Neidio i'r prif gynnwy

Gogledd Cwm Cynon

 
Arweinydd y Clwstwr; Dr Owen Thomas  


Ein Cymuned

Mae 10% o boblogaeth Cymru yn byw yn Cwm Taf, yr ardal yw'r ail leiaf a'r ail fwyaf poblog yng Nghymru. Mae gan Gwm Cynon (adroddiadau Prif Swyddog Meddygol Cymru, data Iechyd Cyhoeddus Cymru) gyfraddau uchel o: amddifadedd cymdeithasol, materion iechyd meddwl, anabledd / morbidrwydd tymor hir, a nifer y tlodi / buddion a salwch cronig o ddiwydiant trwm blaenorol, yn enwedig mwyngloddio.

Arweinwy Rheolwr y Practis Hayley Rogers

Arweinydd Clinigol y Clwstwr
Dr Owen Thomas (Practis Meddygol Sant Ioan)
Owen.thomas4@wales.nhs.uk

Rheolwr y Clwstwr
Hayley Rogers (Practis Meddygol Foundry)
Hayley.rogers@wales.nhs.uk

Rheolwr Datblygu Gofal Sylfaenol
Angharad Pitt
Angharad.pitt@wales.nhs.uk 

Practisau Meddygon Teulu
Mae pedwar practis yn gweithredu yn ardal Clwstwr Gogledd Cynon.

Canolfan Feddygol Hirwaun 
Practis Meddygol Sant Ioan 
Meddygfa’r Parc 
Practis Meddygol Foundry 

Mae'r practisau Clwstwr wedi datblygu perthnasoedd cadarn ag asiantaethau partner sy'n cael ei adlewyrchu yn aelodaeth y Cyfarfodydd clwstwr sydd â chynrychiolaeth o'r disgyblaethau a'r sefydliadau canlynol:
Iechyd Cyhoeddus Cymru; Gwasanaethau Deintyddol; Fferyllwyr; Optometreg; Cydgysylltiad; MIND; Gofal a Thrwsio.

Cynlluniau ac Adroddiadau Clwstwr Unigol

Gogledd Cwm Cynon IMPT 2020-2023 (Saesneg yn unig)
Cynllun Gweithredu Rhwydwaith Clwstwr Gogledd Cwm Cynon 2017/20 (Saesneg yn unig)

Yr hyn rydym yn gweithio arno

Gogledd Cwm Cynon IMPT 2020-2023 (Saesneg yn unig)

Cynaliadwyedd gwasanaeth

Mae gweithredu’r ethos o ofal iechyd darbodus yn datblygu’r gweithlu i ‘wneud dim ond y gwaith a all dim ond y nhw ei wneud’. Yna, dylai’r lle gwaith roi mwy o foddhad gyda llai o bwysau gan wella graddfeydd recriwtio a chadw staff. Bydd modelau newydd o ofal sylfaenol yn cael eu harchwilio. Y canlyniad a gaiff ei ddymuno yw creu gwasanaethau gofal sylfaenol mwy cost effeithiol a chynaliadwy.

Mwy o wasanaethau ar gael yn y gymuned erbyn hyn

Ymgysylltu â’r Trydydd Sector ac asiantaethau eraill iechyd a gofal cymdeithasol. Comisiynu mentrau Clwstwr ar gyfer darparu gwasanaethau.

Cynnydd o ran darparu

Cynllunio’r Gweithlu: Mae’r ddau Glwstwr wedi cwblhau prosiect peilot chwe mis gyda Sgiliau Iechyd ac AaGIC i lywio’r gwaith o ddylunio pecyn cenedlaethol cynllunio’r gweithlu yn benodol ar gyfer Gofal Sylfaenol a chynhyrchu dau gynllun gweithlu – un ar gyfer y gogledd ac un ar gyfer y de. Mae’r cynlluniau hyn wedi sicrhau bod gan y Clystyrau fodelau gweithlu cynaliadwy a fydd wedi ystyried newidiadau a ragwelir i’r boblogaeth ac anghenion iechyd lleol. Caiff canlyniadau’r rhaglen beilot eu hystyried ar hyn o bryd gan AaGIC gyda’r bwriad o’i gyflwyno ledled Cymru.

Hyfforddiant: Mae hyfforddiant ‘Llywio Gofal’ yn cael ei ystyried gan Glwstwr De Cynon fel buddsoddiad posibl ar gyfer y flwyddyn nesaf er mwyn hyrwyddo gofal iechyd darbodus a rhagnodi cymdeithasol ac ategu rôl y Cydgysylltydd Lles sydd newydd ei benodi.

