Neidio i'r prif gynnwy

Cwm Rhondda

 
Arweinydd y Clwstwr Dr Bikram Choudhary

Arweinwy Rheolwr y PractisLindsey Sandhu

Rheolwr Datblygu Gofal Sylfaenol/Cymorth Clwstwr BIP Cwm Taf – Caitlin Jacob  Rhif ffôn. 01685  351341
Mae Clwstwr Gofal Sylfaenol Rhondda yn gwasanaethu oddeutu 89,000 o gleifion.

Ceir cynrychiolwyr o Iechyd Cyhoeddus Cymru, Deintyddion, Fferyllwyr ac Optometryddion ynghyd â chydgysylltydd cymunedol, aelodau o’r 3ydd sector a’r Awdurdod Lleol mewn cyfarfodydd er mwyn sicrhau gwaith amlddisgyblaeth ar draws Gofal Sylfaenol, Cymunedol a Chymdeithasol. 

Practisau Cyffredinol yn Iechyd Cwm Rhondda
Ceir un Deuddeg practis sy’n gweithredu yn ardal glwstwr Iechyd Cwm Rhondda.  Rheolir dau bractis yn uniongyrchol gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf. 

Canolfan Feddygol Forest View 
Meddygfa New Tynewydd 
Meddygfa Dewi Sant  
Meddygfa Llwynypia 
Meddygfa St. Andrews  
Meddygfa Dewinton Fields 
Meddygfa Penygraig 
Canolfan Feddygol Pont Newydd 
Meddygfa Tylorstown 
Meddygfa Maerdy/Glynrhedynog  
Meddygfa Park Lane 
Meddygfa Cwm Gwyrdd 

Cynlluniau ac Adroddiadau Clwstwr Unigol

Mae’r clwstwr cyfan yn rhan o ddatblygu Cynlluniau’r Clwstwr drwy wneud awgrymiadau, trafod a chynllunio prosesau datblygu newydd, a wneir fel arfer mewn cyfarfodydd clwstwr.  Bydd Arweinwyr y Clwstwr yn ysgrifennu Cynllun y Clwstwr ar ran y Clwstwr.
Clwstwr Cwm Rhondda IMTP 2020-2023 (Saesneg yn unig)
Cynllun Gweithredu Rhwydwaith Clwstwr Cwm Rhondda 2017/20  (Saesneg yn unig)

Yr hyn rydym yn gweithio arno

Llywio’r Llwybr Gofal: Mae’r Clwstwr wedi buddsoddi mewn hyfforddi staff rheng flaen er mwyn rhoi sgiliau a gwybodaeth ychwanegol iddynt allu cymryd camau pendant i gyfeirio cleientiaid at y gwasanaeth mwyaf priodol sydd ar gael ar eu cyfer.  Y partneriaid yw Fferyllfeydd Cymunedol, Optometryddion, Ffisiotherapi, Interlink (Cydlynydd Llesiant), Cadw’n Iach yn y Gwaith, Un Pwynt Mynediad at Wasanaethau Cymdeithasol.

Caiff Gwefan a Safleoedd Cyfryngau Cymdeithasol Rhondda Docs eu defnyddio ar gyfer recriwtio a rhannu gwybodaeth am brosiectau’r clwstwr a chyfleu negeseuon iechyd cyhoeddus.

