Neidio i'r prif gynnwy

Taf-Elai

 
Arweinwyr y Clwstwr Dr. Esther Lomas, Dr. Ian Morris  

 

Arweinwyr Rheolwr y Practis - Jayne Taylor-Lloyd, Susan Davies
Rheolwr Datblygu Gofal Sylfaenol/Cymorth Clwstwr BIP Cwm Taf – Janet Kelland.  Rhif ffôn. 01685 351483.
Ceir saith practis meddyg teulu sy’n gweithredu yn Ardal Clwstwr Taf Elái.  
Gwasanaethau Clwstwr Gofal Sylfaenol Taf Elái

Mae’r clwstwr yn gwasanaethu tua 93,000 o gleifion.  Mae practisau Taf Elái yn cydweithio ers blynyddoedd lawer, ac mae’r clwstwr bellach yn ychwanegu at hynny.  Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru, cynrychiolwyr Deintyddol, Fferyllol ac Optometrig ynghyd â chydgysylltwyr cymunedol, aelodau o’r trydydd sector a’r Awdurdod Lleol yn mynychu cyfarfodydd er mwyn sicrhau bod gwaith amlddisgyblaethol yn cael ei wneud ar draws Gofal Sylfaenol, Cymunedol a Chymdeithasol.

Practisau Meddygon Teulu

Meddygfa Ashgrove 
Meddygfa Eglwysbach 
Meddygfa New Park 
Meddygfa Old School 
Meddygfa Parc Canol 
Meddygfa Bro Taf 
Meddygfa Ffynnon Taf 

Cynlluniau ac Adroddiadau Clwstwr Unigol

Clwstwr Taf-Elai IMTP 2020-2023 (Saesneg yn unig)
Cynllun Gweithredu Rhwydwaith Meddygon Teulu Taf Elái 2017 - 20  (Saesneg yn unig)

Yr hyn rydym yn gweithio arno

Cyfeirio cleifion yn briodol gan ddefnyddio technoleg, gwefannau, baneri a phosteri hyrwyddo, yn ogystal â thrwy gydweithio ar draws contractwyr gofal sylfaenol gyda chydgysylltwyr cymunedol a sefydliadau’r sector gwirfoddol.

Llywio gofal

Buddsoddodd y Clwstwr mewn hyfforddi staff rheng flaen er mwyn rhoi sgiliau ychwanegol iddynt a chymryd camau pendant i gyfeirio cleifion o ran y dewisiadau a’r gwasanaethau sydd ar gael ar eu cyfer pan fyddant yn defnyddio gwasanaethau.  Ymysg y partneriaid mae Fferyllfeydd Cymunedol, Deintyddion, Optometryddion, yr Adran Gwaith a Phensiynau, Awdurdod Lleol sy’n Cefnogi Pobl a Mind Merthyr a’r Cymoedd. Bydd hyn yn symud i’r ail gam yn fuan er mwyn cynnwys mwy o ddarparwyr ac ymestyn y dewisiadau a gynigir i gleifion.

Presgripsiynu Cymdeithasol – caiff hyn ei ddatblygu gan ddefnyddio gwasanaethau yn y gymuned a dylid sicrhau bod y boblogaeth yn eu defnyddio.   Y prosiectau penodol yw:

Cydgysylltydd Llesiant Cymunedol.  Cyflogodd Taf Elai gydgysylltydd llesiant yn ddiweddar i weithio ledled Taf Elai mewn lleoliadau cymunedol i ddarparu gwybodaeth, cyngor a chymorth ar iechyd a lles.  Caiff rhywfaint o hyn ei dargedu yn unol ag ymgyrchoedd lleol a chenedlaethol.  Byddant hefyd yn hyrwyddo sgrinio yn y Clwstwr gan weithio mewn ardaloedd i gynyddu’r nifer sy’n derbyn prawf sgrinio’r coluddyn, serfigol, AAA a’r fron drwy siarad â grwpiau ac unigolion, darparu gwybodaeth a chwalu’r chwedlau.

Therapi yn seiliedig ar Gelf y Cymoedd a’r Fro – darperir 2 x sesiwn 12 wythnos ym Mhontypridd.  Ceir sesiynau ar bynciau megis celf, ymlacio a ffotograffiaeth. Hysbysebwyd y sesiynau i bob contractiwr gofal sylfaenol gan gynnwys gwasanaethau deintyddol ac optometreg, mewn cylchlythyr i Gydlynwyr Cymunedol.

