Neidio i'r prif gynnwy

De Cwm Cynon

 
Arweinydd y Clwstwr; Dr Jennifer Lewis-Jones


Arweinwy Rheolwr y Practis Graeme Hunter

Arweinydd Clinigol y Clwstwr
Dr Jennifer Lewis-Jones (Meddygfa Rhos House)
Jennifer.lewis-jones@wales.nhs.uk  
 

Rheolwr y Clwstwr
Graeme Hunter (Canolfan Feddygol Cwm Cynon)
Graeme.hunter@wales.nhs.uk  
 

Rheolwr Datblygu Gofal Sylfaenol
Angharad Pitt
Angharad.pitt@wales.nhs.uk 

Practisau Meddygon Teulu 
Mae chwech practis yn gweithredu yn ardal Clwstwr De Cynon.

Meddygfa Abercwmboi 
Meddygfa Cwmaman 
Canolfan Feddygol Cwm Cynon 
Meddygfa Rhos House 
Canolfan Feddygol Penrhiwceiber 
Canolfan Feddygol Abercynon 

Ein Cymuned

Mae 10% o boblogaeth Cymru yn byw yn Cwm Taf, yr ardal yw'r ail leiaf a'r ail fwyaf poblog yng Nghymru. Mae gan Gwm Cynon (adroddiadau Prif Swyddog Meddygol Cymru, data Iechyd Cyhoeddus Cymru) gyfraddau uchel o: amddifadedd cymdeithasol, materion iechyd meddwl, anabledd / morbidrwydd tymor hir, a nifer y tlodi / buddion a salwch cronig o ddiwydiant trwm blaenorol, yn enwedig mwyngloddio
Mae'r practisau Clwstwr wedi datblygu perthnasoedd cadarn ag asiantaethau partner sy'n cael ei adlewyrchu yn aelodaeth y Cyfarfodydd clwstwr sydd â chynrychiolaeth o'r disgyblaethau a'r sefydliadau canlynol: Iechyd Cyhoeddus Cymru; Gwasanaethau Deintyddol; Fferyllwyr; Optometreg; Cydgysylltiad; MIND; Gofal a Thrwsio.

Cynlluniau ac Adroddiadau Clwstwr Unigol

De Cynon IMPT tair blynedd 2020-2023 (Saesneg yn unig)
Cynllun Gweithredu Rhwydwaith Clwstwr Cwm De Cynon 2017/20 (Saesneg yn unig)

Yr hyn rydym yn gweithio arno

Cynllun peilot prosiect Cyflwr Cyn-diabetes gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru

Bydd cynllun peilot y prosiect yn dechrau ym mis Chwefror 2020 yn Ne Cynon gan ganolbwyntio ar y cyflwr cyn-diabetes. Bydd Cam 1 yn canolbwyntio ar ganfod unigolion sydd ar gofrestr practis meddygon teulu sydd wedi cael canlyniad prawf gwaed HbA1c o’r blaen sy’n golygu eu bod yn y cyflwr ‘cyn-diabetes’ ac felly mewn mwy o berygl o ddatblygu diabetes mellitus math 2.

Ar ôl derbyn gwahoddiad i gael prawf gwaed arall os bydd angen, gwahoddir pob unigolyn rhwng 18 a 74 oed nad yw ar y gofrestr diabetig ond o fewn yr ‘ystod cyn-diabetes’ HbA1c i’r practis i gael ymgynghoriad byr strwythuredig am 20 munud gyda Gweithiwr Cymorth Gofal Iechyd band 3 sydd wedi cael hyfforddiant ychwanegol ar gyflwr cyn-diabetes, maetheg a rhoi cyngor ar weithgarwch corfforol. Bydd hefyd yn mesur taldra, pwysau, a phwysedd gwaed yn ystod yr ymgynghoriad.

Cysylltir â chleifion eto 12 mis ar ôl yr ymgynghoriad i gynnig prawf HbA1c arall ac apwyntiad dilynol gyda gweithiwr cymorth gofal iechyd. Gwneir y mesuriadau eto a thrafodir unrhyw newidiadau mewn ffordd o fyw. Bydd partneriaid academaidd yn cynorthwyo’r broses o werthuso profiad a chanlyniadau cleifion.

Canolfan Gofal Sylfaenol Aberpennar – Bydd cyfleuster gwerth £4 miliwn a adeiladwyd yn bwrpasol yn Aberpennar yn gartref modern i ddau bractis meddyg teulu, sef Canolfan Feddygol Cwm Cynon a Meddygfa Rhos House, a darperir ystod o wasanaethau hefyd gan Nyrsys Ardal ac Ymwelwyr Iechyd.  Bydd amgylchedd y ganolfan gofal sylfaenol newydd yn addas i ddarparu gwasanaethau cynaliadwy diogel a modern ac o gymorth i wella’r broses o recriwtio a chadw staff sylfaenol a chymunedol amlbroffesiynol a medrus.

