Neidio i'r prif gynnwy

Gorllewin-bont ar Ogwr

 
Arweinydd y Clwstwr Dr Romilly Rees


Practisau Meddygon Teulu yng Ngorllewin Pen-y-bont ar Ogwr 
Mae rhwydwaith Gorllewin Pen-y-bont ar Ogwr yn un o’r tair ardal sy’n rhan o rwydwaith cymunedol ym Mhen-y-bont ar Ogwr.  Ceir tri phractis ar waith yn ardal clwstwr Gogledd Pen-y-bont ar Ogwr.

Tŷ Heathbridge 
Practis Grŵp Porthcawl  
Y Feddygfa (Gogledd Corneli) 

Rhwydwaith Clwstwr y Gorllewin yw'r lleiaf o'r rhwydweithiau ar draws ABM gan gynnwys clwstwr o dri meddygfa, ac mae un ohonynt yn bractis hyfforddi sy'n gwasanaethu poblogaeth o 34,300. Mae ystâd rhwydwaith y clwstwr yn cynnwys tair prif bractis a dwy feddygfa gangen. Mae ardal Rhwydwaith Clwstwr y Gorllewin yn cynnwys pedwar Cartref Nyrsio a chwe chartref preswyl. Mae wyth fferyllfa gymunedol a phum practis deintyddol. Mae'r rhwydwaith yn cynnwys cyfran uchel o drigolion oedrannus mewn rhannau ac er bod rhai ardaloedd o gyfoeth yn bodoli, mae yna nifer o ardaloedd o amddifadedd uchel. Mae Porthcawl hefyd yn gyrchfan wyliau ac mae'n gartref i barc carafanau statig mawr.

Cynlluniau ac Adroddiadau Clwstwr Unigol

Cynllun Gweithredu Rhwydwaith Clwstwr Gorllewin Pen-y-bont ar Ogwr 2018-2021 (Saesneg yn unig)  
Cynllun Gweithredu Rhwydwaith Clwstwr Gorllewin Pen-y-bont ar Ogwr 2017-20 (Saesneg yn unig) 

Yr hyn rydym yn gweithio arno

Cynllun Gweithredu Rhwydwaith Clwstwr Gorllewin Pen-y-bont ar Ogwr 2018-2021 (Saesneg yn unig)  

Yr hyn rydym wedi’i wneud eisoes

Cyflawnodd y rhwydwaith clwstwr nifer o amcanion yn ystod 2015/16 gan gynnwys:
Nyrs Clefyd Cronig ar gyfer cleifion sy'n gaeth i'w cartrefi er mwyn darparu dull cyfannol sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn tuag at reoli ac addysgu cleifion â morbidrwydd cronig.
Datblygu rôl ar gyfer fferyllydd clwstwr.
Mae meddyg teulu wedi cwblhau rhan 1 ac wedi cychwyn rhan 2 o gwrs RCGP i alluogi darparu gwasanaeth camddefnyddio sylweddau mewn clwstwr, gan symud cleifion i wasanaeth cymunedol.
Uwchsgilio nyrsys practis trwy hyfforddiant mân salwch.
Datblygu clinig gofal clwyfau dan arweiniad Nyrs Ardal.
Mwy o fynediad a chyfeirio at wasanaethau gwirfoddol trwy nodi hyrwyddwr trydydd sector ym mhob Practis.
Cefnogwyd y Prosiect Cartrefi Iach i ddarparu Gwasanaeth Gwaith Achos o fewn practisau i alluogi pobl hŷn i barhau i fyw'n annibynnol yn eu cartrefi eu hunain ac yn eu cymunedau lleol trwy wella eu hamodau tai.

Blaenoriaethau’r Clwstwr ar gyfer y dyfodol

Cynllun Gweithredu Rhwydwaith Clwstwr Gorllewin Pen-y-bont ar Ogwr 2018-2021 (Saesneg yn unig)