Neidio i'r prif gynnwy

Arfon


Arweinydd y Clwstwr Dr Nia Hughes


Mae gan glwstwr Arfon 10 Practis meddyg teulu sy’n gwasanaethu poblogaeth o 67,850 o gleifion.
Mae 32 % o’n cleifion yn byw mewn ardaloedd gwledig, sy’n uwch na chyfartaledd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC).
Mae 22% o’r boblogaeth yn byw yn yr ardaloedd sydd yn y ddau bumed â’r amddifadedd mwyaf yng Nghymru (sy’n is na chyfartaledd BIPBC).
Gellir dod o hyd i ragor o fanylion ar www.bcu.wales.nhs.uk,
www.arsyllfaiechydcyhoedduscymru.wales.nhs.uk a www.gwynedd.gov.uk

Meddygfeydd yn Arfon

Mae yna naw practis yn gweithredu yn ardal Clwstwr Arfon
Mae tua 67,850 o’r boblogaeth wedi cofrestru â phractis yng Nghlwstwr Gofal Sylfaenol Arfon.                                       

Bodnant, Rhodfa’r Fenai, Bangor 
Canolfan Feddygol Bron Derw, Ffordd Glynne, Bangor  
Canolfan Feddygol Yr Hen Orsaf, Bethesda 
Hafan Iechyd, Doc Fictoria, Ffordd Balaclava, Caernarfon 
Y Feddygfa, Cae Heti, Stryd Fawr, Llanberis 
Tŷ Corwen, Penygroes 
Llys Meddyg, Ffordd Victoria, Penygroes 
Liverpool House, Waunfawr 
Meddygfa Porth Dinorwig  

Cyfeiriadur Iechyd Poblogaeth Gogledd Cymru
Mae Cyfeiriadur Iechyd Poblogaeth Gogledd Cymru yn canolbwyntio ar flaenoriaethau iechyd cyhoeddus ac yn darparu gwybodaeth am anghenion iechyd y boblogaeth ar lefelau daearyddol gwahanol i staff y GIG at ddibenion cynllunio.  Clwstwr Arfon 

 

Cynlluniau ac Adroddiadau Clwstwr Unigol
Caiff cynlluniau’r clwstwr eu creu ar ôl cysylltu â’r practisau o fewn y Clwstwr ac ar ôl adolygu cynlluniau datblygu’r Practis.  Yna cânt eu cyfuno gan arweinydd y Clwstwr, cydlynydd y Clwstwr ac Uwch Gydlynydd y Clwstwr, i greu cynllun y Clwstwr.

Yr un tîm sy’n llunio’r adroddiad blynyddol.

Clwstwr Arfon IMTP 2020-2023

Yr hyn rydym yn gweithio arno

Rydym yn gweithio ar greu swydd GP COTE, cyflogi meddyg teulu i adolygu ein cleifion cartrefi gofal a thrafod cynlluniau dwysáu triniaeth gyda nhw.
Rydym yn cefnogi’r Clwstwr i geisio cynyddu’r nifer sy’n manteisio ar y brechlyn rhag y ffliw.
Rydym yn cefnogi cynllun peilot ar gyfer profi CRP gyda chleifion
Rydym yn cefnogi prosiect peilot calprotectin ysgarthol, sy’n sicrhau bod y prawf ar gael i feddygon teulu mewn gofal sylfaenol.

Yr hyn rydym wedi’i wneud eisoes
Cynllun Gweithredu Rhwydwaith Clwstwr Arfon 2018 / 2020 
  • Rydym yn cefnogi’r prosiectau canlynol ar hyn o bryd:
  • Ffisiotherapyddion uwch mewn practisau
  • Fferyllwyr clinigol mewn practisau
  • Sesiynau fflebotomi atodol mewn gofal sylfaenol
  • Swyddog cyswllt Presgripsiynu Cymdeithasol/ Cymunedol Arfon ar gyfer gwasanaethau’r trydydd sector
  • Ategu swydd y dietegydd diabetig cymunedol er mwyn datblygu gwasanaethau diabetig cymunedol
  • Cefnogi’r broses o hyfforddi ac addysgu staff gofal sylfaenol
Blaenoriaethau’r Clwstwr ar gyfer y dyfodol

 

Diweddariad arweiniol clwstwr 13/09/2021