Neidio i'r prif gynnwy

Tystiolaeth

Dull o alluogi Meddygon Teulu, Nyrsys a gweithwyr gofal sylfaenol proffesiynol eraill i atgyfeirio pobl at ystod o gymorth lleol, anghlinigol yw Presgripsiynu Cymdeithasol, a chyfeirir ato weithiau fel atgyfeirio cymunedol. 
Diben y mapio yw ymchwilio i gwestiynau eang a chanfod bylchau mewn tystiolaeth. 
Canfu’r ymarfer mapio ddau fath o dystiolaeth:

Adnoddau 

Kings Fund Marie Polly Yr heriau yn sgil gwerthuso synnwyr cyffredin (You Tube) (Saesneg yn unig)
Cyhoeddwyd ar 24 Mai 2017; Mae’n trafod y cynnydd a wnaed er mwyn datblygu ffyrdd gwell o ymchwilio a gwerthuso presgripsiynu cymdeithasol
Prifysgol San Steffan – rhwydwaith presgripisynu cymdeithasol (Saesneg yn unig)
Ymysg y Rhwydwaith Presgripsiynu Cymdeithasol mae gweithwyr iechyd proffesiynol, ymchwilwyr, academyddion, ymarferwyr presgripsiynu cymdeithasol, cynrychiolwyr o’r gymuned a’r sector gwirfoddol, comisiynwyr a chyllidwyr, cleifion a dinasyddion
Prifysgol Efrog – Tystiolaeth i lunio’r broses o gomisiynu presgripisynu cymdeithasol (Saesneg yn unig)

Ysgol Ymchwil Rhagnodi Cymdeithasol Cymru
Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC)
Prifysgol Westminster – Deall Ystyr Presgripsiynu Cymdeithasol
Mae’r canllaw hwn yn ystyried y wybodaeth ddiweddaraf o ran presgripsiynu cymdeithasol.  Mae’r canllaw hefyd yn cynorthwyo comisiynwyr i ddeall enghraifft o gynllun presgripsiynu cymdeithasol da, gan wella’r siawns o lwyddo.
National Health Executive – beth yw’r rhwydwaith presgripsiynu cymdeithasol genedlaethol? (Saesneg yn unig)
Mae’r briff hwn n cynnwys arfarniad cyflym a chrynodeb o ffynonellau presennol o dystiolaeth o ansawdd wedi’i syntheseiddio a’i hasesu, sef adolygiadau ac adroddiadau systematig o werthusiadau ffurfiol yn bennaf.
Iechyd a Lles Swydd Amwythig – rhwydwaith presgripisynu cymdeithasol (Saesneg yn unig)
‘National Health Executive’ yw’r cylchgrawn rheoli annibynnol ar gyfer y sector iechyd cyfan.
Coleg Meddygaeth – newyddlenni rhwydwaith presgripisynu cymdeithasol (Saesneg yn unig)
Casgliad o bartneriaid sy’n gweithio i wella iechyd a lles y bobl sy’n byw ac yn gweithio yn Swydd Amwythig.
Prifysgol Westminster – Gwneud Synnwyr o Bresgripisynu Cymdeithasol (Saesneg yn unig)
Codi ymwybyddiaeth gyhoeddus, proffesiynol a gwleidyddol a meithrin dull integredig o ymdrin ag iechyd a gofal drwy gyhoeddi a dosbarthu deunydd.
Addysg Iechyd Lloegr – cipolwg ar bresgripsiynu cymdeithasol (Gogledd-orllewin Lloegr) pdf (Saesneg yn unig)
Adnodd cyflwyniadol ar-lein yw’r adroddiad hwn sy’n annog dealltwriaeth ehangach ac sy’n archwilio buddiannau presgripsiynu cymdeithasol er mwyn hyrwyddo lles.
Llyfrgell Canolfan Rheoli Gwasanaethau Iechyd Birmingham - Presgripisynu Cymdeithasol (Saesneg yn unig)
Trosolwg cyflym o’r canllawiau a’r dystiolaeth ddiweddaraf ar faterion cyfredol.
Cyfnodolion BMJ – Presgripisynu cymdeithasol: llai o rethreg a mwy o reolaeth. Adolygiad systematig o’r dystiolaeth (Saesneg yn unig)
Mae’r adolygiad systematig hwn yn asesu effeithiolrwydd rhaglenni presgripsiynu cymdeithasol sy’n berthnasol i Wasanaeth Iechyd Gwladol y DU.
Rhaglen Arweinwyr Gofal Sylfaenol Hyderus: Cormac Russell – Fideo Iechyd y Tu Hwnt i Ofal Iechyd (Saesneg yn unig)
Mae Cormac yn rhannu’r pum prif beth sy’n ysgogi iechyd a lles ac yn trafod ffyrdd ymarferol o greu cymunedau cryfach gan ystyried y gymdogaeth fel y lle i newid pethau.
Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn archwilio ffyrdd arloesol o gefnogi unigolion i gynnal a chadw eu hiechyd a’u lles.
Presgripsiynu Cymdeithasol ar draws Caerdydd a Bro Morgannwg (5 Hydref 2017)
Mae Tîm Iechyd Cyhoeddus Caerdydd a’r Fro yn cyfrannu at y gwaith ar lefel genedlaethol ac yn cyfrannu at drafodaethau lleol ar ddatblygiadau cenedlaethol.
Cynllun Presgripsiwn Cymdeithasol – Swyddog Cyswllt Cymunedol Arfon Pwrpas y swydd yw cefnogi unigolion i adnabod eu hanghenion eu hunain ac yna cyfeirio at fudiadau eraill, gwasanaethau neu weithgareddau cymunedol lle bo'n addas a phriodol.