Neidio i'r prif gynnwy

Dwyfor

Arweinydd y Clwstwr Dr Eilir Hughes


Practisau Cyffredinol yn Iechyd Dwyfor
Ceir pump practis sy’n gweithredu yn ardal glwstwr Iechyd Dwyfor 
Mae tua 25,000 o’r boblogaeth wedi cofrestru â phractis yng Nghlwstwr Gofal Sylfaenol Dwyfor.                              

Canolfan iechyd Porthmadog 
Meddygfa Rhydbach 
Y Ganolfan Iechyd, Cricieth 
Meddygfa Treflan 
Tŷ Doctor, Isfryn 


Cyfeiriadur Iechyd Poblogaeth Gogledd Cymru
Mae Cyfeiriadur Iechyd Poblogaeth Gogledd Cymru yn canolbwyntio ar flaenoriaethau iechyd cyhoeddus ac yn darparu gwybodaeth am anghenion iechyd y boblogaeth ar lefelau daearyddol gwahanol i staff y GIG at ddibenion cynllunio.  
Clwstwr Dwyfor 

 
Cynlluniau ac Adroddiadau Clwstwr Unigol

Clwstwr Dwyfor IMTP 2020-2023


Yr hyn rydym yn gweithio arno

Cynlluniau cyffrous ar gyfer y Clystyrau

  • Cynnal Gwasanaethau Gofal Sylfaenol, gwella recriwtio a chadw, archwilio rolau   a ffyrdd newydd o weithio
  • Gwneud y mwyaf o weithio ar y cyd, e.e. rhannu gwasanaethau atal cenhedlu a chlinigau rhwng meddygfeydd
  • Gwella cyfathrebu rhwng gofal sylfaenol ac eilaidd trwy gynllunio ar gyfer sesiynau ymgysylltu gyda'r nos ar draws pob maes
  • Cefnogi Iechyd a Lles Meddwl, gan gynnwys parhau i fuddsoddi mewn gwasanaethau cwnsela ychwanegol
  • Edrych ar ffyrdd newydd o gael mynediad at ddiagnosteg, gan gynnwys Fflebotomi a Radioleg
  • Rheoli cyflyrau cronig arloesol newydd, gan gynnwys gwasanaethau Diabetes a Briwiau Coesau
  • Buddsoddi yn ein Cartrefi Gofal, gan gynnwys recriwtio Ymarferwyr Nyrsio Uwch (ANP)
  • Mynd i'r afael ag iechyd a lles tymor hir, gan gynnwys targedu gordewdra a rhoi'r gorau i ysmygu
 
Yr hyn rydym wedi’i wneud eisoes

Cynllun Gweithredu Rhwydwaith Clwstwr Dwyfor 2018 / 2020 

Mae cronfeydd clwstwr wedi galluogi darparu sesiynau fferylliaeth ar draws clystyrau yn y Gorllewin. Mae Fferyllwyr Clinigol Uwch yn cynnal clinigau gorbwysedd ar draws clystyrau a hefyd yn cynnal adolygiadau meddyginiaeth mewn cartrefi gofal ledled yr ardal.

Yn yr un modd, mae cronfeydd clwstwr wedi cefnogi penodi sesiynau Ffisiotherapydd Ymlaen Llaw Cyhyrysgerbydol mewn clystyrau ar draws ardal y Gorllewin i gefnogi'r galw cynyddol ar feddygon teulu.

Blaenoriaethau’r Clwstwr ar gyfer y dyfodol

Gweithredu Gwasanaeth Ymweld Cartref dan arweiniad ANP o fewn clwstwr Dwyfor.