Neidio i'r prif gynnwy

Prosiectau pennu cyfeiriad 2015-2018

 

Bwrdd Iechyd

Teitl y prosiect

Disgrifiad o'r prosiect

Bwrdd Iechyd
Abertawe Bro-Morgannwg
Tîm Allgymorth Clinigol Acíwt Dylai ymarferydd nyrsio / ymarferydd cyffredinol ychwanegol o fewn y Tîm Amlddisgyblaethol gynnig gwasanaethau cartref allgymorth i gleifion hŷn. 
Bwrdd Iechyd
Abertawe Bro-Morgannwg
Hyb Gofal Sylfaenol  Brysbennu dros y ffôn mewn practisau ymarferwyr cyffredinol gyda chymorth tîm amlddisgyblaethol gwell.
Bwrdd Iechyd
Abertawe Bro-Morgannwg
111 Cynllun Braenaru Profi ffyrdd newydd o weithio y tu allan i oriau a modelau gweithlu’r tîm amlddisgyblaethol sy’n cyd-fynd â’r 111.
Bwrdd Iechyd
Abertawe Bro-Morgannwg
Systemau rhybudd CKI a AKI Fferyllydd arbenigol mewn cartrefi gofal er mwyn atal CKI/AKI yn gynnar.BIPAB Tîm Cymorth Gweithredol Gofal Sylfaenol.pdf
Bwrdd Iechyd
Abertawe Bro-Morgannwg
Ymweliadau cartref gan fferyllfa gymunedol Adolygu meddyginiaeth dan arweiniad fferyllydd ar gyfer cleifion sy’n gaeth i’r tŷ.
Bwrdd Iechyd
Abertawe Bro-Morgannwg
Fferyllfwyr Gofal Lliniarol Arbenigol Cefnogi’r defnydd a wneir o fframwaith ‘aur’ gofal lliniarol gyda fferyllydd arbenigol.
Bwrdd Iechyd
Abertawe Bro-Morgannwg
Mynd i’r afael â chyfraddau uchel o ragnodi gwrthfiotigau Dylai fferyllydd gwrthficrobaidd arbenigol adolygu / roi cyngor ar broses bresgripsiynu practis.
Bwrdd Iechyd
Abertawe Bro-Morgannwg
Brysbennu a Hyb Brysbennu dros y ffôn mewn practisau ymarferwyr cyffredinol er mwyn cyfeirio cleifion at dîm amlddisgyblaethol manylach.
Bwrdd Iechyd
Abertawe Bro-Morgannwg
Gwaith ffederal  Trefniant cytundebol sy’n rhwymo mewn cyfraith rhwng 8 practis ymarferwyr cyffredinol i gefnogi’r broses o reoli arian a datblygu gwasanaeth newydd.
Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan Canolfan Diagnosteg a Thriniaeth Offthalmig (ODTC) Recriwtio 2 dîm ODTC i ddarparu gwasanaeth glawcoma yn y gymuned.
Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan Gwella Ansawdd Mynediad Cynllun dau gam er mwyn i bractisau asesu eu gallu / galw a datblygu atebion arloesol.
Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan Tîm Cymorth a Datblygu Gofal Sylfaenol Cyflwyno’r tîm amlddisgyblaethol i ddarparu cymorth clinigol a gweinyddol i bractisau.
Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr Rhaglen Datblygu Ymarferwyr Cyffredinol ragorol  Pecyn manylach i ymarferwyr cyffredinol newydd er mwyn cynorthwyo’r broses recriwtio.
Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr Ymarferydd Ffisio Uwch mewn gofal sylfaenol Dylai ffisiotherapydd Uwch o fewn y timau gofal sylfaenol arwain gwasanaethau cyhyrysgerbydol.
Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr Fferyllwyr ar waith: model ‘Prestatyn Iach’  Model tîm amlddisgyblaethol cynaliadwy ar gyfer gwasanaethau dan arweiniad fferyllydd mewn practis cyffredinol.
Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr Gwasanaethau Insomnia a HF dan arweiniad fferyllydd  Clinigau dan arweiniad fferyllydd i gleifion sy’n dioddef o Insomnia neu Fethiant y Galon a atgyfeiriwyd gan ymarferwyr cyffredinol
Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr Gwasanaeth adolygu meddyginiaeth cartref gofal dan arweiniad Fferyllydd Cynyddu gallu'r tîm fferyllol i gynnal adolygiadau meddyginiaeth cartref gofal.
Bwrdd Iechyd Caerdydd a’r Fro Trawsnewid Llwybrau Clinigol  Cefnogi’r broses o weithredu llwybrau gofal triniaeth ddydd.
Bwrdd Iechyd Caerdydd a’r Fro Gwasanaeth Gofal Stoma Fferyllydd mewn clinig Adolygu Stoma yn y practis, dan arweiniad Nyrs Stoma Arbenigol.
Bwrdd Iechyd Cwm Taf Eich Meddyginiaethau Eich Iechyd Gan ddefnyddio methodoleg i newid ymddygiad, ymgysylltu â’r cyhoedd i hyrwyddo’r broses o ymlynu at feddyginiaeth.
Bwrdd Iechyd Cwm Taf Uned Cymorth Gofal Sylfaenol fanylach  Cefnogi’r uned bresennol drwy gyflogi staff amlbroffesiynol i gynorthwyo practisau ymarferwyr cyffredinol.
Bwrdd Iechyd Hywel Dda Modelau amgen ar gyfer gofal sylfaenol Cefnogi staff a chlystyrau i gydweithio er mwyn cynllunio a chyflwyno modelau gofal sylfaenol amgen.
Bwrdd Iechyd Hywel Dda Uned Cymorth Gofal Sylfaenol  Datblygu’r tîm amlddisgyblaethol i gefnogi’r broses o ddatblygu’r practis a’r clwstwr.
Bwrdd Iechyd Addysgu Powys Brysbennu Menter Gymdeithasol Ymarferydd Cyffredinol  System brysbennu er mwyn cyfeirio cleifion at weithiwr proffesiynol priodol o fewn y tîm gofal sylfaenol.