Neidio i'r prif gynnwy

Dinas a De Caerdydd


Arweinydd y Clwstwr Dr Steven Short


Practisau Cyffredinol yn Iechyd Dinas a De Caerdydd
Ceir saith practis sy’n gweithredu yn ardal glwstwr Iechyd Dinas a De Caerdydd.

Meddygfa Bae Caerdydd 
Canolfan Iechyd Butetown 
Canolfan Iechyd Grangetown 
Practis Saltmead 
Practis Meddygol Grange  
Canolfan Feddygol Clare Road 
Meddygfa Dr Anwar 

Cynlluniau ac Adroddiadau Clwstwr Unigol
Cynllun Gweithredu Rhwydwaith Clwstwr Dinas a De Caerdydd Medi 2017 / 2020 (Saesneg yn unig)

Yr hyn rydym yn gweithio arno

Mae gan ein Clwstwr y mynychder uchaf o Diabetes yng Nghaerdydd, os nad Cymru gyfan. Mae hyn yn adlewyrchiad o gyfansoddiad demograffig ein hardal, dewisiadau ffordd o fyw ein claf a'u hymddygiad sy'n ceisio iechyd. Gyda chymorth gofal eilaidd, nodwyd bod angen penodi Nyrs Arbenigol Diabetig i weithio ar draws y Clwstwr. Y weledigaeth oedd bod gan y nyrsys, ynghyd â darparu ymrwymiad gwasanaeth arbenigol rôl addysgol a mentora i alluogi, yn y dyfodol, ymarfer nyrsys yn y Clwstwr i ddatblygu’r sgiliau ac sy’n angenrheidiol i ddelio â baich afiechyd cynyddol Diabetes. Yn annisgwyl rydym wedi cael rhai materion recriwtio ac mae disgwyl i ni ail-gyfweld nes i ni ddod o hyd i'r ymgeisydd mwyaf addas.

Yr hyn rydym wedi’i wneud eisoes

Ganed y Ffair Glwstwr allan o'r Ffair Iechyd Cymunedau Ethnig Lleiafrifol Blynyddol. Fe wnaethom benderfynu dod â'r cysyniad hwn a'i gyflwyno'n lleol a chychwyn y digwyddiad ar lefel Clwstwr gan ystyried y rhwystrau i gael mynediad at ofal iechyd a'r rhwystrau i hybu iechyd yr oeddem wedi'u hamlygu mewn trafodaethau grŵp Clwstwr. Y syniadau y tu ôl i hyn oedd pontio'r bwlch rhwng y darparwyr gofal iechyd a'r gymuned leol trwy hyrwyddo byw'n iach a'i gyflwyno mewn modd hwyliog, teuluol, hygyrch a chyraeddadwy.

Blaenoriaethau’r Clwstwr ar gyfer y dyfodol

Rydym hefyd wedi cymryd gwersi o brofiad unigol o arferion yn ein Clwstwr ac wedi ceisio lledaenu arfer da. Amlygodd un practis yn y Clwstwr i'r holl brofiad a gawsant gyda nyrs eiddilwch a oedd wedi gweithio gyda nhw. Fe wnaeth y profiad ymarfer a'r effeithlonrwydd a ddisgrifiwyd ein hysgogi i edrych ar fuddsoddi cronfeydd Clwstwr i recriwtio gweithiwr gofal iechyd proffesiynol o'r fath i weithio ar draws y Clwstwr. Byddai'r rôl yn arloesol ei natur, yn cwmpasu ethos gofal cyfannol ac yn cael ei yrru gan ganlyniadau a rhyddhau amser gwerthfawr gan feddygon teulu a nyrsys practis. Nid ydym eto wedi diffinio'r canlyniadau penodol i'w mesur ond rydym yn deall bod y rhain yn ysgogwyr pwysig i sicrhau parhad buddsoddiad a chynaliadwyedd tymor hir ar gyfer y rôl hon. Rydym wedi bod mewn cysylltiad â Chlystyrau eraill i ddiffinio sut y bydd y canlyniadau hyn yn cael eu mapio a'u dangos.