Fforwm Fferyllfeydd Clwstwr y Rhondda: Mae gan Glwstwr y Rhondda nifer helaeth o Bractisau meddygon teulu a Fferyllfeydd Cymunedol (12 a 27 yn y drefn honno). Bu’n her ceisio trefnu cyfarfodydd Clwstwr ble y gallai pob Practis Meddyg Teulu a fferyllfa gymunedol gael lle wrth y bwrdd, ynghyd â’r sector optometreg, y sector deintyddol, y trydydd sector a’r awdurdod lleol. Er mwyn hyrwyddo mwy o gydweithio, mae cynrychiolwyr o fferyllfeydd y Rhondda yn cyfarfod cyn prif gyfarfod y clwstwr i drafod materion sy’n berthnasol i’r clwstwr, gan gynnwys blaenoriaethau a phrosiectau’r clwstwr. Mae diweddariad gan fforwm fferyllfeydd cymunedol y Rhondda bellach yn eitem sefydlog ar agenda prif gyfarfod y clwstwr Gofal sylfaenol. Mae Fforwm Fferyllfeydd y Clwstwr wedi’i sefydlu yn y Rhondda ers mis Tachwedd 2019. Yn y cyfnod byr hwn rydym eisoes yn gweld manteision mwy o gydweithio a gwell cysylltiadau.  Cydnabuwyd hyn gan Fferylliaeth Gymunedol Cymru fel cam cadarnhaol o ran cydweithio.

Fferyllfeydd y Clwstwr. Mae’r Clwstwr yn parhau i ariannu 5 fferyllydd amser llawn i weithio mewn practisau.  Fel rhan o’r gwaith ceir adolygiadau o ddefnyddio amryw o gyffuriau / meddyginiaethau cleifion y gellid eu cynnal dros y ffôn, wyneb yn wyneb, mewn cartrefi gofal a gyda cleifion sy’n gaeth i’r tŷ.  Mae llawer o’r practisau bellach yn cyflogi’r fferyllwyr yn uniongyrchol.

Atgyfeirio at Slimming World. Mae Clwstwr y Rhondda wedi prynu Talebau Slimming World er mwyn i feddygon teulu, nyrsys practis a gweithwyr iechyd proffesiynol eraill allu eu rhoi i gleifion sy’n bodloni’r meini prawf cymhwysedd (BMI o 35 ac uwch). Mae’r daleb yn galluogi’r claf i fynychu grŵp Slimming World am 12 wythnos am ddim.

Grow Rhondda Datblygodd y Clwstwr raglen garddio 8 wythnos i gleifion sy’n teimlo’n ynysig, yn dioddef rhywfaint o orbryder neu iselder, mewn cydweithrediad â Siediau Dynion Treorci. Diwygiwyd fformat Grow Rhondda er mwyn i bartneriaid y trydydd sector allu atgyfeirio cleifion.  Mae’r grŵp wedi’i leoli yng ngerddi’r ysbyty cymunedol lleol, gan wella’r amgylchedd i gleifion a staffMae’r grŵp hefyd wedi sefydlu tudalen Facebook i rannu awgrymiadau garddio a chefnogi ei gilydd y tu allan i’r sesiynau wythnosol.

Cydweithio â’r Trydydd Sector. Mae gan Glwstwr y Rhondda gysylltiadau cryf â’r tri Cydlynydd Llesiant sydd wedi’u lleoli mewn Practisau meddygon teulu ar sail rota.  Rôl y Cydlynydd Llesiant yw atgyfeirio cleifion at wasanaethau yn y gymuned sy’n eu cynorthwyo i roi sylw i unrhyw faterion sy’n effeithio ar eu hiechyd a llesiant.

Yr hyn rydym wedi’i wneud eisoes

Prosiect Cartref Nyrsio/Preswyl – Mae’r clwstwr wedi ad-drefnu nifer y practisau meddygon teulu sy’n ymweld ag unrhyw un cartref nyrsio neu breswyl.  Drwy neilltuo dim ond un neu ddau bractis i gartref, yn dibynnu ar nifer y preswylwyr, mae’r clwstwr wedi gwella’r cyfathrebu rhwng y meddyg teulu â’r cartref sydd bellach yn delio â llai o bractisau meddygon teulu a gwahanol systemau, megis archebu presgripsiynau amlroddadwy.

Monitro Gweithredol MIND - Rhaglen seico-addysgol hunangyfeiriedig yw Monitro Gweithredol gyda 5 ymyrraeth wyneb yn wyneb dros gyfnod o 8 wythnos, sef cyfanswm o 2.25 awr o gymorth wyneb yn wyneb. Cynigiwyd y gwasanaeth i bobl sy’n dod i weld meddygon teulu gydag amryw o symptomau sy’n gysylltiedig â phroblemau iechyd meddwl cyffredin, megis rhywfaint o orbryder, iselder, straen a phryder a diffyg hyder a hunan-barch.

