintiau yn dangos bod gan Bractis ymagwedd ystyriol tuag at y ffordd y caiff y pwnc hwn ei reoli. Fodd bynnag, nid yw'n golygu bod unrhyw un wedi ei ddarllen mewn gwirionedd, na gweithredu arno, neu a yw'r cynnwys yn gweithio hyd yn oed.

Proses yw lle mae elfennau wedi'u cysylltu â'i gilydd i ffurfio ymagwedd resymegol tuag at y ffordd y mae’r Practis yn ymdrin â mater ansawdd neu ddiogelwch. Er enghraifft: gallai polisi neu gontract Practis ar gyfer glanhau mannau cyhoeddus ddatgan beth sydd angen ei wneud [Cynllun]. Gall rhestr wirio, yn seiliedig ar y polisi neu'r contract hwnnw, ddisgrifio sut y caiff cadw at y polisi ei asesu. Fodd bynnag, mae angen i rywun gwblhau'r rhestr wirio o hyd [Gwneud].  Gall cyfarfod gyda'r glanhawr neu'r cwmni ddigwydd bob chwarter i drafod perfformiad glanhau, a bydd a yw'r perfformiad hwn yn dderbyniol neu angen ei wella yn cael ei gofnodi [Astudio]. Bydd angen cofnodi unrhyw gamau y cytunwyd arnynt hefyd, efallai newid y contract neu bolisi’r Practis neu’r rhestr wirio [Gweithredu].

Byddai cyflawni rhai o'r camau uchod yn awgrymu bod proses ar waith (lefel 2).

Mae cyflawni'r pedwar cam (Cynllunio, Gwneud, Astudio, Gweithredu) yn nodi bod cylch dysgu unigol wedi digwydd (lefel 3).

Byddai ailadrodd y cylch dysgu yn awgrymu bod y prosesau a'r cylchoedd dysgu wedi'u systemateiddio: gan greu system ddysgu (Lefel 4).

Pe bai'r System ddysgu hon wedi cael ei hadolygu gan gymheiriaid neu'n allanol, byddai'n awgrymu ei bod yn system gadarn ac effeithiol o lywodraethu clinigol (lefel 5).

A allwn ni gopïo dros lefelau'r OHLlCP diwethaf y gwnaethom eu cwblhau?

Na. Nid yw'r lefelau yn y raddfa hunan-sgorio a ddefnyddir yn y fersiwn newydd hwn o OHLlCP yn mapio'n uniongyrchol i'r hen raddfeydd. Mae'r matricsau a ddefnyddir wedi newid yn sylweddol hefyd, gyda rhai newydd, a rhai yn cael eu huno neu eu dileu. 

Onid yw hyn yn llawer o waith ar gyfer Rheolwyr Practis sydd eisoes yn brysur iawn?

Rydym wedi ymdrechu'n galed i ddiweddaru'r PHLlCP fel bod y fersiwn newydd yn gofyn am lai o lenwi ffurflenni, mwy o gefnogaeth a mynediad at adnoddau ar gyfer dysgu, yn haws dirprwyo'r gwaith ar draws tîm y Practis cyfan, gan barhau i fod yn offeryn dilys a dibynadwy ar gyfer sicrwydd. Un mesur allweddol o lwyddiant yw a yw Practisau'n gallu defnyddio eu prosesau mewnol presennol i ddangos tystiolaeth o'u cyflawniad wrth hunan-sgorio. Rydym yn annog Practisau i ddefnyddio hwn fel offeryn gwaith defnyddiol er mwyn asesu, gwella a dangos eu cyflawniadau. 

Diffiniad  
Testun wedi'i gymryd o Ganllawiau Canllawiau Statudol y Ddyletswydd Ansawdd 2023.pdf (llyw.cymru) 

"Mae gan ein system gofal iechyd arweinyddiaeth weladwy ac iddi ffocws, ar bob lefel, a chaiff ei gweithgareddau eu llywio gan weledigaeth a gwerthoedd y sefydliadau ar gyfer ansawdd. Mae ein harweinwyr a'n rheolwyr yn cymryd golwg hirdymor, sy'n canolbwyntio ar randdeiliaid i ddatblygu gweledigaeth sefydliadol glir. Mae ganddynt y sgiliau a'r gallu priodol i greu'r amodau ar gyfer system rheoli ansawdd gweithredol. Rydym yn sicrhau bod ein llywodraethu, ein harweinyddiaeth a'n hatebolrwydd yn effeithiol wrth ddarparu gofal mewn ffordd gynaliadwy." 

Sut mae hyn yn ymwneud â Phractisau Meddygol Cyffredinol 

 • Rhaid i Bractisau Meddygol Cyffredinol gael arweinwyr a rheolwyr sy'n bresennol ac yn ymroddedig i ddarparu'r gwasanaethau o ansawdd uchel sydd eu hangen ar gyfer y boblogaeth y mae'n ei gwasanaethu.  

