Neidio i'r prif gynnwy

Canllaw arfer da i Lywodraethu Clystyrau

Pwrpas y Canllaw hwn yw cefnogi datblygiad clystyrau gofal sylfaenol ledled Cymru.
Canllaw lawrlwytho: Saesneg yn unig
Canllaw arfer da i Lywodraethu Clystyrau  (Saesneg yn unig)
Gellir diffinio Llywodraethu fel sicrhau ein bod yn gwneud y pethau cywir, ar gyfer y bobl gywir, mewn modd sy’n cynnal gwerthoedd ein haelod-sefydliadau
Mae’r Canllaw yn amlinellu egwyddorion arfer da ynghyd â:   

  • Casgliad o Atodiadau ar-lein, y gellir cael mynediad atynt drwy hyperddolenni o fewn dogfen
  • Pecyn Adnoddau sy’n darparu ystod o offer a thempledi wedi eu datblygu’n lleol o amgylch Cymru, yn seiliedig ar yr hyn y mae clysytrau wedi’i ddysgu. Gellir cael mynediad i’r rhain drwy hyperddolenni yn y  Canllaw yn ogystal â thrwy’r rhestr isod o’r enw ‘Pecyn adnoddau’
  • Awgrym ar gyfer matrics aeddfedrwydd llywodraethu clwstwr ar gyfer hunanasesu clwstwr

Mae amseriad y rhaglen hon wedi bod yn bwysig. Yn gyntaf, roedd Cyfarwyddwyr Gofal Sylfaenol am osgoi rhoi gormod o bwysau ar glystyrau yn ystod cyfnod cynnar eu datblygiad ac i roi lle i glystyrau ddatblygu ar eu cyflymder eu hunain. Yn ail, roedd y Cyfarwyddwr am i’r trefniadau gael eu llywio gan ddysgu, gan gydnabod bod clystyrau mewn cyfnodau gwahanol o aedfedrwydd. 

Dechreusom wneud gwaith paratoi ar y Canllaw yn 2017 a chynhaliwyd gweithdy ym mis Chwefror 2018 i ddod â threfniadau llywodraethu at ei gilydd i sicrhau bod clystyrau’n gweithredu yn y ffordd orau bosibl. Mae’r ddogfen hon yn defnyddio’r dysgu ar arfer da hyn ar draws gofal sylfaenol yng Nghymru hyd yma. 

Yn bwysicach, bwriad y Canllaw yw hwyluso, nid bod yn rhy rhagnodol, a'i nod yw cefnogi taith ddatblygu unigol pob clwstwr. Mae'n ddogfen weithio a chaiff ei diweddaru o bryd i'w gilydd i adlewyrchu dysgu pellach.
 

Trosolwg o’r Atodiadau (Saesneg yn unig)

Egwyddorion Nolan
Diffiniad o Glystyrau Gofal Sylfaenol

Canllaw Cwestiynau Cyffredin ar gyfer Clystyrau Gofal Sylfaenol
Rheoli Gwrthdrawiadau Diddordebau
Gwneud Penderfyniadau ar Glystyrau
Rheolaeth Risg Clwstwr
Atebolrwydd Clwstwr Gofal Sylfaenol
Continwwm Cydweithredol (Dotterwieich 2006)
Opsiwn Gwerthusiad ar Gyfer Model Clwstwr
Tîm Arweinyddiaeth Clwstwr

Asesiad o Anghenion Poblogaeth
Cynllunio Prosiect
Deddf Cyllid y GIG (Cymru)
Cefnogaeth ar gyfer Trefniadau Ariannol Clwstwr
Achosion Busnes Clwstwr
Cytundeb Lefel Gwasanaeth

Trefniadau Lletya Clwstwr
Indemniad Proffesiynol
Goruchwyliaeth Glinigol a Mentoriaeth
Systemau TGCh a Gwybodaeth
Mecanweithiau Sicrwydd Ansawdd Clwstwr Gofal Sylfaenol

Cyfathrebu ac Ymgysylltu
Egwyddorion Cyfathrebu ac Ymgysylltu Clwstwr
Strategaeth Cyfathrebu ac Ymgysylltu Clwstwr
Nodau Cyfathrebu ac Ymgysylltu
Sianeli a Dulliau Cyfathrebu ac Ymgysylltu
Cyfathrebu ac Ymgysylltu â Defnyddwyr Gwasanaeth, Gofalwyr a'r Cyhoedd
Cyfathrebu ac Ymgysylltu â Staff y Clwstwr
Sianeli a Dulliau ar gyfer Cyfathrebu ac Ymgysylltu â Rhanddeiliaid Ehangach
Diffinio Sut Mae Llwyddiant yn Edrych - Cyfathrebu ac Ymgysylltu
Cynlluniau Cyflenwi Cyfathrebu ac Ymgysylltu Clwstwr - OASIS

