Neidio i'r prif gynnwy

Data a Gwybodaeth am Iechyd

Mae gwybodaeth iechyd ar lefel clwstwr yn disgrifio gwybodaeth yn ei chyd-destun sydd wedi’i dadansoddi (data a thystiolaeth) i lywio camau gweithredu a’r penderfyniadau a wneir yn lleol. Bydd cynlluniau gweithredu clystyrau gofal sylfaenol cadarn yn cael eu llywio gan dystiolaeth ynghylch anghenion iechyd y boblogaeth a thystiolaeth ynghylch ymyriadau effeithiol i wella iechyd a lleihau anghydraddoldebau. Mae angen dadansoddi tystiolaeth yn ofalus iawn; mae angen blaenoriaethu camau gweithredu posibl ac mae angen gwerthuso cynlluniau gweithredu. Mae gan y timau iechyd cyhoeddus lleol sy’n rhan o fyrddau iechyd rôl allweddol i’w chwarae o ran cefnogi clystyrau i gyflawni’r tasgau hyn. Gan gydnabod hyn, mae gwella’r mynediad i wybodaeth a deallusrwydd iechyd yn un o’r pedair thema o fewn rhaglen waith yr Hyb Gofal Sylfaenol. Drwy’r rhaglen datblygu clystyrau a chamau gweithredu eraill, mae’r Hyb Gofal Sylfaenol, mewn partneriaeth ag eraill, yn ceisio helpu’r system iechyd ehangach i ymateb i’r heriau hyn. 

Darparwyr gwybodaeth am iechyd
Cynhyrchir gwybodaeth am iechyd sy’n berthnasol i ofal sylfaenol gan amryw o sefydliadau yng Nghymru. Gellir canfod gwybodaeth am y cynnyrch sydd ar gael drwy’r dolenni a ganlyn:

  • Bellach, mae gan Gymru Fwrdd Gofal Sylfaenol Cenedlaethol a Grŵp Cyfeirio Gofal Sylfaenol Cenedlaethol sy’n darparu fforwm strategol i ddylanwadu ar yr agenda gofal sylfaenol ehangach, gan gynnwys blaenoriaethu atebion i ddiwallu anghenion gwybodaeth iechyd sylfaenol.
  • Mae’r diweddariad i’r cylch gorchwyl ar gyfer Grŵp Cyfeirio Gofal Sylfaenol Gofal Iechyd Cymru yn cynnwys bodloni’r amcan “I gynghori Bwrdd y Rhaglen ynghylch anghenion gwybodaeth iechyd a lles clystyrau a’r opsiynau cyflawni posibl”.
  • Mae Grŵp Cyswllt Gwybodaeth Iechyd, Iechyd Cyhoeddus Cymru, yn parhau i fod yn bwynt cyswllt allweddol ar gyfer timau iechyd cyhoeddus lleol (a’r rhai o’u mewn sy’n cefnogi clystyrau’n uniongyrchol) i ddarparu adborth sydd wedi’i lywio gan ofal sylfaenol ar y ddarpariaeth bresennol o wybodaeth ac i ddylanwadu ar gyfraniad Iechyd Cyhoeddus Cymru at gefnogi anghenion gwybodaeth gofal sylfaenol.   
  • O fewn Is-adran Gofal Sylfaenol Iechyd Cyhoeddus Cymru, rydym yn dechrau ymchwilio i strategaeth newydd ar gyfer atal mewn lleoliadau gofal sylfaenol, y bydd agwedd ohoni’n cynnwys ystyried yr holl ofynion cymorth yn ymwneud â gwybodaeth iechyd yn y maes gofal sylfaenol 

    Casgliad o wybodaeth gofal sylfaenol
    Cyfrannodd aelodau o’r PCPHISG gynt at daenlenni sy’n cynnwys y ffynonellau data/adroddiadau amrywiol a allai fod o ddefnydd wrth ddatblygu arferion a chynlluniau clwstwr. Mae hyn bellach yn cael ei gynnal gan Is-adran Gofal Sylfaenol Iechyd Cyhoeddus Cymru. Diben y daenlen yw ystyried y cynigion gwybodaeth iechyd sylfaenol presennol, gan gyfeirio’n benodol at amseriad rhyddhau cynnyrch mewn perthynas â chylchoedd cynllunio camau gweithredu clysytyrrau.  
    Lawrlwythwch y fersiwn ddiweddaraf