 • Mae arweinwyr a rheolwyr practisau yn ymgynghori â'u cleifion a'u staff i benderfynu ar yr anghenion a'r dyheadau hynny, cyn nodi cynlluniau hirdymor y practis. 

 • Mae arweinwyr a rheolwyr practisau yn caffael y sgiliau i greu'r amgylchedd lle gall yr holl staff ffynnu, o fewn system rheoli ansawdd. 

 • Mae arweinwyr practisau yn atebol a byddant yn sicrhau bod gwasanaethau'n gynaliadwy gyda systemau llywodraethu rhagorol. 

Rhestr o’r Matricsau yn y Bennod hon 

Newidiadau i fatricsau o'r OHLlCP diwethaf (lle bo'n berthnasol) 

Safon 2015: Mae Llywodraethu, Arweinyddiaeth ac Atebolrwydd a’i fatricsau wedi cael eu dosbarthu ar draws sawl pennod newydd gan gynnwys Arweinyddiaeth a Diogel. 

Testun wedi'i gymryd o Ganllawiau Canllawiau Statudol y Ddyletswydd Ansawdd 2023.pdf (llyw.cymru) 

"Mae ein system gofal iechyd yn recriwtio, yn cadw, yn datblygu ac ymestyn rolau i sicrhau bod gennym ddigon o bobl hyderus â'r wybodaeth a'r sgiliau cywir ar gael ar yr adeg gywir i ddarparu gofal diogel.  Rydym yn gwerthfawrogi ein pobl a'r ymrwymiad a'r gwydnwch a ddangosir ganddynt wrth ddarparu gofal.  Mae eu llesiant yn bwysig inni, rydym yn diogelu eu hawliau ac yn eu helpu i deimlo’n dda ac yn hapus yn eu gwaith; ac yn rhoi’r offer, y systemau a'r amgylchedd iddynt allu gweithio'n ddiogel ac effeithiol. Mae ein gwaith o gynllunio’r gweithlu yn canolbwyntio ar fuddsoddi yn ein pobl a meithrin, tyfu a thrawsnewid ein gweithlu i greu gweithlu cynaliadwy ar gyfer y dyfodol." 

Sut mae hyn yn ymwneud â Phractisau Cyffredinol 

 • Dylai practisau recriwtio'r staff sydd eu hangen arnynt i ddarparu'r gwasanaethau y maent wedi'u contractio i'w darparu gan y Bwrdd Iechyd.  

 • Drwy sicrhau bod y Practis yn defnyddio prosesau recriwtio teg a chyfreithlon, mae'n fwy tebygol o ddatblygu tîm o weithwyr proffesiynol brwdfrydig, ymroddedig a medrus.  

 • Gyda buddsoddiad o'r fath mewn staff, rhaid i'r Practis hyfforddi ei staff o ddechrau cyflogaeth a'u helpu i gynnal a diweddaru eu sgiliau drwy gydol eu bywyd gwaith.  

 • Mae Practis Cyffredinol yn arbenigedd clinigol sy'n datblygu'n gyflym, ac mae heriau newydd yn dod i'r amlwg yn aml sy'n gofyn am sgiliau newydd ac addasiadau i arferion gwaith.  

 • Pan fydd Practisau yn mynd trwy newid sylweddol, trwy uno neu newid arweinyddiaeth, mae'n bwysig parhau i gefnogi aelodau'r tîm drwy'r cyfnod o newid. 

Rhestr o’r Matricsau yn y Bennod hon 

Newidiadau i fatricsau o'r OHLlCP diwethaf (lle bo'n berthnasol) 

Mae'r matrics Feirysau a Gludir yn y Gwaed wedi'i uno â'r matrics Rheoli Heintiau a'i symud i'r bennod Diogel.  

Mae'r matrics Cymwyseddau a Sgiliau wedi'i uno â hyfforddiant y Gweithlu oherwydd y gorgyffwrdd sylweddol a'i symud i'r Bennod Arweinyddiaeth. 

Diffiniad  

Testun wedi'i gymryd o Ganllawiau Canllawiau Statudol y Ddyletswydd Ansawdd 2023.pdf (llyw.cymru) 

"Mae ein system gofal iechyd yn creu'r hinsawdd a'r diwylliant cywir i feithrin ac annog ansawdd a diogelwch systemau, gan werthfawrogi pobl mewn gweithle cefnogol, cydweithredol a chynhwysol fel bod ein pobl yn teimlo'n ddiogel yn seicolegol i allu mynegi pryderon a rhoi cynnig ar syniadau a dulliau newydd. Mae perthnasoedd mewn timau a chyda'r bobl rydym yn eu gwasanaethu yn effeithiol ac yn seiliedig ar dryloywder, atebolrwydd, ymddygiad moesegol, ymddiriedaeth a diwylliant cyfiawn, lle gall pobl ffynnu." 

Sut mae hyn yn berthnasol i Bractisau Meddygol Cyffredinol 

 • Mae gan y Practis y 'Diwylliant Cyfiawn' sydd ei angen i systemateiddio ansawdd a diogelwch, ond eto gwerthfawrogi staff. 

