Neidio i'r prif gynnwy

De Wrecsam


Arweinydd y Clwstwr Dr Alison Hughes 


Practisau Cyffredinol yn Iechyd De Wrecsam
Ceir deg practis sy’n gweithredu yn ardal glwstwr Iechyd De Wrecsam 

Canolfan Feddygol Crane 
Y Ganolfan Iechyd (Beech Avenue) 

Y Ganolfan Iechyd (Llangollen) 
Y Ganolfan Feddygol (Cluett D) 
Y Feddygfa (Y Waun) 
Y Feddygfa (Gardden Road) 
Y Feddygfa (Hanmar) 
Y Feddygfa (Overton On Dee) 

Cyfeiriadur Iechyd Poblogaeth Gogledd Cymru
Mae Cyfeiriadur Iechyd Poblogaeth Gogledd Cymru yn canolbwyntio ar flaenoriaethau iechyd cyhoeddus ac yn darparu gwybodaeth am anghenion iechyd y boblogaeth ar lefelau daearyddol gwahanol i staff y GIG at ddibenion cynllunio.  Clwstwr De Wrecsam

Cynlluniau ac Adroddiadau Clwstwr Unigol

Cynllun Gweithredu Rhwydwaith Clwstwr De Wrecsam 2018 19 (Saesneg yn unig)

Yr hyn rydym yn gweithio arno

Clwstwr De Wrecsam IMTP 2020-2023 (Saesneg yn unig)
Datblygu a gweithredu rôl rhagnodwyr Cymdeithasol ac asiantau cymunedol fel rhan o brosiect cyfeirio ehangach.
Datblygu Cytundebau Lefel Gwasanaeth newydd gyda’r Gwasanaethau Rheoli Meddyginiaethau a Therapi i Uwch Ymarferwyr.
Prosiectau ar draws y Clwstwr – Digwyddiad Iechyd Meddwl ar 18 Hydref.

Yr hyn rydym wedi’i wneud eisoes

Datblygu gwaith cyfeirio drwy sefydlu a datblygu gwefannau presennol gyda gwybodaeth gyfeirio a dolenni i gronfa ddata DEWIS, hyfforddi staff practisau er mwyn cyfeirio cleifion i’r gwasanaeth/gweithiwr iechyd proffesiynol cywir.
Gweithio gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam i ddarparu hyfforddiant chwe cham i staff cartrefi gofal cartref o fewn y clwstwr i gefnogi’r preswylwyr i gael cefnogaeth yn y cartref ar Ddiwedd eu Hoes.
Cynnal clinigau ffliw yn y practisau y tu allan i oriau yn y gaeaf fel bod mwy o gleifion yn cael brechiad.
Gwasanaeth ffisiotherapyddion a fferyllwyr clwstwr.
Arwain gwaith Llywodraethu Gwybodaeth mewn perthynas â Rhannu Data rhwng Clystyrau.

Blaenoriaethau’r Clwstwr ar gyfer y dyfodol

Cytuno ar Gytundebau Lefel Gwasanaeth a chytundebau darparu gwasanaeth.
Presgripsiynu Cymdeithasol a gweithgareddau cyfeirio ehangach.
Parhau i ddarparu gwasanaeth cyflenwi i’r ddau bractis meddyg teulu o dan ofal unigolyn o fewn y clwstwr.
Hyfforddiant a Datblygiad.