Neidio i'r prif gynnwy

Gogledd-orllewin Wrecsam


Arweinydd y Clwstwr Dr Peter Collins


Practisau Cyffredinol yn Iechyd Gogledd-orllewin Wrecsam
Ceir Chwech practis sy’n gweithredu yn ardal glwstwr Iechyd Gogledd-orllewin Wrecsam  

Meddygfa Bryn Darland  
Meddygfa Caritas  
Meddygfa Forge Road 
Canolfan Iechyd Pen Y Maes 
Y Ganolfan Iechyd (Gresffordd) 

Cyfeiriadur Iechyd Poblogaeth Gogledd Cymru

Mae Cyfeiriadur Iechyd Poblogaeth Gogledd Cymru yn canolbwyntio ar flaenoriaethau iechyd cyhoeddus ac yn darparu gwybodaeth am anghenion iechyd y boblogaeth ar lefelau daearyddol gwahanol i staff y GIG at ddibenion cynllunio.  Clwstwr Gogledd-orllewin Wrecsam 
 

Cynlluniau ac Adroddiadau Clwstwr Unigol

Cynllun Gweithredu Rhwydwaith Clwstwr Gogledd-orllewin Wrecsam 2017-20 (Saesneg yn unig)

Yr hyn rydym yn gweithio arno

Mapio asedau – Bu’r Arweinydd Clwstwr yn ymweld â phob practis yn unigol i gytuno sut y gallent gynorthwyo gyda blaenoriaethau’r clwstwr. Arweiniodd hyn at gynllun gweithredu newydd i’r clwstwr – mae’r gwaith yn mynd rhagddo.
 

Yr hyn rydym wedi’i wneud eisoes

Arwain y gwaith gyda’r Bartneriaeth Cydwasanaethu a’r Cydweithwyr Contractio  ar gyfer cytundeb Haen 0/1 y Gwasanaeth Iechyd Meddwl newydd.

Cymryd rhan flaenllaw yn natblygiad prosiect cyfeirio Wrecsam a’r cylch.

Gweithredu’r rhaglen addysg ffordd iach o fyw i gleifion y nodwyd bod ganddynt risg o ddatblygu diabetes math 2.

Gweithio gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam i ddarparu hyfforddiant Chwe Cham i staff cartrefi gofal o fewn y clwstwr i gefnogi’r preswylwyr i aros yn y cartref fel rhan o’u gofal ar Ddiwedd Oes.

Clinigau y tu allan i oriau.

Ffisiotherapyddion Clwstwr
 

Blaenoriaethau’r Clwstwr ar gyfer y dyfodol

Gwasanaeth ymweld â’r cartref

Gwasanaeth cartref gofal

Addysg a Hyfforddiant

Presgripsiynu Cymdeithasol a Chyfeirio

Prosiect Dermatoleg

Clinig iechyd menywod

Gweithwyr proffesiynol perthynol i iechyd sy’n gweithio yn y clwstwr

Gwasanaeth Diabetes

Presgripsiynu Gwrthfiotigiau

Cynaliadwyedd clwstwr

Cynllunio asedau ac ystadau

Cydweithrediad a datblygiad y clwstwr