‘Men’s Sheds’ – cefnogodd y clwstwr y broses o sefydlu grwpiau i ddynion a menywod, gan gydweithio â’r shednet lleol, yr Awdurdod Lleol, y Cydgysylltydd Cymunedol ac Iechyd Cyhoeddus Cymru.  Cafwyd gweithgareddau Cerdded, Rygbi a Phêl-droed, mentrau yn yr ardd, clwb bowlio a grŵp camlesi.

Diwrnod i’r Digartref

Cefnogodd y Clwstwr syniad a gynigiwyd gan un o bractisau Canol Tref Pontypridd er  mwyn ceisio cyrraedd y bobl digartref yn yr ardal.  Y nod: darparu ‘siop un stop’ i gael cyngor gan asiantaethau megis Cyngor ar Bopeth, Safe, Barod, y Ganolfan Waith, Mind, a Phrosiect Hapi.

Cynhaliwyd y digwyddiad yn eglwys St Catherine, Pontypridd, a defnyddiwyd yr eglwys a’r gegin i gynnal y digwyddiad. Rhoddodd staff o bractisau ledled Taf Elai a busnesau lleol hefyd ddillad glân a nwyddau ymolchi i’w dosbarthu a chyflenwadau bwyd er mwyn sicrhau bod brecwast a brechdanau ar gael.  Cafwyd cymorth gan swyddogion heddlu cymunedol ar y diwrnod, a aeth o amgylch y dref y bore hwnnw i annog rhai o’r digartref i alw draw.
Mae’r Clwstwr yn bwriadu cynnal digwyddiad arall a bydd yn parhau i gefnogi’r fenter hon bob gaeaf.

Cyfarfodydd Amlddisgyblaethol a chydweithredu

Mae’r Clwstwr yn parhau i ymgysylltu â Chontractwyr Gofal Sylfaenol eraill ac wedi ymestyn ei aelodaeth sydd bellach yn cynnwys cydweithwyr sy’n ddeintyddion, optometryddion a fferyllwyr cymunedol, Gofal Cymdeithasol, Iechyd Cyhoeddus Cymru yn ogystal â chydgysylltwyr cymunedol er mwyn sicrhau bod y 3ydd sector yn cymryd rhan.  Cynhelir Cyfarfodydd Amlddisgyblaethol y tu allan i gyfarfodydd y prif Glwstwr, er mwyn gallu cynnal trafodaeth fwy manwl a chefnogi’r broses o gydweithio a mentrau yn y dyfodol.   Mae’r ‘digwyddiad rhwydweithio blynyddol’ cyntaf yn cael ei gynllunio ar hyn o bryd a’r bwriad yw caniatáu i gontractwyr gofal sylfaenol, gofal cymdeithasol a chydweithwyr y 3ydd sector ddod at ei gilydd i rwydweithio a derbyn gwybodaeth a’r wybodaeth ddiweddaraf am fentrau’r Clwstwr.

Yr hyn rydym wedi’i wneud eisoes

Mentrau Cymunedol
Mae un o’r grwpiau hyn yn parhau i gyfarfod a bellach yn cysylltu â ‘Phrosiect Glân, Gwyrdd ac Iach’ yr ardal.
Prosiect Hapi a Garth Olwg sy’n rhedeg y fenter hon bellach.

Y 3C (Cyfeillgarwch, Cyfathrebu a Chreadigrwydd) – Cefnogodd y Clwstwr, drwy ‘Yfed Doeth Heneiddio’n Dda’, sesiynau yn y gymuned sy’n anelu at roi hwb i hyder pobl hŷn, annog cyfeillgarwch newydd, a galluogi unigolion i ddod o hyd i ddiddordebau er mwyn helpu i wella lles a chreadigrwydd cyfranogwyr.  Ariannodd y Clwstwr 2 sesiwn x 10 wythnos.  Mae’r sesiwn gyntaf yn Ynysybwl bellach wedi’i chwblhau – cymerodd 18 o bobl ran yn y rhaglen.  Bydd y gyfres nesaf o sesiynau yn cael eu cynnal ym Mhontyclun o 17 Ionawr ymlaen.