 • Mae'r staff yn teimlo eu bod yn gallu arloesi. 

 • Mae'r berthynas rhwng aelodau'r tîm a'n poblogaethau yn seiliedig ar fod yn agored, yn atebol ac ymddwyn yn foesegol. 

Rhestr o’r Matricsau yn y Bennod hon 

3.1 Rheoli Pryderon a Godwyd gan Gleifion a'u Cynrychiolwyr.    

3.2 Rheoli Pryderon a Godwyd gan Staff (gan gynnwys Chwythu'r Chwiban a Dyletswydd Gonestrwydd) 

 

Newidiadau i fatricsau o'r OHLlCP diwethaf (lle bo'n berthnasol) 

Ni chrybwyllwyd diwylliant yn benodol yn Safonau Iechyd a Gofal 2015. 

Ers y rhifyn diwethaf mae'r ddeddfwriaeth Dyletswydd Gonestrwydd Sefydliadol newydd, a'r Gwasanaeth Gwarcheidwad ar gyfer codi pryderon, wedi cael eu cyflwyno ledled Cymru. Mae'r Cynghorau Iechyd Cymuned wedi cael eu disodli gan Llais Cymru | Llais.  

Diffiniad  

Testun wedi'i gymryd o Ganllawiau  Canllawiau Statudol y Ddyletswydd Ansawdd 2023.pdf (llyw.cymru) 

"Mae ein system gofal iechyd yn sicrhau bod gwybodaeth ar gael a'i bod yn cael ei rhannu’n briodol ar gyfer pawb sydd ei hangen.  Rydym yn troi data’n wybodaeth drwy driongli perfformiad meintiol ac ansoddol, profiad a dulliau mesur canlyniadau i ddeall ansawdd gwasanaethau, effeithiolrwydd gwaith gwella ac effaith penderfyniadau a wneir. Rydym yn monitro, yn adrodd ac yn uwchgyfeirio dangosyddion drwy ein strwythurau llywodraethu i sicrhau bod camau priodol yn cael eu cymryd ar bob lefel o ran dysgu, gwella ac atebolrwydd." 

Sut mae hyn yn berthnasol i Wasanaethau Meddygol Cyffredinol 

 • Rhaid i Wasanaethau Meddygol Cyffredinol gael prosesau sy'n codio gwybodaeth sy'n dod i mewn i fformatau safonol yn gywir gan ddefnyddio'r cofnod cyfrifiadur gydol oes. 

 • Gellir gwella ansawdd gwasanaethau trwy reoli Digwyddiadau Diogelwch Cleifion a phryderon yn effeithlon ac yn effeithiol. 

 • Mae practisau'n defnyddio data o amrywiaeth o ffynonellau i ddatblygu gwybodaeth am sut mae eu gwasanaethau'n perfformio. 

Rhestr o’r Matricsau yn y Bennod hon 

Newidiadau i fatricsau o'r OHLlCP diwethaf (lle bo'n berthnasol) 

Mae Safon 2015 'Rheoli Gwybodaeth a Thechnoleg Cyfathrebu’ a'i matricsau sicrhau llywodraethu gwybodaeth a Chadw Cofnodion, wedi cael eu cynnwys. Fodd bynnag, y Pecyn Cymorth Llywodraethu Gwybodaeth yw'r dull ffurfiol o sicrwydd ar gyfer diogelu data ac agweddau GDPR ar reoli gwybodaeth persona yn y GMC 

Mae matricsau 2025 'Cofnod data safonol' a 'Gwybodaeth i gleifion' wedi eu cynnwys yn y matrics hwn. Fodd bynnag, mae 'Caniatâd ar gyfer archwiliad clinigol a thriniaeth’ yn cael eu trafod mewn man arall. 

Mae testun eang 'Data i Wybodaeth' yn egwyddor allweddol ar gyfer pob pennod yn yr OHLlCP hwn sydd wedi'i ddiweddaru, am fod practisau’n gallu hunan-raddio yn ôl pa mor dda y maent yn defnyddio data i wybodaeth i greu systemau dysgu effeithiol yn seiliedig ar dystiolaeth meintiol ac ansoddol. 

Diffiniad  

Testun wedi'i gymryd o Ganllawiau  canllawiau-statudol-y-ddyletswydd-ansawdd-2023-a-safonau-ansawdd-2023_0.pdf (llyw.cymru) 

"Mae ein system gofal iechyd yn un o ansawdd uchel sy’n ddibynadwy ac yn ddiogel iawn. Mae’n osgoi niwed y gellir ei atal, yn gwneud y gorau o’r pethau sy’n gweithio’n iawn ac yn dysgu pan fydd pethau’n mynd o chwith er mwyn eu hatal rhag digwydd eto. Eir ati i hybu ac amddiffyn iechyd, diogelwch a lles pobl; mae risgiau’n cael eu nodi a’u monitro, a lle bo modd caiff risgiau diogelwch eu lleihau neu eu hatal.   Rydym yn hybu ac yn amddiffyn llesiant a diogelwch plant ac oedolion sy’n agored i niwed neu sy'n wynebu risg ar unrhyw adeg.   Pan allai plant neu oedolion fod yn profi neu'n wynebu risg o gam-drin neu esgeulustod, rydym yn cymryd camau priodol ac amserol ac rhoi gwybod am bryderon." 

