Neidio i'r prif gynnwy

Technegol

 Mae gwybodaeth iechyd ar lefel clwstwr yn disgrifio gwybodaeth yn ei chyd-destun sydd wedi’i dadansoddi (data a thystiolaeth) i lywio camau gweithredu a’r penderfyniadau a wneir yn lleol. Bydd cynlluniau gweithredu clystyrau gofal sylfaenol cadarn yn cael eu llywio gan dystiolaeth ynghylch anghenion iechyd y boblogaeth a thystiolaeth ynghylch ymyriadau effeithiol i wella iechyd a lleihau anghydraddoldebau. Mae angen dadansoddi tystiolaeth yn ofalus iawn; mae angen blaenoriaethu camau gweithredu posibl ac mae angen gwerthuso cynlluniau gweithredu. Mae gan y timau iechyd cyhoeddus lleol sy’n rhan o fyrddau iechyd rôl allweddol i’w chwarae o ran cefnogi clystyrau i gyflawni’r tasgau hyn. Gan gydnabod hyn, mae gwella’r mynediad i wybodaeth a deallusrwydd iechyd yn un o’r pedair thema o fewn rhaglen waith yr Hyb Gofal Sylfaenol. Drwy’r rhaglen datblygu clystyrau a chamau gweithredu eraill, mae’r Hyb Gofal Sylfaenol, mewn partneriaeth ag eraill, yn ceisio helpu’r system iechyd ehangach i ymateb i’r heriau hyn.