Maeth a lles – Mae gan y prosiect Hapi (Cymdeithas Tai Newydd) berthynas sefydledig â Chlwstwr Taf Elai.  Ar hyn o bryd maent yn gweithio ar gynllun peilot gyda Pharc Canol, Iechyd Cyhoeddus Cymru a Chanolfan Dysgu Gydol Oes Garth Olwg.  Maent yn cynnal cwrs 10 wythnos sy’n cynnwys sesiynau ar faeth, sgiliau coginio, ymarfer corff, myfyrdod a iechyd a lles cyffredinol. Creoedd meddyg teulu o Barc Canol grŵp Facebook sy’n darparu cyngor ar iechyd a lles i gleifion â diddordeb

‘Siediau Dynion’ – mae’r clwstwr yn cysylltu â chynrychiolydd lleol ‘Siediau Dynion’ er mwyn cefnogi’r broses o sefydlu grwpiau siediau i ddynion a menywod yn 2018/19, gan gydweithio â’r Awdurdod Lleol, y Cydlynydd Cymunedol ac Iechyd Cyhoeddus

Ymgyrch Dewis Doeth – mae’r clwstwr yn ymrwymedig i sicrhau bod hyn yn cael ei hyrwyddo yn y ffordd orau er mwyn sicrhau bod cleifion yn dewis y gwasanaethau gofal sylfaenol cywir, sy’n cynnwys mynychu digwyddiadau megis ‘Cegaid o Fwyd Cymru’ – ac ymddangos yn y ‘Parth Iechyd a Lles’.

Bydd y ddarpariaeth hyfforddiant ac addysg i staff yn parhau i sicrhau bod gwybodaeth ar gael i staff rheng flaen e.e. staff y dderbynfa, nyrsys practis, cynghorwyr, meddygon teulu, Deintyddion, Optometryddion, Fferyllwyr Cymunedol a chydlynwyr cymunedol i gyfeirio cleifion at wasanaethau sylfaenol a chymunedol priodol.  Hyfforddiant llywio gofal – sy’n rhoi sgiliau i staff hysbysu cleifion am y dewis a’r gwasanaethau sydd ar gael.

•   Gwasanaethau Gofal Llygaid Cymru – cynllunio hyfforddiant ar gyfer staff rheng flaen er mwyn cynghori cleifion sydd â chyflwr y llygaid i gael mynediad i wasanaeth gan Optometryddion yr ardal.

Ymgyrch Dewis Doeth – mae gwaith yn cael ei wneud o hyd ledled y clwstwr er mwyn sicrhau bod hyn yn cael ei hyrwyddo yn y ffordd orau a sicrhau bod cleifion yn dewis y gwasanaethau gofal sylfaenol a chymorth cymunedol cywir, gan gynnwys mynychu digwyddiadau megis ‘Cegaid o Fwyd’ – ac ymddangos yn yr ‘Health & Wellbeing Zone’.

Bydd hyfforddi ac addysgu staff yn parhau i sicrhau bod gwybodaeth ar gael i staff y rheng flaen e.e. staff y Dderbynfa, nyrsys practis, cynghorwyr, Meddygon Teulu, Deintyddion, Optometryddion, Fferyllwyr Cymunedol a chydgysylltwyr cymunedol er mwyn cyfeirio cleifion at wasanaethau sylfaenol a chymunedol priodol.  Hyfforddiant mewn llywio gofal – sy’n rhoi sgiliau i staff allu hysbysu cleifion am y dewis o wasanaethau sydd ar gael a chael mynediad atynt.

Llwyddodd y Clwstwr eleni i gymryd camau pendant i ymgysylltu â Chontractwyr Gofal Sylfaenol eraill ac ymestyn ei aelodaeth.  Bu hyn yn llwyddiannus hyd yma ac mae bellach yn cynnwys cydweithwyr deintyddol, optometryddion a fferyllwyr cymunedol, Gofal Cymdeithasol, Iechyd Cyhoeddus Cymru yn ogystal â chydlynwyr cymunedol er mwyn sicrhau bod y 3ydd sector yn cymryd rhan.  Cynhelir Cyfarfod Amlddisgyblaethol bob chwarter, y tu allan i brif gyfarfod y Clwstwr, er mwyn cynnal trafodaeth fwy manwl, cefnogi’r broses o gydweithio a mentrau yn y dyfodol.