Sut mae hyn yn berthnasol i Wasanaethau Meddygol Cyffredinol 

 • Mae’n ofynnol yn gytundebol i Bractisau Cyffredinol weithredu system o lywodraethu clinigol effeithiol, sef fframwaith lle mae'r contractwr yn ymdrechu'n barhaus i wella ansawdd ei wasanaethau a diogelu safonau gofal uchel trwy greu amgylchedd lle gall rhagoriaeth glinigol ffynnu. 

 • Mae'n ofynnol yn gytundebol i Bractisau Cyffredinol gyflawni eu rhwymedigaethau o dan y contract gyda gofal a sgil rhesymol ac ystyried cymhwyso llwybrau cyflyrau cenedlaethol sy'n berthnasol i bob claf.  

 • Mae'n ofynnol yn gytundebol i Bractisau Cyffredinol drafod ac adolygu digwyddiadau clinigol sydd wedi digwydd yn y practis a gwasanaethau lleol a chydweithredu â'r Bwrdd Iechyd Lleol mewn perthynas â swyddogaethau diogelwch cleifion y Bwrdd Iechyd Lleol. 

 • Mae'n rhaid i Bractis Cyffredinol weithredu i ddiogelu plant ac oedolion agored i niwed.  

Rhestr o’r Matricsau yn y Bennod hon 

5.1 System Gweinyddu Presgripsiwn  

5.2 Rheoli Heintiau   

5.3 Rheoli Argyfyngau  

5.4 Diogelu  

5.5 Rhybuddion Diogelwch Cleifion a Diogelwch Presgripsiynu  

Newidiadau i fatricsau o'r OHLlCP diwethaf (lle bo'n berthnasol) 

Roedd gan safon 2015 'Rheoli Risg a Hyrwyddo Iechyd a Diogelwch’ fatricsau lluosog y mae llawer ohonynt wedi'u hymgorffori yn y bennod hon. Mae safonau eraill 2015 a drosglwyddwyd i'r bennod hon yn cynnwys Diogelu Plant a Diogelu Oedolion mewn Perygl, Dyfeisiau Meddygol, Offer a Systemau Diagnostig, a Gofal Diogel ac Effeithiol yn Glinigol.   

Diffiniad  

Testun wedi'i gymryd o Ganllawiau  Canllawiau Statudol y Ddyletswydd Ansawdd 2023.pdf (llyw.cymru) 

"Mae ein system gofal iechyd yn sicrhau bod pobl yn gallu cael y cyngor, yr arweiniad a’r gofal o ansawdd uchel sydd eu hangen arnynt yn gyflym ac yn rhwydd, yn y lle iawn y tro cyntaf.  Rydym yn gofalu am y rheini sydd â’r angen iechyd mwyaf yn gyntaf, a phan nodir fod triniaeth yn angenrheidiol, rydym yn trin pobl ar sail eu blaenoriaeth glinigol benodol a chytunedig." 

Sut mae hyn yn berthnasol i Wasanaethau Meddygol Cyffredinol 

 • Mae'r ddau baragraff canlynol yn seiliedig ar y disgrifiad o Wasanaethau Unedig yng nghytundeb y GMC (2023); 

 • Mae Practisau Cyffredinol yn sicrhau bod cleifion yn gallu cael gafael ar y gwasanaethau meddygol sylfaenol pan fyddant, neu'n credu eu bod— 

(a) yn sâl, gyda chyflyrau y disgwylir adferiad yn gyffredinol ohonynt, 

(b) yn dioddef o salwch angheuol, neu 

(c) yn dioddef o glefyd cronig, 

sy’n cael ei gyflwyno yn y modd a bennir gan arfer y contractwr ar ôl ystyried canllawiau neu lwybrau clinigol perthnasol y cytunwyd arnynt yn genedlaethol ac mewn trafodaeth â'r claf. 

 • Mae rheolaeth practisau cyffredinol yn cynnwys cynnig ymgynghoriad a, lle bo'n briodol, archwiliad corfforol at ddiben nodi'r angen, os o gwbl, ar gyfer triniaeth neu ymchwiliad pellach, a sicrhau bod triniaeth o'r fath neu ymchwiliad pellach ar gael fel sy'n angenrheidiol ac yn briodol, gan gynnwys atgyfeirio'r claf i wasanaethau eraill a chysylltu â gweithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill sy'n gysylltiedig â thriniaeth a gofal y claf. 

