Neidio i'r prif gynnwy

Gogledd Bont ar Ogwr

 
Arweinydd y Clwstwr: Dr Geoff Smith

 

Practisau Cyffredinol yng Ngogledd Pen-y-bont ar Ogwr 
Mae rhwydwaith Gogledd Pen-y-bont ar Ogwr yn un o’r tair ardal sy’n rhan o rwydwaith cymunedol ym Mhen-y-bont ar Ogwr.  Ceir wyth practis ar waith yn ardal clwstwr Gogledd Pen-y-bont ar Ogwr

Meddygfa Bron y Garn 
Practis Cwm Garw 

Meddygfa Llynfi  
Meddygfa Nantymoel 
Meddygfa New Street
Meddygfa Bro Ogwr 
Meddygfa Tynycoed  
Practis Woodlands

Mae'r clwstwr yn gwasanaethu poblogaeth o 51,251 mewn ardaloedd gwledig a threfol gyda phocedi o amddifadedd difrifol. Mae gostyngiad sylweddol yn y disgwyliad oes iach yn bodoli ar gyfer Gwrywod a Benywod rhwng Cwm Llynfi (a wasanaethir gan Woodlands, Bron Y Garn a Meddygfeydd Llawfeddygaeth Llynfi) a thrigolion cyfagos Pen-y-bont ar Ogwr, sef 21.5 mlynedd a 16.2 mlynedd yn y drefn honno gan roi rhyw syniad o'r heriau sy'n wynebu. darpariaeth gofal iechyd yn y meysydd hyn.
Mae Rhwydwaith Clwstwr Gogledd Pen-y-bont ar Ogwr yn cynnwys clwstwr o wyth meddygfa.
Mae ystâd y Rhwydwaith Clwstwr yn cynnwys wyth prif bractis, tair meddygfa gangen ac un practis dosbarthu. Mae un practis wedi'i leoli mewn ward wedi'i haddasu yn Ysbyty Maesteg. Mae pedair practis yn ymwneud â hyfforddiant meddygon teulu ac mae un practis yn hyfforddi myfyrwyr meddygol 5ed flwyddyn.
Mae ardal Rhwydwaith Clwstwr y Gogledd yn cynnwys naw Cartref Nyrsio / Preswyl ac un Ysbyty Cymunedol ym Maesteg. Mae 13 fferyllfa gymunedol a phum practis deintyddol.

Cynlluniau ac Adroddiadau Clwstwr Unigol

Cynllun Gweithredu Rhwydwaith Clwstwr Gogledd Pen-y-bont ar Ogwr 2018-2021 (Saesneg yn unig)  

Yr hyn rydym yn gweithio arno

Gwella ansawdd atgyfeiriadau dermatoleg meddygon teulu ag amheuaeth o ganser y croen trwy hyfforddi meddygon teulu i ddefnyddio Dermatosgopi.
Gwella a chynyddu'r defnydd o deledermatoleg ddigidol i leihau amseroedd aros dermatoleg.
Parhau i gomisiynu gwasanaeth cwnsela lleol gyda darparwr trydydd parti ac ystyried nifer cynyddol o sesiynau i ateb y galw neu therapïau amgen.
Cefnogi datblygiad a gweithrediad rhaglen asesu risg clefyd cardiofasgwlaidd.
Datblygu hyfforddwr ffordd o fyw i ddarparu sesiynau rheoli pwysau a gweithgaredd corfforol i bobl a nodwyd, ac sy'n barod, i ddefnyddio'r dull hwn o leihau risg CVD.
Gwella cyfathrebu a rhannu arfer gorau ar draws y clwstwr trwy gyflwyno Skype for Business.
Gwella ansawdd a strwythur monitro clefydau cronig mewn Gofal Sylfaenol, yn enwedig mynediad ar gyfer gwasanaethau rheoli clefydau cronig nad ydynt yn acíwt ymysg cleifion sy'n gaeth i'w cartrefi.

Yr hyn rydym wedi’i wneud eisoes

Gwell mynediad i wasanaethau iechyd meddwl a lles trwy ddarparu gwasanaeth cwnsela clwstwr lleol.
Mynd ymlaen â datblygu gwasanaeth cyhyrysgerbydol wedi'i gyfarparu â uwchsain a fydd yn gwella ac yn lleddfu'r pwysau ar wasanaethau gofal eilaidd.
Sgiliau gwell Nyrsys Ymarfer mewn hyfforddiant mân salwch, gan ryddhau meddygon teulu ar gyfer rheoli achosion yn fwy cymhleth.
Un o'r safleoedd mabwysiadu cynnar cyntaf ar gyfer gofal rhagweld
Adnabod a rheoli cleifion anadlol yn rhagweithiol yn gynnar. Cyflwyno Profi CRP pwynt gofal. Gweithio ar y cyd â fferyllydd gwrthficrobaidd Rhwydwaith y Gogledd i ddatblygu protocolau a chanlyniadau y cytunwyd arnynt.
Cefnogodd y fferyllydd Rhwydwaith Gogledd Gwrthficrobaidd arbenigol (ABM Pathfinder) i ddatblygu ac ymgymryd â dull rhaglen i wella stiwardiaeth gwrthficrobaidd.
Gwell cyfathrebu ac integreiddio gyda'r trydydd sector.
Mwy o bobl yn sgrinio coluddyn yn lleol ac o ganlyniad yn gwella canfod canser y coluddyn yn gynnar.

Blaenoriaethau’r Clwstwr ar gyfer y dyfodol

Cynllun Gweithredu Rhwydwaith Clwstwr Gogledd Pen-y-bont ar Ogwr 2018-2021 (Saesneg yn unig)