Pecyn Adnoddau (Saesneg yn unig)

Gwybodaeth Gyffredinol  

Elfennau o’r Model Trawsnewidiol ar gyfer Gofal Sylfaenol a Chymunedol – Pecyn 2
Matrics Aeddfedrwydd Clystyrau – Pecyn 3
Egwyddorion Llywodraethu Da – Yr Adolygiad o Iechyd a Gofal Cymdeithasol – Pecyn 4

Datblygu Clystyrau  

Enghraifft o Weledigaeth a Chenhadaeth Clwstwr – Pecyn 5
Elfennau allweddol i’w hystyried wrth ffurfio Clwstwr – Pecyn 6
Enghraifft o Arfarniad o Opsiynau Clwstwr – Pecyn 7
Enghraifft o System Bleidleisio Clwstwr – Pecyn 8
Enghraifft o Gylch Gorchwyl Clwstwr – Pecyn 11
Enghraifft o Gylch Gorchwyl ar gyfer Grŵp Arwain Clwstwr – Pecyn 12
Pecyn Cymorth Menter Gymdeithasol clystyrau - Pecyn 40

Anghenion y Boblogaeth

Asesu Anghenion Gofal Sylfaenol Integredig Cymru Gyfan - Pecyn 14

Cynllunio Prosiectau Clwstwr  
Enghraifft o Benderfyniad Prosiect – Llunio Fframwaith – Pecyn 10
Enghraifft o Fframwaith Blaenoriaethu Prosiectau – Pecyn 13
Enghraifft o Offeryn Tracio Penderfyniad – Pecyn 19
Dogfen Prosiect a Gynigir – Pecyn 28
Templed ar gyfer Prosiect Datblygu Gofal Sylfaenol – Pecyn 29
Templed ar gyfer Cynllun yn Seiliedig ar Nodau – Pecyn 30
Templed ar gyfer Cynllun Gweithredu Prosiect – Pecyn 31
Enghraifft o Dempledi Adroddiad ar Uchafbwyntiau – Pecyn 32
Adolygiad ar Ôl y Prosiect – Pecyn 33

Asesiadau Effaith
Asesiad Effaith Integredig – Pecyn 15
Asesiad Effaith Cydraddoldeb – Pecyn 16
Asesiad Effaith Preifatrwydd – Pecyn 17

Asesiad Risg
Canllawiau Rheoli Risg – Pecyn 9

Gwerthuso Prosiectau   
Modelau Rhesymeg wrth Werthuso – Pecyn 27

Datblygu Achos Busnes
Enghraifft o Dempled SBAR - Pecyn 18
Templed ar gyfer Achos Busnes - Pecyn 26
Fframwaith Symud Adnoddau – Pecyn 34
Cychwyn Prosiect Gofal Sylfaenol a Phroses Ddatblygu Achos Busnes – Pecyn 35
Cwestiynau Cyffredin ar Gaffael - Pecyn 41

Datblygu’r Gweithlu 
Enghraifft o Rôl Arweinydd Clwstwr – Pecyn 20
Enghraifft o Rôl Rheolwr Practis Clwstwr – Pecyn 21
Enghraifft o Reolwr Cymorth Clwstwr – Pecyn 23
Enghraifft o Swyddog Cymorth Prosiect – Pecyn 24
Protocol i Staff a Gyflogir gan Fwrdd Iechyd Lleol sy’n gweithio mewn Practisau Meddygon Teulu – Pecyn 36
Datblygu Clwstwr – Arolwg o Wybodaeth, Sgiliau a Hyfforddiant  –  Pecyn 37

Llywodraethu Gwybodaeth
Cytundeb Rhannu Data (DSA) – Pecyn 38

Cyfathrebu ac Ymgysylltu
Enghraifft o Strategaeth Cyfathrebu ac Ymgysylltu Clwstwr – Pecyn 39

Enghreifftiau o Arfer Da
 

Enghraifft o Achos Busnes:

Achos Busnes ar gyfer Uned Driniaethau

Achos Busnes ar gyfer Uwch-Ymarferwyr Awdioleg

 

Enghraifft o Werthusiadau:

Gwerthusiad o Uwch-Ymarferwyr mewn Awdioleg 2017

Gwerthusiad o Uned Driniaethau

Gwerthusiad Mind yn y Fro

Therapïau Mind yn y Fro

Arloesi mewn ANP Cartref Gofal 2017/18

Gwerthuso ANP Cartref Gofal

 

Enghraifft o brosesau busnes

Caffael – Cwestiynau cyffredin ar gyfer arweinwyr clwstwr gofal sylfaenol

 

Enghraifft o fodelau gwaith newydd

Ffederasiwn – Arloesi yn Ffederasiwn Gogledd Ceredigion 2017/19