Rhestr o’r Matricsau yn y Bennod hon 

6.1 Mynediad at Wasanaethau Meddygol Cyffredinol   

6.2 Amser i brofi, rhoi diagnosis ac atgyfeirio. 

Newidiadau i fatricsau o'r OHLlCP diwethaf (lle bo'n berthnasol) 

Mae Safon 2015 'Mynediad Amserol' a'i fatricsau 'Mynediad i ymgynghoriadau' ac 'Atgyfeiriadau ar lefel practis' wedi'u cynnwys yn y bennod hon.  

Diffiniad  

Testun wedi'i gymryd o Ganllawiau  Canllawiau Statudol y Ddyletswydd Ansawdd 2023.pdf (llyw.cymru) 

"Mae ein system gofal iechyd yn sicrhau bod y broses o wneud penderfyniadau, y gofal a’r driniaeth yn adlewyrchu arferion gorau sy’n seiliedig ar dystiolaeth, i sicrhau bod pobl yn cael y gofal cywir er mwyn cyflawni’r canlyniadau gorau posibl a’r canlyniadau sy’n bwysig iddynt. Rydym yn dylunio llwybrau trawsnewidiol, oes gyfan, wedi'u seilio ar dystiolaeth, sy'n ymdrin ag atal, gofal a thriniaeth ac adsefydlu, ac yn ymgorffori'r rhain yn narpariaeth gwasanaethau lleol." 

Sut mae hyn yn berthnasol i Wasanaethau Meddygol Cyffredinol 

 • Mae'n ofynnol yn gytundebol i Bractisau Cyffredinol ddarparu gwasanaethau sy'n ofynnol ar gyfer rheoli cleifion sydd, neu'n credu eu bod— (a) yn sâl, gyda chyflyrau y disgwylir adferiad yn gyffredinol ohonynt, (b) yn dioddef o salwch angheuol, neu (c) yn dioddef o glefyd cronig, sy’n cael ei gyflwyno yn y modd a bennir gan arfer y contractwr ar ôl ystyried canllawiau neu lwybrau clinigol perthnasol y cytunwyd arnynt yn genedlaethol ac mewn trafodaeth â'r claf.  

 • Mae “rheolaeth” yn cynnwys (a) cynnig ymgynghoriad a, lle bo'n briodol, archwiliad corfforol at ddiben nodi'r angen, os o gwbl, ar gyfer triniaeth neu ymchwiliad pellach, a (b) sicrhau bod triniaeth o'r fath neu ymchwiliad pellach ar gael fel sy'n angenrheidiol ac yn briodol, gan gynnwys atgyfeirio'r claf i wasanaethau eraill a chysylltu â gweithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill sy'n gysylltiedig â thriniaeth a gofal y claf.  

 • Ystyrir bod Stiwardiaeth Wrthficrobaidd yn bwnc pwysig sy'n deilwng o'i matrics ei hun, gan fod effeithiolrwydd yr holl wrthfiotigau yn y dyfodol mewn perygl oherwydd ymwrthedd gwrthficrobaidd cynyddol. 

Rhestr o’r Matricsau yn y Bennod hon 

7.1 Defnyddio Canllawiau a Llwybrau Clinigol  a Gytunwyd yn Genedlaethol 

7.2 Stiwardiaeth Wrthficrobaidd  

Newidiadau i fatricsau o'r OHLlCP diwethaf (lle bo'n berthnasol) 

Mae Safon 2015 "Gofal Diogel ac Effeithiol yn Glinigol" wedi cael ei gynnwys mewn penodau eraill, mwy perthnasol.  

Mae matrics 2015 'Stiwardiaeth Wrthficrobaidd' wedi'i gadw fel matrics ar wahân a'i symud i'r bennod hon. 

Mae Contract GMC Unedig 2023 yn cynnwys gofynion cytundebol newydd ar bractisau i ddefnyddio canllawiau a llwybrau clinigol y cytunwyd arnynt yn genedlaethol. 

Diffiniad  

Testun wedi'i gymryd o Ganllawiau  Canllawiau Statudol y Ddyletswydd Ansawdd 2023.pdf (llyw.cymru) 

"Mae ein system gofal iechyd yn defnyddio dull sy’n seiliedig ar werth i wella’r canlyniadau sydd bwysicaf i bobl mewn ffordd sydd mor gynaliadwy â phosibl ac sy’n osgoi gwastraff.   Rydym yn gwneud y defnydd mwyaf effeithiol o adnoddau i sicrhau’r gwerth gorau mewn ffordd effeithlon.   Dim ond yr hyn sydd ei angen rydym yn ei wneud, ac wrth roi triniaethau rydym yn sicrhau bod unrhyw ymyriadau yn cynrychioli’r gwerth gorau a fydd yn gwella canlyniadau i bobl." 

Sut mae hyn yn berthnasol i Wasanaethau Meddygol Cyffredinol 

 • Mae’n rhaid i Bractisau Cyffredinol gydbwyso'r pwysau sy'n cystadlu i reoli cleifion mewn ffordd sy'n diwallu eu hanghenion unigol, gyda'r ddyletswydd ehangach i warchod adnoddau ar gyfer eu poblogaeth gofrestredig, fel bod y rhai sydd â'r angen mwyaf yn cael blaenoriaeth. 

