Neidio i'r prif gynnwy

Rhaglen newydd yn hwb i hyder Rheolwyr Practis

Cafodd y rhaglen Rheolwr Practis Hyderus ei lansio yn gynharach eleni

Roedd mwy o hyder, hunan-gred a'r gallu i arwain newid a dylanwadu ar benderfyniadau ymhlith y prif fuddion ar gyfer y ddwy garfan gyntaf o reolwyr practis meddygon teulu i gwblhau rhaglen newydd wedi'i datblygu gan y Ganolfan Gofal Sylfaenol mewn cydweithrediad â Chomisiynu Gofal Sylfaenol.
Cafodd y rhaglen Rheolwr Practis Hyderus ei lansio yn gynharach eleni, ac aeth y ddwy garfan gyntaf i'w gweithdai terfynol yng Nghaerdydd ac Abertawe ym mis Rhagfyr 2019.
Cafodd y rhai a aeth i'r gweithdai gyfle i fyfyrio ar eu dysgu o'u rhaglen cyn cael eu cyflwyno â'u tystysgrifau cwblhau gan Sue Morgan, Cyfarwyddwr Cenedlaethol ac Arweinydd Rhaglen Strategol ar gyfer Gofal Sylfaenol yng Nghymru.

Ymhlith yr adborth arall gan y grwpiau oedd bod y rhaglen wedi:
  • rhoi cymorth gan gymheiriaid y mae angen dirfawr amdano;
  • gwneud iddynt deimlo'n fwy cymwys i wneud eu gwaith ac ymdrin â'i heriau niferus;
  • gwneud iddynt deimlo'n fwy ymgysylltiol â gweithio mewn clystyrau a'i bod yn haws iddynt gyfranogi'n weithredol mewn cyfarfodydd clwstwr;
  • eu helpu i wella sgiliau arweinyddiaeth a rheoli hanfodol fel rheoli pobl a dirprwyo.

 

Hayley Blyth, Partneriaeth Aman Tawe
“Mae’r rhaglen wedi fy ngalluogi i weld y darlun ehangach ac mae'r teimlad o fod ar eich pen eich hun fel rheolwr practis wedi'i leddfu gan gymorth ac anogaeth pobl eraill yn yr un sefyllfa â mi.”
Nichola Williams, Meddygfa Birchgrove
“Gofynnodd y Partneriaid Meddyg Teulu i mi “Sut y mae'r practis wedi cael budd ar ôl i chi fod ar y cwrs Rheolwr Practis Hyderus?”.
Ymatebais yn hyderus, “Mae wedi cael rheolwr practis sydd â mwy o sgiliau rhwydweithio a dylanwadau ehangach; y gallu i ymdrin â phob her sydd ger fy mron heb ymdeimlad o unigrwydd llethol; mwy o ffydd yn fy ngallu fy hun i arwain tîm y practis yn nhirwedd gofal sylfaenol sy'n newid drwy'r amser. Rwy'n teimlo cysylltiad eto.”
Amanda Duddridge, Canolfan Feddygol Wellspring
“Mae'r cwrs wedi fy helpu i baratoi'n well o lawer ar gyfer cyfarfodydd clwstwr. Rwy'n teimlo fy mod yn gallu cyfrannu mwy, ac yn teimlo'n fwy hyderus yn gwneud hynny.
“Mae wedi bod yn ddefnyddiol hefyd o ran atgyfnerthu'r hyn rwy'n ei wneud yn iawn – pan fyddwch yn gweithio mewn amgylchedd ynysig, rydych yn parhau i wneud yr hyn rydych yn ei wneud, ond mae'n hwb i'r hyder i glywed bod eraill yn gwneud yr un peth. Mae'n ymwneud â rhannu syniadau, dulliau ac arfer da.”
Joanna Watts-Jane - Practis Meddygol Aber-bîg
“Gall bod yn rheolwr practis fod yn swydd unig felly mae'n hyfryd dod i ystafell sy'n llawn pobl sy'n wynebu'r un heriau a materion â chi, waeth pa fath o bractis y maent yn gweithio ynddo. Mae ymdeimlad o ddiben a dealltwriaeth a rennir.”
Cafodd y rhaglen Rheolwr Practis Hyderus ei datblygu'n benodol ar gyfer rheolwyr practis meddygon teulu GIG Cymru gyda'r nod o'u harfogi â'r wybodaeth a'r hyder i ragori yn eu rolau rheoli ac arwain.
Drwy gyfres o chwe gweithdy sy'n cyfuno diwrnodau llawn a hanner diwrnodau, mae'r rhaglen yn dwyn ynghyd grwpiau o unigolion o'r un anian mewn amgylchedd dysgu cefnogol er mwyn iddynt allu rhannu profiadau a dealltwriaeth, yn ogystal â chael budd o fewnbwn arbenigwyr yn y maes. 
Mae carfan trydedd raglen yn mynd rhagddi yng Ngogledd Cymru, gyda disgwyl i dair arall ddechrau yn gynnar yn 2020 mewn lleoliadau yn ne Cymru.  
Os ydych yn rheolwr practis meddyg teulu sydd â diddordeb mewn cwblhau'r rhaglen, cysylltwch â Kelly King drwy e-bost Kelly.king@wales.nhs.uk.