Gweithlu amlsgiliau:  Therapi Galwedigaethol - Mae’r swydd wedi cael ei gwneud yn un barhaol ac mae bellach yn gweithio mewn pedwar practis yng Ngogledd Cynon. Mae’r tîm wedi ehangu bellach i gynnwys tri Therapydd Galwedigaethol Band 6, sydd bellach yn gweithio ar draws Clwstwr Gogledd Cynon gan ryddhau’r gweithiwr Band 7 i symud i Dde Cynon a datblygu model ar gyfer de’r ardal.

Uwch-ymarferydd Nyrsio yng Ngogledd Cynon – Mae Uwch-ymarferydd Nyrsio wedi cael ei recriwtio gan y Clwstwr gydag arian llithriant yn cyllido’r hyfforddiant a’r cyfnod cynefino. Yn dilyn y cyfnod hwnnw, bydd y Practisau yn talu costau’r swydd a fydd, yn bennaf, i reoli’r Gwasanaethau Ychwanegol dan Gyfarwyddyd o ran Cartrefi Gofal ar ran y Practisau. Mae hyn yn arbrawf cyffrous o ran rhannu staff rhwng grŵp o bractisau.

Gwell mynediad

Fferyllwyr Clwstwr: Mae tri Fferyllydd Clwstwr bellach wedi’u canoli yn y Practisau ac yn ymgysylltu wyneb yn wyneb yn llawn ag ymgynghoriadau cleifion ac adolygu meddyginiaethau. Mae’r adran Fferylliaeth yn gwerthuso’r cynllun o ran dadansoddiad cost a budd ac yn anecdotaidd o adborth y practisau ac mae’r Fferyllwyr yn cynyddu capasiti ar gyfer meddygon teulu ac yn hyrwyddo model sgiliau cymysg. Mae rhai cyrsiau rhagnodi annibynnol wedi cael eu cwblhau bellach, gan ychwanegu gwerth at y rolau hyn. Mae Clystyrau’r De a ‘r Gogledd wedi ymrwymo cyllid Clwstwr i’r un lefel o wasanaeth ar gyfer 2019-20.

Monitro MIND yn ymarferol:  Mae therapyddion MIND yn darparu sesiynau o’r practisau yn gynnig ymyriadau byr ar gyfer pobl sy’n ymweld gydag arwyddion cynnar pryder ac iselder. Bydd y gwerthusiad terfynol yn anelu at ddangos bod yr ymyriad wedi atal y claf rhag ymweld â’r meddyg teulu gyda’r un broblem, gan osgoi’r patrwm rheolaidd o bresenoldeb. Bydd effaith cyfeiriadau gwasanaethau iechyd meddwl eraill yn cael eu hystyried hefyd. Mae Clwstwr De Cynon hefyd wedi ymrwymo i ail-gomisiynu’r gwasanaeth hwn drwy 2019-20.

Mwy o wasanaethau ar gael yn y gymuned erbyn hyn

Prosiect ‘Ymdopi’n Well’ Gofal a Thrwsio: Mae’r ymgysylltiad â phrosiect ‘Ymdopi’n Well’ Gofal a Thrwsio yn Ward Rithwir yn y Gogledd yn dangos yn eglur sut y gall gwaith amlasiantaeth ar draws sectorau gynorthwyo sefydliadau i gyrraedd targedau darparu gwasanaethau wrth wella canlyniadau i gleifion yr un pryd. Mae gan Gofal a Thrwsio gynrychiolaeth bellach yn y ddau gyfarfod Clwstwr Cynon.

Cydgysylltwyr Cymunedol: Mae cydgysylltwyr cymunedol yn bresennol ym mhob cyfarfod Clwstwr ac yn rheolaidd yn darparu ‘clinigau’ o Bractisau er mwyn ymgysylltu â chleifion i gynorthwyo gyda mentrau hybu iechyd a chyfeirio. Mae’r cydgysylltwyr cymunedol hefyd yn cyfrannu at y ward ‘rithwir' wythnosol amlddisgyblaethol yng Ngogledd Cynon.

Optometreg a Deintyddiaeth: Mae cynghorydd Optometreg y Bwrdd Iechyd yn aelod gweithgar o gyfarfodydd y Clwstwr ac felly’n hyrwyddo ffocws ‘Gofal Sylfaenol’ y grŵp. Mae cynrychiolydd rheoli a chlinigol wedi cael eu canfod yn ddiweddar a byddant yn dod i gyfarfodydd yn ôl yr angen.

