Neidio i'r prif gynnwy

Dwyrain bont ar Ogwr

 
Arweinydd y Clwstwr:  Dr Ian O'Connor

 

Practisau Meddygon Teulu yn Nwyrain Pen-y-bont ar Ogwr 
Mae rhwydwaith Dwyrain Pen-y-bont ar Ogwr yn un o’r tair ardal sy’n rhan o rwydwaith cymunedol ym Mhen-y-bont ar Ogwr.  Ceir pump phractis ar waith yn ardal clwstwr Gogledd Pen-y-bont ar Ogwr.

Y Feddygfa Newydd (Pencoed) 
Ymarfer Grwp Pen-y-bont ar Ogwr
Meddygfa Oaktree 
Tŷ Riversdale 
Y Ganolfan Feddygol Pencoed 

Mae Rhwydwaith Clwstwr Dwyrain Pen-y-bont ar Ogwr yn cynnwys clwstwr o bum meddygfa teulu, pump ohonynt yn bractisau hyfforddi. Mae ystâd rhwydwaith y clwstwr yn cynnwys chwe phrif feddygfa ac un gangen. Mae 13 fferyllfa gymunedol, 14 practis deintyddol, chwe chartref preswyl a thri chartref nyrsio. Rydym yn gwasanaethu poblogaeth o 70,464 mewn amgylchedd trefol yn bennaf. Mae nodweddion penodol ein poblogaeth yn unol â chyfartaledd Cymru. Mae nifer y cleifion yn cynyddu oherwydd ein lleoliad o amgylch coridor yr M4 gyda phoblogaeth sy'n heneiddio. Mae yna boblogaeth amlddiwylliannol gynyddol ac mae amddifadedd yn fwy na chyfartaledd Cymru ac mae'r clwstwr yn profi anghenion cymdeithasol cynyddol. Yn gyffredinol, mae nifer yr achosion o glefyd cronig ychydig yn is nag ardaloedd eraill ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Pecyn Cymorth Iechyd a Lles Menter Gymdeithasol Cymru ar gyfer Meddygon Teulu Cyffredinol

Cynlluniau ac Adroddiadau Clwstwr Unigol

Cynllun Gweithredu Rhwydwaith Clwstwr Dwyrain Pen-y-bont ar Ogwr 2018-21 (Saesneg yn unig)  
Cynllun Gweithredu Rhwydwaith Clwstwr Dwyrain Pen-y-bont ar Ogwr 2017-20  (Saesneg yn unig)

Yr hyn rydym yn gweithio arno

Cynllun Gweithredu Rhwydwaith Clwstwr Dwyrain Pen-y-bont ar Ogwr 2018-21 (Saesneg yn unig) 

Yr hyn rydym wedi’i wneud eisoes

Cyflawnodd y rhwydwaith clwstwr nifer o amcanion eraill yn ystod 2015/16 gan gynnwys:
Yn darparu gwasanaethau fasectomi ar ran y clwstwr ar gyfer poblogaeth Abertawe Bro Morgannwg
Gwell darpariaeth imiwneiddio o'r tŷ trwy'r Gwasanaeth Nyrsio Dosbarth
Gwell mynediad i wasanaethau iechyd meddwl a lles trwy ddarparu gwasanaeth cwnsela Iechyd Meddwl Haen 1 lleol.
Gwell dealltwriaeth o anghenion y boblogaeth, trwy dreialu Prawf Ffrindiau a Theuluoedd Prosiect SNAP 11 Arolwg Teulu a Chyfeillion (SNAP 11)  
Mwy o fynediad a chyfeiriadau i gefnogi hunanofal ac annibyniaeth trwy hyrwyddwyr y trydydd sector a datblygu gwefan newydd http://www.pybhealth.com a ddyluniwyd i rymuso cleifion i fod yn fwy gwybodus am faterion iechyd cyn iddynt weld eu meddyg teulu.

Blaenoriaethau’r Clwstwr ar gyfer y dyfodol

Cynllun Gweithredu Rhwydwaith Clwstwr Dwyrain Pen-y-bont ar Ogwr 2018-21 (Saesneg yn unig)