Neidio i'r prif gynnwy

Parafeddygon

Ymarfer Uwch Ymarferwyr Parafeddygol
Clinigwyr arbenigol ac annibynnol sy’n gweithio i Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru mewn lleoliadau gofal brys a gofal heb ei drefnu yw Uwch Ymarferwyr Parafeddygol.
Mae’r Uwch Ymarferwyr Parafeddygol yn darparu sgiliau asesu clinigol uwch, diagnosis, triniaethau ac atgyfeiriadau ar gyfer cleifion gan ddefnyddio model gofal meddygol/rheoli.
Buddiannau:
 • Yn dilyn cwblhau cynllun peilot 18 mis yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, mae Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru wedi cydnabod buddiannau strategol ehangu nifer yr ymarferwyr yn sylweddol.
 • Mae’r prif fuddiannau’n cynnwys lleihau effaith y cleifion sy’n defnyddio’r system 999 a chludo cymesur i ofal eilaidd yn ogystal â chefnogi capasiti Gofal Sylfaenol a’r gwasanaeth y Tu Allan i Oriau i helpu i liniaru’r pwysau ar y System Gofal Heb ei Drefnu ehangach. 
 • Mae Uwch Ymarferwyr Parafeddygol WAST yn cynnal Ymweliadau yn y Cartref ac Ymgyngoriadau mewn Canolfannau Triniaeth/Meddygfeydd, gan gydweithio â meddygon teulu a’r tîm amlddisgyblaethol i ddarparu gofal.
 • Mae Uwch Ymarferwyr o dan Hyfforddiant yn cael eu cefnogi o fewn y modelau hyn i ddatblygu ein clinigwyr yn y dyfodol a chefnogi datblygiad modelau pwrpasol sy’n gweithio ar y cyd gyda’n Partneriaid mewn Byrddau Iechyd ledled Cymru.
 • Bellach, ceir cynlluniau sefydledig yn ardaloedd yr Uned Reoli Sylfaenol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, a Bwrdd Iechyd Aneirin Bevan.
  Ein Cynnig Clinigol:
 • Mae’r Uwch Ymarferwyr Parafeddygol yn canolbwyntio ar reoli cleifion sydd ag anghenion gofal brys a heb eu trefnu, yn hytrach nac argyfyngau aciwtedd uchel iawn. 
 • Mae gan yr Uwch Ymarferwyr lyfr fformiwlâu meddyginiaethau ehangach a gefnogir gan Gyfarwyddebau Grwpiau Cleifion i gynnwys amrywiaeth o wrthfiotigau geneuol a bydd rhai clinigwyr hefyd yn gallu rhagnodi’n annibynnol.
 • O fewn ein model cylchdro, mae’r Uwch Ymarferwyr hefyd yn darparu arweinyddiaeth a chyfarwyddyd clinigol gweithredol i glinigwyr ambiwlans yn y maes hefyd, yn ogystal ag ymateb i gymysgedd o achosion 999.
 • Gyda Gradd Meistr glinigol, gall yr Uwch Ymarferwyr ddarparu sgiliau asesu, diagnosis, triniaeth a rheoli ehangach o gymharu â pharafeddyg.
 • Mae’r Uwch Ymarferwyr yn gweithio o fewn modelau cydweithredol Gofal Sylfaenol ac Ymarfer Cyffredinol y Tu Allan i Oriau i gefnogi gostyngiad yn y defnydd o ofal eilaidd drwy reoli cleifion yn ystod y cyswllt cyntaf heb atgyfeirio ymhellach lle bo hynny’n briodol. 
 • Mae’r Uwch Ymarferwyr wedi’u hintegreiddio o fewn dull tîm amlddisgyblaethol ar gyfer gofalu am gleifion.