Fferyllwyr Clwstwr Daeth 3 x fferyllydd wedi’u lleoli mewn practis yn rhan o Dîm Amlddisgyblaethol practis meddygon teulu.  Cafodd y tri ohonynt gymorth i gyflawni’r cymhwyster ‘Presgripsiynu Annibynnol’ ac mae pob un ohonynt bellach wedi’u hyfforddi yn y maes. O fewn y gwaith hwn cynhelir adolygiadau o feddyginiaethau amlgyffuriaeth/cleifion, a gellir eu cynnal dros y ffôn, wyneb yn wyneb, mewn cartrefi gofal ac ar gyfer cleifion sy’n gaeth i’w cartref.  Mae adolygiadau o feddyginiaeth penodol yn cynnwys: 

Adolygiadau o INR

Adolygiadau asthma

Rheoli clefyd coronaidd

Adolygiadau o feddyginiaeth clefyd y gwair

Mind Merthyr a’r Cymoedd – Mae Cytundeb Lefel Gwasanaeth wedi’i sefydlu a darperir gwasanaethau ar draws 8 practis meddyg teulu yn Nhaf Elái er mwyn darparu gwasanaeth Monitro Gweithredol i’r rhai sy’n dioddef o faterion iechyd meddwl ysgafn i gymedrol e.e. ymdrin â phrofedigaeth.

Fel rhan o’r model MIND hwn mae ymarferwyr yn darparu sesiynau o’r practis sy’n cynnig ymyriadau byr ar gyfer arwyddion cynnar o orbryder ac iselder. O ganlyniad disgwylir gostyngiad yn y galw am apwyntiadau meddyg teulu, llai o atgyfeiriadau i ofal eilaidd a hyrwyddo gwaith amlsgiliau, amlasiantaeth yn ogystal ag ymyrraeth gynnar a chymorth i gleifion gyda’r nod o atal y cyflwr rhag datblygu’n un cronig.

Mynychodd bob practis o fewn y Clwstwr Hyfforddiant ‘Gwneud i Bob Cyswllt Gyfrif’ a gynhaliwyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru – nod y dull hwn yw galluogi staff sy’n gweithio’n benodol mewn gwasanaethau iechyd i gydnabod eu rôl er mwyn hyrwyddo ffordd iach o fyw, cefnogi newid ymddygiad a chyfrannu at leihau’r risg o glefydau cronig.  Mae pob aelod o’r Tîm Gofal Sylfaenol yn rhan o’r hyfforddiant a ddarperir gan y Tîm Iechyd Cyhoeddus.  Mae hyn eisoes wedi cynyddu nifer yr atgyfeiriadau i’r ‘Gwasanaethau Rhoi Gorau i Ysmygu’ a’r ‘Rhaglen Gofal ar y Cyd’.
Cynllun mân anhwylderau – Mae’r cynllun wedi cael ei lansio yn Nhaf Elái erbyn hyn.  Bydd pob Practis yn y Clwstwr yn hyrwyddo’r cynllun ac yn atgyfeirio cleifion ato pan fo’n briodol, a’i nod cyffredinol yw sicrhau bod cleifion yn cael mynediad i’r darparwr gofal mwyaf priodol yn unol â gofal iechyd darbodus. 

Blaenoriaethau’r Clwstwr ar gyfer y dyfodol

Cynnal gwasanaethau Gofal Sylfaenol, gwella’r broses o recriwtio a chadw, archwilio rolau newydd a ffyrdd o weithio drwy ddigwyddiadau cynllunio’r gweithlu ar y cyd. 

Gwella gwaith Gofal Sylfaenol ac Eilaidd gan weithio tuag at wella dulliau cyfathrebu, llwybrau atgyfeirio, rhyddhau a chynllunio gofal.

Datblygu ymhellach y broses o weithio mewn partneriaeth gyda chontractwyr gofal sylfaenol a sefydliadau’r sector gwirfoddol, gan gynnwys llwybrau atgyfeirio cydgysylltiedig

Ymwybyddiaeth cleifion o gymorth iechyd a lles – datblygu llwybrau eglur a chyfeirio  pobl at wybodaeth.

Cymysgedd sgiliau’r staff a datblygu hyfforddiant ar gyfer staff gofal sylfaenol.  Mabwysiedir dull cydgysylltiedig o ymdrin â chyfleoedd ar draws y Clystyrau yng Nghwm Taf er mwyn gwella mynediad ac ystod yr hyfforddiant.

Gwerthuso prosiectau’r Clwstwr a phenderfynu, drwy achos busnes, lle bo’r angen, ar yr angen i sicrhau gwasanaethau cynaliadwy megis fferyllwyr, monitro gweithredol o fewn tîm amlddisgyblaethol practisau meddygon teulu.