 • Mae Gofal Iechyd Darbodus yn esiampl o hyn 

 • Mae’n ofynnol yn gytundebol hefyd i Bractisau Cyffredinol osgoi rhoi cyffuriau, offer a thriniaethau ar bresgripsiwn y mae eu cost yn ormodol o'i gymharu â'r hyn y mae claf ei angen.  

 • Rhestr o’r Matricsau yn y Bennod hon 

  8.1 Gofal Iechyd sy’n Seiliedig ar Werth 

  Newidiadau i fatricsau o'r OHLlCP diwethaf (lle bo'n berthnasol) 

 • Ni chrybwyllwyd Gofal Effeithlon yn PHLlCP 2015 na Gofal Iechyd sy’n Seiliedig ar Werth ychwaith. 

   

Diffiniad  

Testun wedi'i gymryd o Ganllawiau  Canllawiau Statudol y Ddyletswydd Ansawdd 2023.pdf (llyw.cymru) 

"Mae ein system gofal iechyd yn rhoi cyfle cyfartal i bawb gyflawni eu potensial llawn ar gyfer bywyd iach nad yw’n amrywio o ran ansawdd yn ôl y sefydliad sy'n darparu gofal, lleoliad lle caiff gofal ei ddarparu neu nodweddion personol (megis oedran, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, hil, dewis iaith, anabledd, crefydd neu gredoau, statws economaidd-gymdeithasol neu ymlyniad gwleidyddol). Rydym yn gwreiddio cydraddoldeb a hawliau dynol yn ein system gofal iechyd." 

Sut mae hyn yn berthnasol i Wasanaethau Meddygol Cyffredinol 

Mae gan Bractisau Cyffredinol ofyniad cytundebol yn barod i beidio â gwahaniaethu yn erbyn cleifion ar sail hil, dosbarth cymdeithasol, oedran, crefydd neu gred, cyfeiriadedd rhywiol, ymddangosiad, rhywedd neu ailbennu rhywedd, priodas neu bartneriaeth sifil, beichiogrwydd neu famolaeth, anabledd neu gyflwr meddygol, wrth gofrestru neu symud cleifion.  

Fel cyflogwyr, mae'n ofynnol yn barod ar Bractisau i  gymhwyso Deddf Cydraddoldeb 2010 a pheidio â gwahaniaethu yn y gweithle. 

Fel eiriolwyr dros eu poblogaeth gofrestredig a'u staff, gall Practisau wneud achos moesegol, achos busnes, achos economaidd ac achos cyfreithiol dros bractisau’n rhoi sylw i gydraddoldeb a hawliau dynol. 

Mae gan bractisau gyfrifoldebau penodol o ran yr iaith Gymraeg yng Nghytundeb Unedig y GMC (2023) a hefyd o dan "Mwy na Geiriau" (Llywodraeth Cymru, 2022). 

Rhestr o’r Matricsau yn y Bennod hon 

9.1    Cydraddoldeb, Cynhwysiant a'r Gymraeg 

Newidiadau i fatricsau o'r OHLlCP diwethaf (lle bo'n berthnasol) 

Mae safon 2015 'Hawliau Pobl' wedi'i chynnwys yn y bennod hon. 

Nid oedd y Gymraeg yn fatrics a nodwyd yn 2025 

Diffiniad  

Testun wedi'i gymryd o Ganllawiau  Canllawiau Statudol y Ddyletswydd Ansawdd 2023.pdf (llyw.cymru) 

"Mae ein system gofal iechyd yn diwallu anghenion pobl ac yn sicrhau bod eu dewisiadau, eu hanghenion a’u gwerthoedd yn llywio’r broses o wneud penderfyniadau a wneir mewn partneriaeth rhwng unigolion a’r gweithlu. Mae llesiant unigolion, eu teuluoedd, gofalwyr a’n staff yn bwysig i ni. Rydym yn sicrhau bod pawb yn cael eu trin â charedigrwydd, empathi a thosturi bob amser ac rydym yn parchu eu preifatrwydd, eu hurddas a’u hawliau dynol.  Rydym wedi ymrwymo i weithio’n well gyda’n gilydd i sicrhau bod pobl a’u teuluoedd yn ganolog i benderfyniadau, gan eu gweld fel arbenigwyr sy’n gweithio ochr yn ochr â gweithwyr proffesiynol i gael y canlyniad a’r profiad gorau." 

Sut mae hyn yn berthnasol i Wasanaethau Meddygol Cyffredinol 

 • Mae’n ofynnol yn gytundebol ar bractisau meddygol i reoli claf sy’n cael ei gyflwyno yn y modd a bennir gan arfer y contractwr ar ôl ystyried canllawiau neu lwybrau clinigol perthnasol y cytunwyd arnynt yn genedlaethol ac mewn trafodaeth â'r claf. 

