Neidio i'r prif gynnwy

Rhannu ymarfer

Yma cewch ffynhonnell wybodaeth ganolog sy’n berthnasol i brosiectau clystyrau gofal sylfaenol.  Ein gobaith yw y bydd yn eich galluogi i rannu ymarfer ar draws clystyrau yng Nghymru.

 

A

Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC)
Adroddiad Cyfeirio Ffon Brysbennau Arwyddbost 2018
Adroddiad Mesurau Gofal Sylfaenol ar amrywiad cenedlaethol 2018
Asesiad Clystyrau Gofal Sylfaenol (PCCA) yng Nghymru 2018
Atodiad - Templed ar gyfer IMTP Clwstwr

B


C

Gwasanaeth Cynhwysiant lechyd Caerdydd Astudiaeth Achos
Canllaw Arfer Da Ymgyrch y Ffliw Clystyrau Gofal Sylfaenol Medi 2019
Canllaw Gwella Ansawdd
Canllawiau Cynllunio Clwstwr IMTP Gofal Sylfaenol 2019
Canllaw Cwestiynau Cyffredin ar gaffael ar gyfer arweinwyr clwstwr gofal sylfaenol
Canllawiau Gweithgaredd Ffisegol Y Du 2019
Comisiwn Bevan
Cronfa Ddata Diogelwch Cleifion (PSD) 2018
Cyflwyno Dull Darbodus o Ofal Sylfaenol yng Nghymru 2020
Cydweithrediad Iechyd GIG Cymru
Cylchlythyrau Iechyd
Cymru iachach ein cynllun iechyd a gofal cymdeithasol 2021
Cymell i Symud
Cynllun cyflawni ar gyfer camddefnyddio sylweddau 2019 i 2022
Cynllun Cenedlaethol Atgyfeirio Cleifion
Cynllunio Gweithlu'r Clwstwr Gofal Sylfaenol
Cynllun Treialu: Defnyddio platfform Notify GOV.UK i hysbysu rhieni plant dwy a thair oed am frechiad y ffliw


CH


D

Darlun o Ofal Sylfaenol yng Nghymru

DD


E


F


FF

Fframwaith Cynllunio'r GIG 2019 22
Fframwaith Proffesiynau Perthynol i Iechyd
Ffyniant i bawb

G

Geirfa ar gyfer y Rhaglen Pennu Cyfeiriad f4 Rhagfyr 2018 Terfynol
Gofal Sylfaenol Brys (TAIO)
Gwaith Tîm Amlddisgyblaethol o fewn Lleoliadau Ymarfer Cyffredinol
Gwasanaethau gofal sylfaenol yng Nghymru 2019
Gwasanaethau Gofal Sylfaenol y Tu Allan i Oriau
Gweithlu Gofal Sylfaenol a Gynlluniwyd ar gyfer Cymru - 2015
Gweithgaredd Corfforol, Ymarfer Corff a Swyddogaeth Imiwn Awst 2020
Gweithgaredd Corfforol 2019 DU Chwefror 2020
Gwerthusiad Beirniadol (Pacesetter) 2018

Gweithio Mewn Clystyrau yng Nghymru crynodeb a chanllaw cyflym
Gweithio Mewn Clystyrau yng Nghymru amdanoch chi fel arweinydd
Gweithio Mewn Clystyrau yng Nghymru adnoddau i ch helpu i ddalblygu eich clwstwr
Gweithio Mewn Clystyrau Yng Nghymru Y Cyd-destun o ran Polisïau a Strategaethau
Gwerthuso - Canllaw rhagarweiniol Data Cymru
Gwerthuso algorithm er mwyn diffinio'r broses ddylunio
Gwerthuso templed cynllun gwerthuso'r model rhesymeg
Gwerthuso model rhesymeg a thempled data
Gwerthuso trosolwg o ddyluniadau astudiaethau sylaenol
Gwerthuso y broses o benderfynu a yw prosiect yn waith ymchwil ai pedio
Gwerth Mewn Iechyd
Gwybodaeth allweddol am (RPBs) 2018 i glystyrau gofal sylfaenol
Gwybodaeth allweddol am (PSBs) Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus i glystyrau gofal sylfaenol


 

NG


H


I

IMTPs Clwstwr 2020 -2023
Iechyd a Gofal Digidol Cymru

J


L

Law yn Llaw at Iechyd Meddwl: cynllun cyflawni 2019 i 2022
Lyfrgell Iechyd

LL


M

Map clwstwr Diweddarwyd yn 2021. Cyhoeddiad cyntaf yn iachach Cymru, 2018.
Model Gofal Sylfaenol i Gymru Ebrill 2019
Modelau Gofal ar gyfer Fferylliaeth o fewn Clystyrau Gofal Sylfaenol
Modelau Ami-broffesiwn o fewn Model Trawsnewid Gofal Sylfaenol yng Nghymru 2018

N


O


P

Pwysau Iach:Cymru Iach: cynllun cyflawni 2020 i 2022

PH


R


RH

Rhaglen Cyfraith Gofal Gwrthdro Medi 2019
Rhestr Termau ar gyfer Rhaglen Ysgogi Arloesi 2018
Rhagnodi Cymdeithasol yng Nghymru

S

Siarad â fi Strategaeth Atal Hunanladdiad a Hunan-niwed Cymru 2015-2020

T

Trosolwg o’r Rhaglen Plant Iach Cymru

TH


U


W


Y

Ymchwiliad i Glystyrau Gofal Sylfaenol Hydref 2017
Ysgol Ymchwil Rhagnodi Cymdeithasol Cymru