Neidio i'r prif gynnwy

Ynys Môn


Arweinydd y Clwstwr Dr Dyfrig Ap-Dafydd


Practisau Cyffredinol yn Iechyd Ynys Môn
Ceir wyth practis sy’n gweithredu yn ardal glwstwr Iechyd Ynys Môn

Meddygfa Cambria
Meddygfa Coed Y Glyn 
Meddygfa Gerafon
Meddygfa Amlwch 
Meddygfa Longford House
Meddygfa Star
Meddygfa Victoria 
Meddygfa Parc Glas
Y Ganolfan Iechyd (Llanfairpwll) 
Y Ganolfan Iechyd (Biwmares) 
Y Feddygfa (Gwalchmai)

Cyfeiriadur Iechyd Poblogaeth Gogledd Cymru

Mae Cyfeiriadur Iechyd Poblogaeth Gogledd Cymru yn canolbwyntio ar flaenoriaethau iechyd cyhoeddus ac yn darparu gwybodaeth am anghenion iechyd y boblogaeth ar lefelau daearyddol gwahanol i staff y GIG at ddibenion cynllunio.  Clwstwr Ynys Môn

Cynlluniau ac Adroddiadau Clwstwr Unigol

Clwstwr Ynys Môn IMTP 2020-2023

Yr hyn rydym yn gweithio arno

Llwybr Faecal Calprotectin (FCP)
Mae clystyrau Ynys Môn ac Arfon yn cynnal astudiaeth beilot o effeithiolrwydd cyrchu profion diagnostig FCP. Mae canllawiau NICE yn argymell profi FCP fel opsiwn i gefnogi clinigwyr sydd â diagnosis gwahaniaethol o Glefyd y Coluddyn Llidiol (IBD neu Syndrom Coluddyn Llidus (IBS) mewn oedolion sydd â symptomau gastroberfeddol is yn ddiweddar y mae asesiad arbenigol yn cael eu hystyried ar eu cyfer. Mae'r fenter hon yn gost. defnydd effeithiol o adnoddau'r GIG ac mae ganddo hefyd fuddion mawr i'r claf a allai, heb y prawf hwn, fod wedi gorfod cael triniaeth colonosgopi ymledol. Mae clystyrau Ynys Môn ac Arfon wedi prynu 500 o brofion FCP o gronfeydd clwstwr, mae'r 100 prawf cyntaf a gwblhawyd yn cael eu harchwilio , cynhelir archwiliad llawn o'r 500 prawf maes o law.

Peiriant CRP i leihau rhagnodi gwrthfiotigau
Cynhaliwyd astudiaeth beilot mewn meddygfa feddyg teulu yn Ynys Môn i ddangos effeithiolrwydd profion Protein C-Adweithiol (CRP) mewn meddygfeydd i arwain rhagnodi gwrthfiotigau. Roedd y peilot yn cynnwys profion pwynt gofal CRP ar 94 o gleifion dros gyfnod o 3 mis ac yn dangos gostyngiad o 22% mewn rhagnodi gwrthfiotigau o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol. Cafwyd adborth cadarnhaol hefyd o arolygon cleifion a defnyddwyr. Yn dilyn canlyniadau'r peilot, cyflwynwyd cais i LlC i brynu 10 peiriant CRP ychwanegol i'w cyflwyno i feddygfeydd teulu allanol yng Ngwynedd ac Ynys Môn. Bydd effeithiolrwydd y peiriannau CRP ychwanegol ar ôl eu rhoi ar waith mewn meddygfeydd eraill yn cael eu gwerthuso i lywio'r broses o gyflwyno dadansoddwyr pwynt gofal ymhellach i ymarfer clinigol. Prin yw'r profiad o ddadansoddwyr Pwynt Gofal CRP mewn meddygfeydd teulu ac archwiliodd yr astudiaeth hon yr effaith ar eitemau gwrthfiotig a'r profiad ymarferol a'r dysgu i'w cyflwyno ymhellach ar draws meddygfeydd.

ECG Symudol (AECG)
Ers mis Hydref, mae sawl practis ar Ynys Môn wedi gallu cyrchu monitro AECG yn seiliedig ar ofal sylfaenol ar gyfer eu cleifion yn hytrach na chael eu cyfeirio ar y cychwyn at wasanaethau cardioleg arbenigol. Gwneir gwerthusiad llawn i adolygu effeithiolrwydd mynediad i'r ymchwiliad gofal sylfaenol hwn ac unrhyw ostyngiadau dilynol ar atgyfeiriadau i wasanaethau arbenigol. Nododd adolygiad data cychwynnol ganlyniad cadarnhaol lle mai dim ond 31% o gleifion oedd angen eu hanfon ymlaen at gardioleg. Gall y profion hefyd roi sicrwydd i'r claf gan y meddyg teulu o ganlyniad i fynediad at ganlyniadau'r profion o fewn gofal sylfaenol.

Yr hyn rydym wedi’i wneud eisoes

Cynllun Gweithredu Rhwydwaith Clwstwr Ynys Môn 2018 / 2020 


Gofal Gwell Môn (MEC)
Mae MEC wedi bod yn gweithredu'n llwyddiannus ledled Ynys Môn ers 2012 ac mae'n darparu dewis arall addas, diogel ac effeithiol yn lle ei dderbyn i'r ysbyty. Mae hyn yn rhan o gyflwyno Gofal Gwell gartref ledled Gogledd Cymru. Darperir y Gwasanaeth gan y Bwrdd Iechyd ar y cyd â'r Gwasanaethau Cymdeithasol. Gall y gwasanaeth dwys hwn ddarparu mynediad cyflym i brofion diagnostig, barn ymgynghorydd, nyrsio arbenigol, a gweithwyr proffesiynol iechyd a gofal cymdeithasol eraill at feddygon teulu, cleifion, a'u teuluoedd. Mae'n rhoi'r opsiwn o edrych ar ôl cleifion gartref, mewn rhai amgylchiadau, pan mai'r unig opsiwn o'r blaen oedd eu derbyn i'r ysbyty cyn hynny. Yn gynnar yn 2016, ymunodd Dr Linda Dykes, Ymgynghorydd Adran Achosion Brys a meddyg teulu â thîm MEC am secondiad 12 mis - Gofal Cymunedol yr Henoed. Ymunodd Linda ag aelodau eraill tîm MEC sy'n cynnwys ANP, HCAs a meddyg teulu y mae pob un ohonynt yn parhau i gynnig gwasanaeth rhagorol i gleifion yn Ynys Môn. Mae Clystyrau eraill yn y Gorllewin yn edrych i weithredu model tebyg o ofal gwell yn eu hardaloedd.

Blaenoriaethau’r Clwstwr ar gyfer y dyfodol