 • Mae Practisau Cyffredinol yn sicrhau arfer gorau o ran cydsynio cyn i unrhyw archwiliad neu driniaeth gael ei gynnal. 

 • Mae Practisau Cyffredinol yn sicrhau arfer gorau wrth gynnig a darparu hebryngwyr. 

 • Mae’n ofynnol yn gytundebol ar Bractisau Cyffredinol i sicrhau bod y safle a ddefnyddir ar gyfer darparu gwasanaethau yn addas ar gyfer darparu'r gwasanaethau hynny, ac yn ddigonol i ddiwallu anghenion rhesymol cleifion y contractwr. 

Rhestr o’r Matricsau yn y Bennod hon 

10.1 Cynnwys cleifion yn eu gofal eu hunain (gan gynnwys Cydsynio a Hebryngwyr)  

10.2 Eiddo Practisau  

Newidiadau i fatricsau o'r OHLlCP diwethaf (lle bo'n berthnasol) 

Mae safon 2015 "Gwrando a Dysgu o Adborth" wedi'i fapio'n rhannol i'r bennod hon i gynnwys y matrics "Adborth Cleifion a Defnyddwyr". Fodd bynnag, mae 'Codi Pryderon' a 'Rheoli Pryderon' wedi cael eu symud i Bennod 3. 

Mae safon 'Gofal Urddasol' 2015 wedi'i chynnwys yn y bennod hon, gan gynnwys hebryngwyr. 

Mae safon 2015 "Hyrwyddo Iechyd, Diogelu a Gwella" wedi'i gynnwys hyd at y matrics 'Cynnwys Cleifion yn eu gofal eu hunain – gwneud penderfyniadau ar y cyd'. 

Diffiniad  

Testun wedi'i gymryd o Ganllawiau  Canllawiau Statudol y Ddyletswydd Ansawdd 2023.pdf (llyw.cymru) 

"Mae ein system gofal iechyd yn sicrhau bod diogelwch mewn gofal iechyd yn mynd y tu hwnt i ddiogelwch cleifion unigol. Byddwn yn edrych o fewn ein ffiniau sefydliadol a’r tu hwnt iddynt i ddysgu sut y gallwn ddiwallu anghenion esblygol pobl mewn modd parhaus, dibynadwy a chynaliadwy. Byddwn yn cryfhau perthnasoedd ac yn gweithio gyda'n holl bartneriaid i sicrhau canlyniadau da. Mae ein polisïau yn ymgorffori'r uchelgeisiau ehangach o fewn y saith nod llesiant a’r pum ffordd o weithio yn Neddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol." 

Sut mae hyn yn berthnasol i Wasanaethau Meddygol Cyffredinol 

 • Mae gan Bractisau Cyffredinol 'Ddyletswydd Cydweithredu â phractisau eraill' cytundebol yn barod, 'Dyletswydd cydweithredu mewn perthynas â gwasanaethau y tu allan i oriau', a 'Dyletswydd cydweithredu: gwaith clwstwr'. 

 • Mae gan Bractisau Cyffredinol hefyd ddyletswydd cytundebol i weithio o fewn eu Cydweithredfa GMC, i gyfrannu gwybodaeth berthnasol, gan gynnwys galw a chynllunio capasiti, i Gynllun Tymor Canolig Integredig y clwstwr a dangos sut maent wedi ymwneud â chynllunio a darparu gwasanaethau lleol. Yn benodol, rhaid iddynt ddangos tystiolaeth eang o bartneriaeth, gweithio amlbroffesiynol/amlasiantaethol, a datblygu gwasanaethau 

  integredig, a chyfrannu at gyflawni canlyniadau penodol a bennwyd i glystyrau, 

 • Canllawiau a llwybrau clinigol a gytunwyd yn genedlaethol sydd orau wedi'u dyfeisio gyda gofal sylfaenol a gofal eilaidd yn yr ystafell. P'un ag yw'r pwnc yn ofal brys neu argyfwng, neu ofal wedi'i gynllunio, mae'r gofyniad cytundebol i bob practis ystyried y llwybrau clinigol hyn ym mhob ymgynghoriad yn golygu bod Practisau Cyffredinol yn gallu gweithio ar draws ffiniau os darperir adnoddau digonol. 

 • Mae Practisau Cyffredinol yn gweithredu o fewn system sy'n cael ei chyfarwyddo gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. Darlun ymarferol o hyn yw'r 'Prosiect Gofal Sylfaenol Gwyrddach'. 

Rhestr o’r Matricsau yn y Bennod hon 

11.1 Gweithio gyda’n Partneriaid  

Newidiadau i fatricsau o'r OHLlCP diwethaf (lle bo'n berthnasol) 

Nid oedd cyfeiriad penodol at 'Ymagwedd Systemau Cyfan' yn safonau na OHLlCP 2015. Mae rhai agweddau ar gymysgedd o fatricsau wedi cael eu dwyn i mewn i'r bennod hon. 

