Neidio i'r prif gynnwy

Sut mae'r rhaglen yn gweithio?

 
Er mwyn darparu trosolwg lefel uchel o sut mae'r rhaglen yn gweithio, mae'r fframwaith
gweithredol sylfaenol yn dilyn:
1.  Nodir mentrau lleol a datrysiadau posibl i wella gwasanaethau gofal sylfaenol yn barhaus ar sail unwaith i Gymru i'w cynnwys yn y rhaglen.
2.  Mae'r mentrau a'r datrysiadau posib yn cael eu hystyried, a'u cynnwys yn y rhestr o’r hyn y gall y prosiect ei gyflawni. Yna caiff yr holl weithgarwch ei gydlynu a'i reoli ar gyfer ansawdd trwy chwe grŵp llif gwaith ar wahân (pob un wedi'i arwain gan Gyfarwyddwr Gofal Sylfaenol a Chymunedol a chyd-gadeirydd arbenigwr pwnc)
3.  Lle bo hynny'n briodol, mae Penaethiaid Gofal Sylfaenol Cymru gyfan yn gweithio ar adnoddau/allbynnau o'r ffrydiau gwaith ac maent yn destun adolygiad gan y Grŵp Sylfaenol Cenedlaethol a’r Grŵp Cyfeirio Gofal Cymunedol.
4.  Mae Bwrdd Rhaglen Strategol Cymru gyfan yn cyfarfod bob mis i adolygu cynnydd, rheoli ansawdd ac i gymeradwyo'r adnoddau/allbynnau o'r ffrydiau gwaith.
5.  Ar gyfer sicrhau ansawdd a goruchwylio cyffredinol, mae'r Bwrdd Gofal Sylfaenol Cenedlaethol yn derbyn adroddiadau crynhoi cynnydd rhaglenni chwarterol ac yn helpu i reoli unrhyw risgiau rhaglen.
Mae'n bwysig nodi bod popeth o fewn y Rhaglen yn dibynnu ar:
  • hyrwyddo ac ‘uwchraddio’ mentrau a chynhyrchion gofal sylfaenol lleol profedig ledled Cymru.
  • sylfaen gref o dargedau SMART cyflawnadwy; a
  • uno rhaglenni gwaith (cenedlaethol) presennol
Bydd rhai ffrydiau gwaith yn creu eu targedau cyflawnadwy a'u cynhyrchion eu hunain, ond gellir darparu rhai eraill gan raglenni gwaith sefydliadau allanol (e.e. Addysg a Gwella Iechyd Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru). Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio'n agos gyda'r rhaglen i sicrhau cysoni gweledigaeth, darparu cyngor arbenigol (o safbwynt polisi) ac yn ceisio nodi arbedion o ran y prosesau er budd rhanddeiliaid. Er enghraifft:
  • Mae cerrig milltir Gweinidogol Llywodraeth Cymru (targedau cyflenwi) yn cyd-fynd â phob un o'r chwe ffrwd waith gyda ffyrdd wedi'u mapio i adolygu a phrofi cerrig milltir newydd a rhai sy'n dod i'r amlwg a'r dystiolaeth i gefnogi'r rhain.
Nid yw'r cysoni hwn wedi'i gynllunio i greu cerrig milltir ychwanegol, ond i symleiddio mecanweithiau adrodd ar gyflawniadau’r bwrdd iechyd. Mae holl allbynnau'r rhaglen wedi'u cynllunio fel adnoddau arfer da i ddatblygu a gwella'r ddarpariaeth o wasanaethau gofal sylfaenol ledled Cymru. Os na chaiff allbynnau eu mabwysiadu, mae disgwyl cyfiawnhau peidio ag ymgymryd.