Ymarferion Parkrun – Mewn partneriaeth rhwng Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol (RCGP) â Parkrun UK, anogir practisau i ddatblygu cysylltiadau agos â’r Parkrun lleol. Mae pob practis yn y Rhondda wedi cofrestru i fod yn bractis Parkrun.

Penodi swyddog cyfathrebu ar gyfer y clwstwr i hyrwyddo gweithio a byw yn y Rhondda

Sesiynau addysgol i Nyrsys a Fferyllwyr Cymunedol Meddygon Teulu ar symptomau Canser yr Ysgyfaint.

Hyfforddi staff – Yn ogystal â hyfforddiant mewn Llywio Gofal, mae’r staff gweinyddol wedi derbyn hyfforddiant mewn Optimeiddio Llif Gwaith, Crynhoi, Terminoleg Feddygol a Chodau Read fesul clwstwr.

Gwella sgiliau Gweithwyr Cymorth Gofal Iechyd a Nyrsys. Cynhaliodd y clwstwr adolygiad o sgiliau ei Weithwyr Cymorth Gofal Iechyd a Nyrsys practis gan ddatblygu cynllun hyfforddi i wella sgiliau’r staff yn unol ag egwyddorion Gofal Iechyd Darbodus

Datblygu Hyrwyddwyr Brechiad Rhag y Ffliw ym mhob practis i hyrwyddo’r broses o imiwneiddio cleifion

Prosiect Recriwtio a Chadw.  Mae’r gwaith hwn wedi’i gwblhau bellach.  Anfonwyd yr adroddiad terfynol i bob rhan o’r clwstwr a chafwyd trafodaeth ar y canlyniadau a datblygwyd cynllun i weithredu’r rhain.

Ffisio Cyswllt Cyntaf. Treialodd y clwstwr gynllun i ddarparu ffisiotherapydd mewn 2 bractis meddyg teulu i weld cleifion sydd â phroblemau cyhyrysgerbydol acíwt.  Nod y cynllun peilot oedd profi’r broses o gael darparwyr gofal iechyd eraill yn gweithio yn y practis fel rhan o’r tîm gofal sylfaenol.  Cafwyd canlyniadau cadarnhaol iawn o ran yr effaith yr oedd cael ffisiotherapydd yn gweithio o fewn y practis yn ei chael ar fynediad.  Mae gan 4 practis bellach ffisiotherapydd sy’n gweithio yn y practis yn rheolaidd ac mae practisau eraill yn ymchwilio i’r model ar hyn o bryd.

Blaenoriaethau’r Clwstwr ar gyfer y dyfodol

Rydym wedi nodi’r meysydd allweddol canlynol i’w blaenoriaethu rhwng 2020 a 2023 er mwyn gwella canlyniadau iechyd a llesiant ein poblogaeth yn y dyfodol:

Gordewdra

Pum Ymddygiad Iach

Iechyd Meddwl

Poen CronigYn ogystal â:

Chefnogi cynaliadwyedd gwasanaethau Ymarfer Cyffredinol a Gofal Sylfaenol eraill.

Gwella dulliau cyfathrebu, llwybrau atgyfeirio, rhyddhau a chynllunio gofal Gofal Sylfaenol a Gofal Eilaidd.

Datblygu ymhellach y broses o weithio mewn partneriaeth â chontractwyr gofal sylfaenol a sefydliadau’r sector gwirfoddol.  Mae hyn yn cynnwys llwybrau atgyfeirio cydgysylltiedig

Cynyddu ymwybyddiaeth cleifion o gymorth iechyd a llesiant – gan gynnwys adnoddau hunangymorth, cyfeirio at wybodaeth a datblygu llwybrau eglur.