Neidio i'r prif gynnwy

Gwneud i Bob Cyswllt Gyfrif

MECC

Gwneud i Bob Cyswllt Gyfrif

Mae Gwneud i Bob Cyswllt Gyfrif (GBCG) yn agwedd ar newid ymddygiad sy'n defnyddio'r miliynau o ryngweithiadau o ddydd i ddydd rhwng sefydliadau ac unigolion â phobl eraill i'w helpu i wneud newidiadau cadarnhaol i'w hiechyd a lles corfforol a meddyliol.

Mae GBCG yn galluogi'r gwaith oportiwnistaidd o gyflwyno gwybodaeth gyson a chryno am ffyrdd iachach o fyw ac yn galluogi unigolion i gael sgwrs am eu hiechyd mewn sefydliadau a phoblogaethau yn unol â maint y broblem.

Yr Ymagwedd GBCG

Mae'r dull GBCG yw grymuso staff sy'n gweithio enwedig yn y gwasanaethau iechyd a sefydliadau partner, er mwyn cydnabod y rôl sydd ganddynt o ran hyrwyddo ffyrdd iach o fyw, gan gefnogi newid ymddygiad a chyfrannu at leihau'r risg o glefyd cronig. Mae'r gydnabyddiaeth hon yn ymestyn nid yn unig eu rhyngweithio gyda chleientiaid / cleifion, ond hefyd at eu hiechyd a'u lles eu hunain a gwaith eu ffrindiau, teuluoedd a chydweithwyr.

I fod yn llwyddiannus rhaid peidio GBCG ei weld fel menter iechyd cyhoeddus ar wahân, ond yn rhan o'r hyn yr ydym i gyd yn ei wneud. Bydd mabwysiadu'r ymagwedd hon yn ein galluogi i symud i sefyllfa lle mae trafodaeth ar ffordd o fyw a lles yn rheolaidd, heb farnu ac annatod i gyfrifoldeb proffesiynol a chymdeithasol pawb.

Mae'n bwysig i'r GIG fod y meysydd proffesiynol a'r bobl y maent yn eu gwasanaethu yn cymryd rhan lawn. Dylid ystyried GBCG yn fenter gwella ansawdd a fydd yn helpu i ymestyn ffocws GIG Cymru i gynnwys atal. Gellir ei ddefnyddio fel adnodd i gefnogi'r gwaith o gyd-gynhyrchu hefyd.

Mae Gofal Iechyd Darbodus yn argymell y dylem ddechrau gyda'r ymyriadau lleiaf dwys ond eto effeithiol, a gellir cyflawni hynny drwy sgyrsiau ffyrdd o fyw iawn, megis drwy GBCG.

Mae angen arweinyddiaeth ar bob lefel i siarad o blaid yr agenda hon, o'r rheng flaen i'r ystafell bwrdd. Mae'n rhaid i'r arweinyddiaeth honno fod yn rhan o werthoedd a darpariaeth y GIG yng Nghymru er mwyn ymyrryd ar y raddfa angenrheidiol. Rhaid ymgorffori GBCG ym mhrosesau sefydliadol y GIG yng Nghymru felly.

Darllenwch fwy am Gwneud i Bob Cyswllt Gyfrif (GBCG) - Cymru:

E-Ddysgu

Adnoddau

Eich Ardal