Fferylliaeth Gymunedol: Cafwyd ymgysylltiad cadarnhaol eleni gyda chydweithwyr yn y maes Fferylliaeth Gymunedol, ac maent bellach yn dod i gyfarfodydd y Clwstwr ac maent wedi bod yn gadarnhaol o ran rhannu gwybodaeth a’r potensial i wella gweithio ar y cyd.

Yr hyn a gyflawnwyd gennym 2018-19

Mae pob practis yn cymryd rhan weithredol yn y model Ward Rhithwir gyda darpariaeth gwasanaeth integredig wedi cael ei sefydlu a gallu i ryngweithredu system glinigol drwy Vision Anywhere gyda thempledi wedi’u datblygu er mwyn hwyluso gwasanaethau a chydweithredu gwell wedi’u rhwydweithio.

Rownd derfynol yn y Gwobrau Practisau Cyffredinol 2018 i Dîm Practis Cyffredinol amlddisgyblaethol y Ward Rithwir.

Wedi recriwtio Uwch-ymarferydd Nyrsio i ddarparu’r Gwasanaethau Ychwanegol dan Gyfarwyddyd o ran Cartrefi Gofal ar draws y Clwstwr.

Gwerthuswyd gwasanaeth Nyrs Clwstwr lle y gwelwyd 400 o gleifion, gan arbed 152 o ymweliadau cartref gan feddygon teulu

Ymgysylltu â rhaglen beilot chwe mis gyda Sgiliau Iechyd ac AaGIC i ddatblygu a phrofi pecyn cynllunio’r gweithlu mewn Gofal Sylfaenol. Mae’r broses hon wedi esgor ar gynllun gweithlu ar gyfer y Clwstwr, a fydd yn cyfrannu at y cynllun trawsnewid.

Parhau’r prosiect gweithio cydweithredol gyda MIND y Cymoedd ar gyfer ymyriadau Monitro Ymarferol a ddarparwyd o bractisau clwstwr ar gyfer cleifion a nodwyd.

Ein cynlluniau ar gyfer 2019-20

Gwerthuso effaith y model Ward Rhithwir drwy gydol 2018-19

Parhau i gydweithredu â chydweithwyr mewn gofal eilaidd i ddatblygu’r llwybr thrombosis gwythiennau dwfn a chysylltiadau llwybr TG

Datblygu’r seilwaith TG a gallu i ryngweithredu ymhellach

Gwella rheolaeth gwybodaeth ar draws y clwstwr, gyda chydgytundebau yn eu lle

Archwilio’r posibiliadau o ffurfio corff cyfreithiol lle y gellir cynnal contractau a cheisio am grantiau i wella gwasanaethau cleifion

Parhau i gomisiynu gwasanaethau fferylliaeth y Clwstwr

Gwella’r nifer sy’n manteisio ar sgrinio mewn cydweithrediad ag Iechyd Cyhoeddus

Parhau’r bartneriaeth waith agos o lwyfan y ward rithwir a gwreiddio’r model ymhellach er mwyn sicrhau cydraddoldeb ar draws y Clwstwr.

Yr hyn rydym wedi’i wneud eisoes

Yr hyn yr ydym wedi’i wneud

Cwblhau a chyflwyno cynllun y clwstwr er mwyn iddo ystyried blaenoriaethau, sy’n cefnogi Cynllun Tymor Canolig Integredig y Bwrdd Iechyd, Cymru Iachach a’r Rhaglen Trawsnewid Genedlaethol

Cymryd rhan mewn cynllun peilot chwe mis gyda Sgiliau Iechyd ac AaGIC i ddatblygu a phrofi dull o gynllunio’r gweithlu yn y maes Gofal Sylfaenol.  Arweiniodd y broses hon at lunio cynllun gweithlu ar gyfer y Clwstwr ac mae’n bwydo i’r cynllun trawsnewid

Mae pob practis yn defnyddio’r model Ward Rithwir sydd â phroses sefydledig o ddarparu gwasanaethau integredig a system glinigol ryngweithredol drwy Vision Anywhere a datblygwyd templedi i hyrwyddo gwasanaethau rhwydweithio a chydweithredu gwell.

Cyrraedd rownd derfynol Gwobrau Ymarfer Cyffredinol 2018 gyda Thîm Ymarfer Cyffredinol amlddisgyblaethol y Ward Rithwir.

