Neidio i'r prif gynnwy

Canol a de Sir Ddinbych


Arweinydd y Clwstwr Dr Matthew Davies


Mae 8 Practis Cyffredinol yng nghlwstwr Canol a De Sir Ddinbych a phoblogaeth y practisau yw 41,894.  Ceir tri phractis sy’n hyfforddi o fewn y clwstwr.  Mae’r clwstwr hwn yn un eithaf gwledig sy’n cwmpasu ardal ddaearyddol eang.

Practisau Cyffredinol yn Iechyd Canol a de Sir Ddinbych
Ceir wyth practis sy’n gweithredu yn ardal glwstwr Iechyd Canol a de Sir Ddinbych 

Meddygfa Beech House 
Meddygfa Berllan 
Meddygfa Bronyffynnon 
Meddygfa Middle Lane 
Meddygfa Pen-y-Bont 
Plas Meddyg 
Y Clinig (Ruthun) 
Y Ganolfan Iechyd (Corwen) 

Ceir 4 Clwstwr o fewn Ardal Ganolog rhanbarth Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr sy’n cwmpasu siroedd Conwy a Dinbych. Yn 2016 penodwyd arweinwyr newydd a chreu model arwain clwstwr newydd arloesol yng Ngogledd Sir Ddinbych gan gyflwyno 3 arweinydd ar gyfer un clwstwr.

Cyfeiriadur Iechyd Poblogaeth Gogledd Cymru

Mae Cyfeiriadur Iechyd Poblogaeth Gogledd Cymru yn canolbwyntio ar flaenoriaethau iechyd cyhoeddus ac yn darparu gwybodaeth am anghenion iechyd y boblogaeth ar lefelau daearyddol gwahanol i staff y GIG at ddibenion cynllunio. Clwstwr Canol a De Sir Ddinbych 

Prif Enwau Cyswllt yr Ardal Ganolog

Clare Darlington; clare.darlington@wales.nhs.uk  Cyfarwyddwr Ardal Cynorthwyol ar gyfer Gofal Sylfaenol (Canolog) 
Dr Liz Bowen Cyfarwyddwr Meddygol yr Ardal, Gofal Sylfaenol (interim)
Jodie Berrington. Uwch Gydgysylltydd y Clwstwr (Canolog)     jodie.berrington@wales.nhs.uk

Arweinwyr Clwstwr yr Ardal Ganolog

Dwyrain Conwy Dr Jonathan Williamson Jonathan.williamson2@wales.nhs.uk
Gorllewin Conwy Geraint Davies Geraint.davies4@wales.nhs.uk
Gogledd Sir Ddinbych Dr Jane Bellamy a
Dr Clare Corbett
Jane.bellamy@wales.nhs.uk  
Clare.corbett@wales.nhs.uk
Canol a De Sir Ddinbych Dr Matthew Davies Matthew.davies6@wales.nhs.uk

 Rhoddir arian i bob Clwstwr i gefnogi blaenoriaethau’r clwstwr yn unol â blaenoriaethau Llywodraeth Cymru i wella mynediad a chael mynediad teg neu i wella’r gymysgedd o sgiliau mewn gofal sylfaenol, a hynny’n bennaf i hyrwyddo’r broses o ddefnyddio adnoddau’n ddarbodus.

Cynlluniau ac Adroddiadau Clwstwr Unigol
 
Yr hyn rydym yn gweithio arno
Clwstwr Canol a De Sir Ddinbych IMTP 2020-2023

Mae’r clwstwr yn gweithio gyda chydweithwyr iechyd cyhoeddus sy’n cefnogi’r Ymgyrch Bwyd Doeth gan gyfrannu at yr Agenda Gordewdra. Mae’r gwaith hwn yn cefnogi’r broses o ddatblygu gwasanaethau gordewdra Oedolion Haen 1 a 2 Byrddau Iechyd, gan sicrhau bod llwybr gofal diffiniedig a dilyniant priodol ar gyfer rheoli pwysau

Yr hyn rydym wedi’i wneud eisoes

Mae’r Ymarferydd Nyrsio Uwch (ANP) sy’n gwasanaethu cleifion cartrefi gofal y clwstwr bellach wedi’i hen sefydlu ac yn gweithio’n dda.  Mae’r gwasanaeth hwn yn lleihau’r effaith ar Ofal Sylfaenol, gan leihau nifer y derbyniadau heb eu trefnu i’r ysbyty a chyfrannu hefyd at alluogi cleifion i gael gofal diwedd oes yn y man o’u dewis.  Bydd yr ANP hefyd yn cefnogi’r broses o gyflwyno Cynlluniau Uwchgyfeirio Triniaethau er mwyn cyfrannu ymhellach at ofal diwedd oes cleifion yn y clwstwr.  Cynhelir gwerthusiad o’r gwasanaeth hwn eleni i ddarparu tystiolaeth o’r manteision a welwyd ers i’r gwasanaeth ddechrau.
Mae sgriniau gwybodaeth wedi’u gosod bellach ym mhob practis ar draws y clwstwr, ac mae’r sgriniau yn hyrwyddo’r Agenda Presgripsiynu Cymdeithasol drwy ddarparu gwybodaeth iechyd a gofal cymdeithasol allweddol a’r gallu i lywio cleifion at wasanaethau priodol.

Blaenoriaethau cyllido ar gyfer 17/18
Pecyn e-Ddysgu yw hwn sy’n cwmpasu pob agwedd ar fusnes gweithredol y practis
Mae’r clwstwr yn cymryd rhan mewn sesiynau hyfforddi ar y cyd gan ddysgu sut i lywio cleifion at wasanaethau priodol
Mae’r clwstwr yn canolbwyntio ar ddarparu a datblygu cynlluniau yn ogystal â gwerthuso cynlluniau hirsefydlog megis yr ANP (Ymarferydd Nyrsio Uwch) ar gyfer cartrefi nyrsio.