Neidio i'r prif gynnwy

Hunanfyfyrio gan Glystyrau

Hoffem eich gwahodd i gymryd rhan mewn proses hunanfyfyrio gan glystyrau a ddatblygwyd ar y cyd gan Wirfoddolwyr Clwstwr / cydweithwyr y Bwrdd Iechyd a'r Is-adran Gofal Sylfaenol yn Iechyd Cyhoeddus Cymru. 
Cyn cwblhau'r hunanfyfyrio gan glystyrau, mae'n bwysig eich bod yn deall pam mae’n cael ei wneud a beth fydd yn ei olygu. Treuliwch amser yn darllen y ddogfen hunanfyfyrio gan glystyrau a ddarperir yn y pecyn adnoddau. Mae'r manylion wedi’u crynhoi isod.

Beth yw diben hunanfyfyrio gan glystyrau? 

Y broses hunanfyfyrio gan glystyrau yw un o’r tri dull y cytunwyd arnyn nhw i werthuso’r cynnydd a wnaiff clystyrau wrth weithio tuag at gyflawni’r Model Gofal Sylfaenol i Gymru (MGSiG) a’r rhaglen Datblygu Clwstwr Carlam (DCC). Nod y digwyddiad hunanfyfyrio yw:
·       Asesu aeddfedrwydd gweithio mewn clystyrau ledled Cymru.
·       Canfod yr elfennau ar lefel y systemau sy'n rhwystro neu'n galluogi gweithio mewn clystyrau.

Pwy ddylai gwblhau hunanfyfyrio gan glystyrau? 

Cynigir y dylai clystyrau ymgymryd â hunanfyfyrio fel rhan o drafodaeth wedi'i hwyluso. Yn ddelfrydol, dylai'r drafodaeth hon gynnwys holl aelodau’r clwstwr neu gynrychiolwyr o blith yr amrywiaeth eang o weithwyr proffesiynol yn y clwstwr. Fodd bynnag, os nad yw hyn yn bosibl, dylai  arweinydd y clwstwr neu ddirprwy a enwebir* gwblhau proses hunanfyfyrio’r clwstwr.
*Rhaid i ddirprwy a enwebir fod â digon o wybodaeth am y clwstwr a'r awdurdod o fewn y clwstwr neu'r bwrdd iechyd i gwblhau proses hunanfyfyrio’r clwstwr.

Beth mae hunanfyfyrio gan glystyrau yn ei olygu? 

Mae hunanfyfyrio gan glystyrau yn cynnwys pum rhan. Yn gyntaf, byddwch yn ateb cwestiynau cyffredinol am eich clwstwr (e.e. enw'r clwstwr). Yn adrannau dau a thri, cewch gyfle i hunanfyfyrio ar gynnydd eich gwaith tuag at ganlyniadau MGSiG a DCC, gan ddefnyddio matrics aeddfedrwydd. Mae'r bedwaredd adran yn rhoi cyfle i'r clwstwr rannu ei farn ar ffactorau sy’n galluogi a rhwystro'r system, sy'n effeithio ar weithio fel clwstwr, ac ystyried sut mae'r rhain wedi'u defnyddio/goresgyn neu lle mae angen cymorth pellach. Mae'r bumed adran, sef yr olaf, yn gofyn i chi ystyried lle mae'ch clwstwr chi o ran Model Datblygu Tîm Tuckman.

A oes unrhyw risgiau neu fuddion yn gysylltiedig â chymryd rhan mewn hunanfyfyrio gan glystyrau?

Nid oes unrhyw risgiau hysbys sy'n gysylltiedig â chymryd rhan yn yr hunanfyfyrio gan glystyrau. Mae hunanfyfyrio gan glystyrau yn gyfle i'r clwstwr ystyried cryfderau, lle mae gwaith wedi datblygu o ran canlyniadau MGSiG a DCC a chanfod meysydd lle mae angen gwneud rhagor o waith.

Beth fydd yn digwydd I'm gwybodaeth a sut y bydd yn cael ei thrin?

Bydd yr holl wybodaeth a gesglir yn cael ei chadw'n gyfrinachol yn yr Is-adran Gofal Sylfaenol, Iechyd Cyhoeddus Cymru. Dim ond at ddibenion y prosiect hunanfyfyrio gan glystyrau y bydd yn cael ei defnyddio. Bydd yr holl ymatebion yn ddienw fel nad yw’n bosibl eich adnabod chi na’ch clwstwr mewn unrhyw gyhoeddiadau sy'n deillio o'r gwaith hwn.

Beth fydd yn digwydd I ganlyniadau'r hunanfyfyrio gan glystyrau? 

Bydd y canfyddiadau'n cael eu hysgrifennu fel adroddiad ffurfiol gan gynnwys trosolwg o Gymru gyfan a rhanbarthau byrddau iechyd. Bydd y canfyddiadau hefyd yn cyfrannu at y broses adolygu gan gymheiriaid clystyrau.

Caniatâd a gwybodaeth gyswllt

Trwy barhau â'r arolwg, rydych yn nodi eich bod wedi darllen y daflen wybodaeth hon, yn deall diben hunanfyfyrio gan glystyrau, ac yn cydsynio i gymryd rhan.

Os bydd gennych unrhyw ymholiadau ynghylch Llywodraethu Gwybodaeth, cysylltwch â: phw.informationgovernance@wales.nhs.uk
Os bydd gennych ymholiadau cyffredinol am ddefnyddio’r ffurflen, cysylltwch â Sian.jones104@wales.nhs.uk
Os bydd angen rhagor o wybodaeth arnoch am y broses hunanfyfyrio gan glystyrau, cysylltwch â: Rachel.Andrew@wales.nhs.uk

Diolch i chi am eich amser ac am gymryd rhan.

Yn gywir,
Dr Rachel Andrew
Ymgynghorydd Iechyd y Cyhoedd
Is-adran Gofal Sylfaenol
Iechyd Cyhoeddus Cymru

Adnoddau

Cyn i chi ddechrau'r pecyn hwn, efallai yr hoffech adolygu'r dogfennau canlynol:

1. Dogfen proses hunanfyfyrio gan glystyrau, sydd â rhagor o wybodaeth am y broses hunanfyfyrio

2. Dogfen Fframwaith Datblygu Clwstwr sydd â gwybodaeth ychwanegol am ganlyniadau MGSiG a DCC a'r matrics aeddfedrwydd.

Mae'r ddwy ddogfen hyn ar gael ar wefan Gofal Sylfaenol Un a gellir eu gweld ar dudalen y Model Gofal Sylfaenol i Gymru 

 

Hunanfyfyrio gan Glystyrau