Recriwtio Uwch Ymarferydd Nyrsio a rennir i ddarparu Gwasanaethau Ychwanegol dan Gyfarwyddyd mewn Cartrefi Nyrsio ar draws y Clwstwr

Y Ward Rithwir

Ffordd newydd o weithio yw’r ‘ward rithwir’ a ddatblygwyd yng Nghanolfan Feddygol Sant Ioan, i gynorthwyo eu cleifion eu hunain ac i dderbyn atgyfeiriadau gan bractisau o fewn y clwstwr. Mae’r tîm amlddisgyblaethol o tua 10 aelod o staff, sy’n cynnwys meddyg teulu, nyrs ardal, fferyllydd, gweithiwr cymdeithasol, parafeddyg cymunedol, therapydd galwedigaethol, rheolwr a gwasanaethau’r trydydd sector yn cydweithio er mwyn gallu mynd â’r gwasanaethau at y cleifion ac osgoi eu hanfon i’r ysbyty mewn argyfwng.

Maent yn cyfarfod unwaith yr wythnos i drafod cleifion sy’n sâl neu’n agored i niwed a allai fod angen mwy o gymorth dwys gan y Tîm Gofal Sylfaenol er mwyn parhau i allu byw a gweithredu’n ddiogel yn y cartref.

Mae’r fenter yn rhyddhau amser meddygon teulu er mwyn iddynt allu canolbwyntio ar achosion meddygol cymhleth a chadw cleifion o’r ysbyty ac mae’n cefnogi’r Model Gofal Sylfaenol newydd drwy weithredu newid diwylliannol, ataliaeth a haenau risg er mwyn lleihau’r pwysau ar Ofal Sylfaenol ac Acíwt; gan wella gwaith y Tîm Amlddisgyblaethol mewn Gofal Sylfaenol a Sefydlogi Gofal Sylfaenol

Cafodd Uwch-ymarferydd Nyrsio ei recriwtio’n bennaf i reoli’r Gwasanaethau Gwella Gofal Cartref Uniongyrchol ar ran y Practisau.

Gweithlu Amlsgiliau:  Therapi Galwedigaethol – mae’r swydd bellach yn un barhaol ac yn llwyddiannus yn y pedwar Practis yng Ngogledd Cynon. Mae’r tîm bellach wedi ymestyn er mwyn cynnwys tri Therapydd Galwedigaethol Band 6 sydd bellach yn gweithio ar draws Clwstwr Gogledd Cynon

Prosiect ‘Rheoli’n Well’ Gofal a Thrwsio: Mae’r broses o ymgysylltu â Gofal a Thrwsio ar gyfer y Ward Rithwir yn dangos yn eglur sut y gall gwaith amlasiantaeth ar draws y sectorau gynorthwyo sefydliadau i gyrraedd targedau darparu gwasanaethau a gwella canlyniadau i gleifion ar yr un pryd. Mae gan Gofal a Thrwsio bellach gynrychiolwyr yn y ddau gyfarfod yng Nghlwstwr Cynon.

Cydlynwyr Cymunedol: bydd cydlynwyr cymunedol yn mynychu pob un o gyfarfodydd y Clwstwr ac yn darparu ‘clinigau’ rheolaidd mewn Practisau er mwyn ymgysylltu â chleifion a chynorthwyo mentrau hybu iechyd a chyfeirio. Mae’r Cydlynwyr cymunedol hefyd yn cyfrannu at y ward ‘rithwir’ amlddisgyblaethol wythnosol yng Ngogledd Cynon.

Clinig Diabetes Cymunedol: Yn cefnogi’r broses o ddatblygu clinigau canolraddol a grwpiau cymorth ar ffurf Clinig Diabetes Cymunedol, ac yn darparu gwasanaethau sy’n nes at y cartref, lleihau amseroedd aros a gwella profiad a chanlyniadau i gleifion.

Beth nesaf?

Archwilio’r posibilrwydd o ffurfio endid cyfreithiol er mwyn gallu creu contractau a gwneud cais am grantiau a buddsoddi mewn gwasanaethau i gleifion a’u gwella

Ymchwilio i Lwybrau thrombosis gwythiennau dwfn (DVT) gydag adran Batholeg Cwm Taf Morgannwg

Datblygu seilwaith a dulliau rhyngweithredu TG ymhellach

Gwella dulliau llywodraethu gwybodaeth ar draws y clwstwr, gan sefydlu cytundebau ar y cyd

Parhau i weithio mewn partneriaeth agos drwy gyfrwng y ward rithwir a sefydlu’r model ymhellach er mwyn sicrhau tegwch ledled y Clwstwr.

Blaenoriaethau’r Clwstwr ar gyfer y dyfodol

Datblygu Gofal Sylfaenol Cynaliadwy o ddulliau aml-sgiliau i gynnwys gwerthuso cynlluniau peilot Wardiau Rhithwir ac Uwch Ymarferwyr Brys.
Archwilio modelau o Ymgynghoriadau Grŵp.