Neidio i'r prif gynnwy

Gogledd Sir Fynwy

 
Arweinydd y Clwstwr Dr Brian Harris  

 

Practisau Meddygon Teulu yng Nghlwstwr Gogledd Sir Fynwy 
Mae dau Rwydwaith Gofal yn y Gymdogaeth (NCN) yn Sir Fynwy (y Gogledd a’r De) sydd â phoblogaeth gofrestredig o 53,701 a 47,353 yn y drefn honno.
Mae wyth practis ar waith yn ardal clwstwr (NCN) Gogledd Sir Fynwy.

Meddygfa Castle Gate
Meddygfa Dixton Road
Meddygfa Hereford Road
Meddygfa Old Station  
Canolfan Feddygol Brynbuga 
Y Feddygfa (Brynbuga) 
Meddygfa Tudor Gate 
Practis Dyffryn Gwy 

Cynlluniau ac Adroddiadau Clwstwr Unigol

Clwstwr Gogledd Sir Fynwy NCN IMTP 2020-2023 (Saesneg yn unig)
Cynllun NCN Gogledd Sir Fynwy ar Dudalen IMTP 2020 / 2023 (Saesneg yn unig)

Adroddiad Blynyddol NCN Gogledd Sir Fynwy 2018-19 (Blwyddyn 2) (Saesneg yn unig)
Cynllun Gweithredu Rhwydwaith Gofal yn y Gymdogaeth Gogledd Sir Fynwy 2018_19 Blwyddyn 3 (Saesneg yn unig)
Cynllun NCN Gogledd Sir Fynwy ar Dudalen 2019-20 (Saesneg yn unig)

Proffil y Clwstwr

Cyfanswm poblogaeth gyfan Sir Fynwy yw tua 100,000 sy’n byw dros 850km2, wedi’i rannu’n ddau Rwydwaith Gofal yn y Gymdogaeth, sef y Gogledd a’r De. Poblogaeth Gogledd Sir Fynwy yw 53,701 (adroddiad meddygol 01.01.20), sef cynnydd o 4.2% ers 2015. Ceir 8 Practis meddyg teulu, 2 feddygfa cangen a 2 dîm Iechyd a Gofal Cymdeithasol Integredig sy’n gwasanaethu poblogaeth y Fenni, Trefynwy, Brynbuga a’r cyffiniau. Mae’r Rhwydwaith Gofal yn y Gymdogaeth yn ffinio â Thor-faen i gyfeiriad y Dwyrain, Powys i’r Gogledd a Lloegr i’r Gorllewin, ac o 1 Ebrill 2019 ymlaen roedd cyfanswm o 4,747 o bobl sy’n byw yn Lloegr wedi cofrestru â Meddyg Teulu yng ngogledd Sir Fynwy.

Gwelodd y Rhwydwaith gynnydd o 1.4% yn y boblogaeth ers 2017/18 ac erbyn 2036, rhagwelir y bydd nifer y bobl ledled Sir Fynwy sydd dros 85 oed yn cynyddu 147%, o tua 13,000 yn 2011 i 32,0002. Rhagwelir twf pellach yn y boblogaeth yn sgil datblygiadau tai newydd a gynlluniwyd ar gyfer Gogledd Sir Fynwy, a allai gynyddu yn sgil diddymu’r tollau ar Bont Tywysog Cymru ym mis Rhagfyr 2018.

Ystyriwyd Sir Fynwy yn ardal gyfoethog ers blynyddoedd lawer, a gall hynny guddio’r gwahaniaethau o fewn a rhwng cymunedau. Roedd cyflogau yn 2017/18 tua 10% islaw cyfartaledd y DU a dim ond fymryn yn uwch na chyfartaledd Cymru. Roedd tua 34% o’n poblogaeth sy’n gweithio yn cymudo o’r sir i ennill bywoliaeth1.  Rydym yn wynebu llawer o heriau fel y nodwyd eisoes, yn arbennig o ran creu cymuned gadarn a chynaliadwy a gwasanaethau gofal sylfaenol.  Mae heriau newydd sy’n rhoi pwysau ar ein system Iechyd a Gofal Cymdeithasol o ran anawsterau i recriwtio staff.  Rydym yn dibynnu ar wasanaethau’r Trydydd Sector i gynnig amrywiaeth o gymorth ac mae’r cysylltiadau hyn yn allweddol wrth i ni geisio cyflawni ein tair prif flaenoriaeth.

O ran strwythur sefydliadol, trefniadau llywodraethu lleol a chysylltiadau strategol, mae’r Rhwydwaith yn gweithredu yn unol â strategaethau Dyfodol Clinigol a Gofal yn Nes at y Cartref Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, Bwrdd Partneriaeth Gwasanaethau Integredig Sir Fynwy, Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gwent, yn ogystal â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) a Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant  (Cymru).
Ffynonellau: 1Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) – Asesu Llesiant Cyngor Sir Fynwy 2017/ 2Asesiad o Anghenion Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant Sir Fynwy
https://www.monmouthshire.gov.uk/app/uploads/2017/10/Population_Needs_Assessment_Final.pdf
https://www.monmouthshire.gov.uk/app/uploads/2017/10/13396-Population-Needs-Assesment-Report-WELSH-24.7.pdf
Ffynonellau: 1Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) – Asesiad Llesiant Cyngor Sir Fynwy 2017/ 2Asesiad Anghenion Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) Sir Fynwy.
https://www.monmouthshire.gov.uk/app/uploads/2017/10/13396-Population-Needs-Assesment-Report-WELSH-24.7.pdf

Yr hyn rydym yn gweithio arno

Cytunodd y Rhwydwaith Gofal yn y Gymdogaeth ar 3 phrif flaenoriaeth sy’n sail i’w Gynllun Tymor Canolig Integredig ar gyfer 2020-23:

•        Darparu Gofal yn Nes at y Cartref

•        Mynd i’r afael ag unigrwydd ac ynysu cymdeithasol

•        Creu Gofal sylfaenol cynaliadwy yn sgil twf yn y boblogaeth

Yr hyn rydym wedi’i wneud eisoes

Cynnal asesiad cynhwysfawr o anghenion i fod yn sail i flaenoriaethau ein Cynllun Tymor Canolig Integredig dros y 3 blynedd nesaf.

Blaenoriaethau’r Clwstwr ar gyfer y dyfodol
  • Parhau i sicrhau bod cynlluniau datblygu’r Rhwydwaith Gofal yn y Gymdogaeth yn adlewyrchu anghenion lleol;
  • Parhau i weithio mewn partneriaeth â Gofal Sylfaenol ac Eilaidd, y Trydydd Sector a phobl leol i gefnogi cyflawni strategaeth Gofal yn Nes at y Cartref;
  • Parhau i weithio gyda phractisau meddygon teulu i ddeall materion yn ymwneud â chynaliadwyedd a nodi a chynyddu’r ardaloedd ar gyfer gweithio ar draws practisau;
  • Parhau i ymrwymo cyllid y Rhwydwaith Gofal yn y Gymdogaeth i dreialu cynlluniau/gwasanaethau newydd sy’n gysylltiedig â blaenoriaethau Cynllun y Rhwydwaith Gofal yn y Gymdogaeth.