Diffiniad  

Testun wedi'i gymryd o Ganllawiau  Canllawiau Statudol y Ddyletswydd Ansawdd 2023.pdf (llyw.cymru)  

"Mae ein system gofal iechyd yn creu'r amodau a'r gallu i gael dull gweithredu ar draws sefydliadau a systemau ar gyfer dysgu parhaus, gwella ansawdd ac arloesi, ac mae’n mynd ati i'w hyrwyddo. Rydym yn defnyddio gwybodaeth newydd i ddylanwadu ar welliannau mewn ymarfer ac i lywio ein penderfyniadau. Rydym yn sicrhau bod ein gweithgarwch dysgu a gwella yn gysylltiedig â'n gweledigaeth strategol i ddarparu newid trawsnewidiol, ledled y sefydliad. Rydym yn ymrwymo i gymryd rhan mewn ymchwil oherwydd bod sefydliadau sy'n weithgar o ran ymchwil yn darparu ansawdd gofal a chanlyniadau gwell i bobl." 

Sut mae hyn yn berthnasol i Wasanaethau Meddygol Cyffredinol 

 • Mae’n ofynnol yn gytundebol i Bractisau Cyffredinol weithredu system o lywodraethu clinigol effeithiol, wedi ei ddiffinio fel fframwaith lle mae'r contractwr yn ymdrechu'n barhaus i wella ansawdd ei wasanaethau a diogelu safonau gofal uchel trwy greu amgylchedd lle gall rhagoriaeth glinigol ffynnu. Ystyrir bod yr OHLlCP yn rhan o'r fframwaith hwn. 

 • Bydd tudalennau canllaw OHLlCP ar PC-One yn cael eu diweddaru'n barhaus wrth i ganllawiau a dysgu newydd gael eu cyhoeddi, fel y gall practisau ddibynnu ar dudalennau'r OHLlCP i weithredu fel ffynhonnell allweddol o ganllawiau cyfredol. 

 • Mae gan Bractisau Cyffredinol hanes helaeth mewn ymchwil gofal sylfaenol ac mae angen i hyn barhau ac ehangu. 

Rhestr o’r Matricsau yn y Bennod hon 

12.1 Llywodraethu Ymchwil 

12.2 Dysgu wrth ddefnyddio'r OHLlCP 

Newidiadau i fatricsau o'r OHLlCP diwethaf (lle bo'n berthnasol) 

Ni soniwyd yn benodol am ymchwil fel safon na matrics yn 2015. 

Mae dysgu o ddefnyddio'r OHLlCP yn fatrics newydd sydd wedi'i gynllunio i helpu pob practis i fyfyrio ar y ffordd y mae wedi defnyddio'r pecyn cymorth hwn, ei ymgorffori fel busnes fel arfer, a chynllunio’r ffordd y bydd yn delio ag ef yn y dyfodol i helpu i fodloni'r cynllun gwella ymarfer. 

Rhaid i bob Practis gael un ddogfen cynllun gwella ar gyfer y OHLlCP hwn.  

Gall fod mor fyr neu mor hir, neu mor syml neu mor gymhleth â phosibl, yn ôl yr angen. Wedi myfyrio ar sut mae'r arferion yn erbyn pob un o'r matricsau OHLICP, ac felly'r Safonau Dyletswydd Ansawdd 2023, dylai'r arfer fod mewn sefyllfa dda i nodi'r hyn sy'n bwysig i wella ansawdd neu gynnal safonau uchel, a beth sydd angen gweithredu ar frys. 

Mae'r Cynllun Gwella Ymarfer yn bennaf er budd y practis. Nid oes disgwyl y bydd pob Cynllun Gwella Ymarfer yn cael ei ddarllen gan y Bwrdd Iechyd. 

Gofynnir i feddygfeydd ei uwchlwytho gan ddefnyddio Caforb fel bod cofnod dogfennol o gael un a'i fod ar gael i'r Bwrdd Iechyd os ydyn nhw'n dewis ei drafod gyda'r practis. Fodd bynnag, mae'n bosibl y bydd gofyn i feddygfeydd ei chynhyrchu'n ddiweddarach gan Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC), neu gan Dîm Rheoli Gofal Sylfaenol y Bwrdd Iechyd, mewn ymweliad llywodraethu practis. Efallai y byddant yn dymuno gofyn sut mae'n datblygu a sut roedd yr ymarfer yn dangos y lefel hunan-sgorio ar gyfer matrics. 

Rhaid lanlwytho'r cynllun fel ffeil ddogfen. 

Mae'r fformat y gall y cynllun ei gymryd yn ôl disgresiwn yr arfer: gallai fod yn fersiwn bwrpasol, un o'r enghreifftiau isod, neu un arall a geir. 

Nid oes angen i'r practis gwblhau unrhyw gynlluniau gweithredu erbyn 31 Mawrth ond mae angen iddo fod wedi clicio ar fotwm cyflwyno'r ffurflen derfynol erbyn y dyddiad hwnnw.