Neidio i'r prif gynnwy

Ddwyrain Conwy

 
Arweinydd y Clwstwr Dr Jonathan Williamson


Mae 6 Practis Cyffredinol yng nghlwstwr Ddwyrain Conwy a chyfanswm poblogaeth y practisau yw 53,807. Gwelir y clwstwr hwn yn bennaf ar hyd arfordir y gogledd sydd â phoblogaeth uchel mewn mannau i dwristiaid.

Practisau Cyffredinol yn Iechyd Ddwyrain Conwy
Ceir chech practis sy’n gweithredu yn ardal glwstwr Iechyd Ddwyrain Conwy

Meddygfa Cadwgan  
Canolfan Feddygol Bae Cinmel  
Meddygfa Rhoslan 
Meddygfa Rysseldene 
Canolfan Feddygol Gwrych 
Meddygfa Tyn-y-Coed  

Ceir 4 Clwstwr o fewn Ardal Ganolog rhanbarth Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr sy’n cwmpasu siroedd Conwy a Dinbych.  

Cyfeiriadur Iechyd Poblogaeth Gogledd Cymru
Mae Cyfeiriadur Iechyd Poblogaeth Gogledd Cymru yn canolbwyntio ar flaenoriaethau iechyd cyhoeddus ac yn darparu gwybodaeth am anghenion iechyd y boblogaeth ar lefelau daearyddol gwahanol i staff y GIG at ddibenion cynllunio. Clwstwr Dwyrain 

Prif Enwau Cyswllt yr Ardal Ganolog
Clare Darlington; clare.darlington@wales.nhs.uk  Cyfarwyddwr Ardal Cynorthwyol ar gyfer Gofal Sylfaenol (Canolog) 
Dr Liz Bowen Cyfarwyddwr Meddygol yr Ardal, Gofal Sylfaenol (interim)

Jodie Berrington. Uwch Gydgysylltydd y Clwstwr (Canolog)     jodie.berrington@wales.nhs.uk

Arweinwyr Clwstwr yr Ardal Ganolog

Dwyrain Conwy

Dr Jonathan Williamson

Jonathan.williamson2@wales.nhs.uk

Gorllewin Conwy

Geraint Davies

Geraint.davies4@wales.nhs.uk

Gogledd Sir Ddinbych

Dr Jane Bellamy a Dr Clare Corbett

Jane.bellamy@wales.nhs.uk  Clare.corbett@wales.nhs.uk

Canol a De Sir Ddinbych

Dr Matthew Davies

 Matthew.davies6@wales.nhs.uk


Rhoddir arian i bob Clwstwr i gefnogi blaenoriaethau’r clwstwr yn unol â blaenoriaethau Llywodraeth Cymru i wella mynediad a chael mynediad teg neu i wella’r gymysgedd o sgiliau mewn gofal sylfaenol, a hynny’n bennaf i hyrwyddo’r broses o ddefnyddio adnoddau’n ddarbodus.

Cynlluniau ac Adroddiadau Clwstwr Unigol

 

Yr hyn rydym yn gweithio arno

Clwstwr Dwyrain Conwy IMTP 2020-2023

  • Mae datblygu Parc Eirias yn allweddol i gleifion yn Nwyrain Conwy.  Bydd y clwstwr yn parhau i gefnogi datblygiadau sy’n cefnogi strategaeth Byrddau Iechyd ar gyfer iechyd, lles a gofal iechyd, o dan y Rhaglen Byw’n Iach, Aros yn Iach a dylanwadu ar y strategaethau hynny

Yr hyn rydym wedi’i wneud eisoes
  • Yn dilyn datblygu’r Gwasanaeth Briwiau Coesau rhwng yr arweinydd blaenorol a’r gwasanaethau nyrsio cymunedol, mae’r clwstwr a’r Metron Gymunedol yn gwerthuso hyn.  Ymchwilir i’r posibilrwydd o ddatblygu gwasanaethau cymunedol newydd ac arloesol, gyda’r nod o ailgynllunio’r broses darparu gofal mewn cydweithrediad â nyrsio cymunedol yn unol â’r Strategaeth Gofal yn Nes at y Cartref.  Mae’r berthynas rhwng y clwstwr a’r gymuned yn cynyddu a bydd hyn yn datblygu’n bartneriaeth a fydd o fudd i’r cleifion a wasanaethir gan y ddau.

Cynllun Gweithredu Rhwydwaith Clwstwr Dwyrain Conwy 2016/17   (Saesneg yn unig)

Blaenoriaethau cyllido ar gyfer 17/18
  • Hyfforddiant ac addysg
  • Fferyllydd a thechnegydd fferyllol wedi’u lleoli yn y practis
  • Awdioleg
  • Mae’r clwstwr yn buddsoddi yn y gwasanaeth Rheoli Poen a gyflwynir yng Ngogledd Sir Ddinbych ar hyn o bryd yn dilyn yr adborth cadarnhaol a’r canlyniadau i gleifion a geir yn y Sir gyfagos.  Bydd y gwasanaeth hwn yn dechrau fis nesaf ac ymchwilir i dendr ehangach ar gyfer BIP Betsi Cadwaladr er mwyn i bob clwstwr allu defnyddio’r gwasanaethau rheoli poen.

Cymryd rhan yn y broses o ddatblygu Timau Adnoddau Cymunedol, a disgwylir i effaith rôl a swyddogaeth y timau amlddisgyblaethol, amlasiantaeth hyn fod yn sylweddol ac mae Gofal Sylfaenol yn rhan annatod o’r broses o lunio’r timau hyn.