Neidio i'r prif gynnwy

De-orllewin Caerdydd

 
Arweinydd y Clwstwr Dr Karen Pardy


Practisau Cyffredinol yn Iechyd De-ollewin Caerdydd
Ceir deg practis sy’n gweithredu yn ardal glwstwr Iechyd De-ollewin Caerdydd.

Dr Karen Pardy wyf i, Cyfarwyddwr Cymunedol Clwstwr De-orllewin Caerdydd, ac rwyf hefyd yn Gyfarwyddwr Clinigol ar gyfer Iechyd Plant ac yn feddyg teulu ym Meddygfa   Lansdowne, Caerdydd.Andrea Pace yw'r gweinyddwr a'r swyddog cynnal prosiectau i'r clwstwr y De Orllewin

Meddygfa Ely Bridge 
Meddygfa Kings Road 
Meddygfa Lansdowne 
Practis Taff Riverside 
Canolfan Feddygol Woodlands 
Meddygfa Greenmount 
Meddygfa Canna 
Practis Meddygol Caeau Llandaf 
Y Feddygfa St Davids Court 
Meddygfa Westway  


Cynlluniau ac Adroddiadau Clwstwr Unigol

Cynllun Gweithredu Rhwydwaith Clwstwr De-orllewin Caerdydd Medi 2017 / 2020 (Saesneg yn unig)

Yr hyn rydym yn gweithio arno

Lleihau'r defnydd gormodol o alcohol ym mhoblogaeth y clwstwr.

Cwmpasu mecanwaith TG o fewn practisau i ymgorffori canllawiau clinigol a dangos gweithgaredd sy'n cefnogi lleihau'r defnydd o alcohol.

Hyrwyddo ffordd iach o fyw i gynyddu atgyfeiriadau at gynlluniau ymarfer corff a chyfleoedd gweithgaredd corfforol lleol.

Yr hyn rydym wedi’i wneud eisoes

Ein cyflawniadau hyd yn hyn:

Ymgysylltu â'r llwybr ysmygu.

Hyrwyddo ffordd iach o fyw.

Gwella gwasanaethau atal cenhedlu.

Gwella'r nifer sy'n manteisio ar Wasanaethau Sgrinio'r Coluddyn.

Datblygu canllaw clwstwr i safoni adolygiad blynyddol o gleifion â dementia yn unol â chanllawiau BIP.

Lleihau'r risg o gwympiadau sy'n gysylltiedig â polypharmacy.

Mabwysiadu canllaw TG gofal lliniarol clwstwr a ddatblygwyd gan feddyg teulu Macmillan.
 

Blaenoriaethau’r Clwstwr ar gyfer y dyfodol

Mae gan gynyddu dealltwriaeth sylfaenol o'r 5 maes allweddol o ymddygiad ffordd o fyw oll oblygiadau mawr ar iechyd a lles trigolion Gorllewin Caerdydd: ysmygu, alcohol, gweithgaredd corfforol, diet ac imiwneiddio.

Sicrhau darpariaeth ddigonol o wasanaethau atal cenhedlu, sicrhau targedu menywod iau yn briodol / lleihau cyfraddau beichiogrwydd yn yr arddegau o fewn Clwstwr SW.

Lleihau'r defnydd o alcohol ymhlith poblogaeth y clwstwr.

Gwella'r nifer sy'n manteisio ar Wasanaethau Sgrinio'r Coluddyn.