Hyrwyddo Sgrinio Coluddion Cymru er mwyn cynyddu nifer y cleifion sy’n cymryd rhan, mewn partneriaeth â Cancer Research UK ac Iechyd Cyhoeddus Cymru

Ystyrir hyfforddiant mewn Llywio Gofal fel buddsoddiad posibl ar gyfer y flwyddyn nesaf er mwyn hyrwyddo gofal iechyd darbodus a phresgripsiynu cymdeithasol gan ategu rôl Cydlynydd Llesiant y clwstwr

Llwybrau presgripsiynu cymdeithasol, therapydd galwedigaethol a llywio gofal gyda’r tîm amlddisgyblaethol sy’n ehangu yn unol â chynllun y gweithlu a ddatblygwyd yn ystod Hydref 2018, gan sefydlu blaenoriaethau a swyddi newydd ar gyfer y dyfodol

Archwilio strategaethau i ymgysylltu â’r gymuned a’r posibilrwydd i Grŵp Cyfranogiad Cleifion y Clwstwr hyrwyddo cyd-gynhyrchu o ran datblygiad cymunedol

Datblygu rhaglenni a llwybrau cymorth i gleifion ymhellach er mwyn iddynt gynnwys ffibromyalgia, Rhaglenni Addysg i Gleifion, cyflwr cyn-diabetes a gordewdra

Archwilio’r posibiliadau ar gyfer cymorth i bobl ifanc a chymorth iechyd meddwl gyda phartneriaid yn y trydydd sector.

Datblygu seilwaith a dulliau rhyngweithredu TG, gan gynnwys prosesau rhannu data cadarn

Yr hyn a gyflawnwyd gennym 2018-19

Cwblhawyd a chyflwynwyd cynllun trawsnewid

Comisiynwyd gwasanaeth gan Interlink am Gydgysylltydd Lles ar gyfer cyfeirio, eirioli a dibenion

Datblygu Cymunedol.

Gogledd a De Cynon

Gwerthuswyd gwasanaeth Nyrs Clwstwr lle y gwelwyd 400 o gleifion, gan arbed 152 o ymweliadau cartref gan feddygon teulu

Ymgysylltu â rhaglen beilot chwe mis gyda Sgiliau Iechyd ac AaGIC i ddatblygu a phrofi pecyn cynllunio’r gweithlu mewn Gofal Sylfaenol. Mae’r broses hon wedi esgor ar gynllun gweithlu ar gyfer y Clwstwr, a fydd yn cyfrannu at y cynllun trawsnewid.

Parhau’r prosiect gweithio cydweithredol gyda MIND y Cymoedd ar gyfer ymyriadau Monitro Ymarferol a ddarparwyd o bractisau clwstwr ar gyfer cleifion a nodwyd.

Ein cynlluniau ar gyfer 2019-20

Rhagnodi cymdeithasol, therapydd galwedigaethol a llwybrau ‘llywio gofal’ gyda’r tîm amlddisgyblaethol sy’n ehangu yn unol â’n cynllun gweithlu a ddatblygwyd yn ystod hydref 2018, sefydlu blaenoriaethau’r dyfodol a rolau newydd.

Parhau â gwasanaethau MIND a fferylliaeth y Clwstwr.

Dechrau sesiynau addysgiadol gan ddefnyddio sesiynau CAPET mewnol.

Gwella’r nifer sy’n manteisio ar sgrinio mewn cydweithrediad ag Iechyd Cyhoeddus.

Archwilio strategaethau ymgysylltu cymunedol a’r potensial ar gyfer Cyfarwyddyd Polisi Cynllunio Clwstwr er mwyn hwyluso cyd-gynhyrchu mewn datblygu cymunedol; gyda chefnogaeth partneriaid y trydydd sector.

Datblygu rhaglenni a llwybrau cefnogaeth cleifion ymhellach, i gynnwys: Fibromyalgia, Rhaglenni Addysg i Gleifion, cyn-diabetes a gordewdra.

Archwilio posibiliadau cymorth i bobl ifanc ac iechyd meddwl, gyda phartneriaid y trydydd sector.

Datblygu seilwaith TG a’r gallu i ryngweithio.

Gwella rheoli gwybodaeth ar draws y clwstwr, gyda chydgytundebau ar waith.

Cyfathrebu a mentrau hyrwyddo.

Yr hyn rydym wedi’i wneud eisoes

Fferyllwyr Clwstwr Mae dau Fferyllydd Clwstwr llawn amser bellach wedi'u hymgorffori yn yr Arferion ac yn cymryd rhan weithredol mewn ymgynghoriadau cleifion wyneb-yn-wyneb ac adolygiadau meddyginiaeth. Mae'r adran Fferylliaeth yn gwerthuso'r cynllun o ran dadansoddiad cost a budd ac yn anecdotaidd o adborth ymarfer mae'r Fferyllwyr yn cynyddu capasiti ar gyfer y Meddygon Teulu ac yn hyrwyddo model sgiliau cymysg. Yn ddiweddar, mae'r Clwstwr wedi recriwtio un Fferyllydd Clwstwr ychwanegol i gynyddu'r tîm i dri Fferyllydd llawn amser.

Trefniadau llywodraethu clwstwr Cytunwyd ar delerau swyddfa a bydd swyddogion yn cael eu hethol yn flynyddol. Cylch gorchwyl y Clwstwr i gynnwys y penderfyniad.

Blaenoriaethau’r Clwstwr ar gyfer y dyfodol

Datblygu Gofal Sylfaenol Cynaliadwy o ddulliau aml-sgiliau i gynnwys gwerthuso cynlluniau peilot Wardiau Rhithwir ac Uwch Ymarferwyr Brys.
Archwilio modelau o Ymgynghoriadau Grŵp.